| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/699/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U z 2012 roku, poz. 647), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIX/487/2012 z dnia 29 maja 2012 roku),

Rada Miejska
u c h w a l a

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej,

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan obejmuje tereny o powierzchni ok. 4,59 ha, położone w obrębie Komorowice Krakowskie
w granicach według załącznika nr 1, o którym mowa w § 2.

2. Granice planu obejmują teren w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej, Budrysów, Wernyhory.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1 : 1000;

2) załącznik nr 1a -               Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała z oznaczeniem granic obszaru objętego planem w skali 1: 10 000;

3) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

4) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Przyjmuje się następujące zasady ustalania przepisów szczegółowych planu:

1) określa się następujące podstawowe elementy zagospodarowania przestrzennego, charakterystyczne z punktu widzenia ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem, wraz ze wskazaniem podstawowych wymagań dla tych elementów:

a) kształtowanie uporządkowanych terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowej,

b) rozbudowa systemów komunikacji i sieci infrastruktury technicznej,

c) ochrona przestrzeni terenów otwartych zieleni nie urządzonej, zadrzewień, łąk, pól uprawnych i ogrodów;

2) ustalenia dla całego obszaru objętego planem obejmują zapisy w § 4 - 7;

3) ustalenia dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi obejmują zapisy
w § 8 - 11;

4) zakres ustaleń planu jest dostosowany do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu;

5) Ilekroć w uchwale jest mowa o zabudowie – należy przez to rozumieć jeden budynek lub zespół budynków.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ograniczenia dotyczące lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem ulic i infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, z uwzględnieniem lit. b,

b) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w szczególności wystąpienia awarii;

2) warunki ochrony akustycznej terenów - zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska, dla terenów oznaczonych symbolem MN - jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo – usługowe;

3) warunki ochrony przyrody:

a) zakaz wykonywania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od brzegów cieków, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,

b) nakaz realizacji przepustów o poziomym dnie umożliwiającym przemieszczanie się drobnej fauny, przy przekraczaniu cieków wodnych drogowymi obiektami inżynieryjnymi,

c) nakaz uwzględnienia warunków maksymalnej ochrony i utrzymania różnych form istniejącej zieleni, szczególnie starodrzewu;

4) warunki ochrony wód i gleb:

a) nakaz utwardzenia dróg, placów, parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, lub do istniejących cieków, lub ziemi, pod warunkiem utrzymania odpowiedniej czystości odprowadzanych wód,

b) nakaz oczyszczenia i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w sposób zorganizowany, nie powodujący zalewania działek niżej położonych oraz tworzenia złogów z materiałów niestabilnych (żwiru, kamieni itp.),

c) nakaz segregacji i gromadzenia odpadów zgodnie z przyjętym na terenie miasta regulacjami dotyczącymi czystości i porządku oraz zakaz składowania odpadów;

5) warunki ochrony powietrza atmosferycznego:

a) nakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii,

b) dopuszczenie stosowania do celów grzewczych węgla i jego pochodnych pod warunkiem zainstalowania wysokiej klasy urządzeń spełniających kryteria energetyczno - emisyjne;

6) warunki ochrony krajobrazu kulturowego i estetyki obiektów budowlanych:

a) zakaz stosowania elementów szpecących na elewacjach budynków mieszkalnych, nowych oraz przebudowywanych, w szczególności: okładzin z blachy falistej i trapezowej, z materiałów nietrwałych (np.: płyty pilśniowe, sklejki itp.),

b) nakaz stosowania kolorystyki ścian i dachów budynków nawiązującej do naturalnych kolorów materiałów budowlanych,

c) zakaz wykonywania od strony dróg publicznych ogrodzeń z betonowych, prefabrykowanych segmentów przęseł,

d) zakaz wykonywania od strony ulic publicznych ogrodzeń pełnych, murowanych i betonowych, o wysokości większej niż 0,5 m, z wyjątkiem słupów o szerokości do 0,6 m,

e) dopuszczenie realizacji urządzeń reklamowo - informacyjnych jedynie w taki sposób, aby ich lokalizacja i gabaryty nie powodowały nadmiernej ingerencji w krajobraz i nie naruszały ładu przestrzennego, a w szczególności:

- nakaz podporządkowania gabarytów reklam kompozycji architektonicznej istniejącej w pobliżu zabudowy,

- nakaz ujednolicenia gabarytów i formy sąsiednich nośników reklamowych,

- w rejonach skrzyżowań - w pasie drogowym i w odległości 5,0 m od granicy pasa drogowego, dopuszczenie wyłącznie zbiorczych nośników reklamowych będących elementami Miejskiego Systemu Informacji,

- zakaz montażu banerów reklamowych i transparentów na ogrodzeniach nieruchomości,

- nakaz zachowania odległości między reklamami minimum 20 m,

- zakaz sytuowania w miejscach ekspozycji krajobrazu, w sposób powodujący przesłanianie panoramy gór,

f) dopuszczenie możliwości montażu urządzeń reklamowych na elewacjach budynków przy zachowaniu następujących warunków:

- lokalizacja urządzeń reklamowych w polach wyznaczonych przez podziały architektoniczne występujące na elewacjach budynków, w nawiązaniu do ich formy,

- zakaz umieszczania tablic informacyjno - reklamowych o zróżnicowanych wielkościach i kolorystyce, wykonanych różnych materiałów, w obrębie bram wejściowych,

- dopuszczenie w obrębie bram wejściowych montażu zbiorczych nośników reklamowych, o jednakowych wymiarach poszczególnych tabliczek,

- zakaz umieszczania urządzeń reklamowych powyżej gzymsu pierwszego piętra,

- zakaz umieszczania banerów reklamowych i transparentów na frontowych elewacjach budynków.

§ 5. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) obowiązuje nakaz uwzględniania linii rozgraniczających oznaczonych na rysunku planu;

2) nakaz zachowania szerokości frontu wydzielanych działek co najmniej 0,1 m i kąta między granicą działki a linią rozgraniczającą drogi publicznej większego niż 0° i mniejszego niż 180°;

3) wielkość wydzielanych działek powinna być większa niż 1,0 m2, z zastrzeżeniem minimalnej powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę nie mniej niż 300 m2;

4) należy zapewnić dostępność komunikacyjną wszystkich działek, w wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dopuszcza się służebność drogową lub wydzielone ciągi pieszo-jezdne o szerokości min. 5,0 m.

§ 6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowej:

a) nakaz lokalizacji parkingów na terenie posesji dla obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, w ilości co najmniej 1,5 stanowiska na 100 m2powierzchni użytkowej usług oraz na jedno mieszkanie,

b) dostępność komunikacyjna działek poprzez bezpośrednie lub pośrednie włączenia do dróg publicznych,

c) dopuszczenie wykonania zjazdów z ulic zbiorczych, jedynie w sytuacji uzasadnionej brakiem możliwości zapewnienia obsługi komunikacyjnej w inny sposób i na podstawie warunków określonych przez zarządcę drogi;

2) zasady zasilania w energię elektryczną:

a) zasilanie z istniejących i projektowanych w granicach planu i poza terenem objętym planem, stacji transformatorowych 15/0,4 kV, liniami kablowymi lub napowietrznymi niskiego napięcia,

b) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej.

3) zasady zaopatrzenia w gaz:

a) zasilanie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej,

b) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci, obiektów i urządzeń gazowych;

4) zasady zaopatrzenia w wodę oraz budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowych:

a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego istniejącego, bądź po jego rozbudowie,

b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych ujęć,

c) dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych;

5) zasady odprowadzenia ścieków:

a) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji ścieków komunalnych, z zachowaniem wymaganych warunków i parametrów odprowadzanych ścieków,

b) do czasu rozbudowy sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych a następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków, pod warunkiem podłączenia do kanalizacji ścieków komunalnych po jej wybudowaniu,

c) dopuszczenie odprowadzenia ścieków bytowych i komunalnych do indywidualnych oczyszczalni ścieków,

d) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i budowy sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji ściekowej;

6) zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a)               odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i rowów otwartych do istniejących cieków oraz do gruntu,

b)               dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i budowy sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji deszczowej,

7)               zasady rozwoju systemów infrastruktury telekomunikacyjnej z zakresu łączności publicznej – dopuszczenie budowy, przebudowy i rozbudowy sieci, urządzeń i obiektów telekomunikacyjnych.

§ 7. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu, w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 149_MN-1 do 149_MN-6, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa i atrialna,

b) dopuszczenie lokalizacji budynków usługowych o łącznej powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m2na jedną działkę, stanowiących uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej, z uwzględnieniem § 4, pkt 1,

c) zakaz lokalizacji miejsc magazynowania części samochodowych na otwartej przestrzeni,

d) dopuszczenie adaptacji istniejącej zabudowy dla funkcji wyznaczonych w planie, zakaz lokalizacji funkcji innych niż wymienione,także wbudowanych do budynków mieszkalnych;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków: 5 m od linii rozgraniczających ulic lokalnych, dojazdowych i ciągów pieszo-jezdnych, zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysokość zabudowy nie więcej niż 10 m,

c) w wypadku rozbudowy i dobudowy do istniejącego budynku, dopuszcza się maksymalną wysokość nie większą niż istniejąca,

d) nakaz stosowania dachów spadzistych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30º- 45º, odstępstwo od tej zasady możliwe w wypadku przebudowy i rozbudowy istniejących budynków,

e) dopuszczenie sytuowania ściany budynku, nie posiadającej otworów okiennych lub drzwiowych, w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką lub bezpośrednio w granicy – pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach odrębnych, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i nasłonecznienia,

f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,60, z zastrzeżeniem lit. h,

g) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

h) w wypadku działek posiadających w planie różne przeznaczenie, wskaźnik intensywności zabudowy odnosi się tylko do części budowlanej działki,

i) nakaz przeznaczenia co najmniej 40% obszaru zabudowywanej nieruchomości na powierzchnie biologicznie czynne;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) zakaz zabudowy obiektami budowlanymi o przeznaczeniu niezgodnym z ustalonym w pkt 1, z wyjątkiem garaży jedno- i dwu - stanowiskowych oraz obiektów o powierzchni nie większej niż 20 m2, do przechowywania sprzętu ogrodniczego,

b) zakaz dokonywania zmian sposobu użytkowania budynków na cele niezgodne z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1,

c) zakaz użytkowania terenu w sposób niezgodny z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1,

d) zakaz zabudowy budynkami o przeznaczeniu niezgodnym z wymienionym w pkt 1, lit.a;

4) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie
z zapisami zawartymi w § 4-7.

§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 149_Z-1, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:              

a) tereny otwarte zieleni nieurządzonej i zadrzewień, łąk i pól uprawnych,

b) dopuszczenie funkcji rekreacji indywidualnej oraz ogrodniczo - sadowniczej, z wyłączeniem upraw w szklarniach i tunelach foliowych,

c) utwardzony ciąg pieszy łączący ul. Wernyhory z ul. Braterską, o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m,

d) dopuszczalna lokalizacja stawów i oczek wodnych, dla celów hodowlanych i rekreacji,

e) zachowanie cieku wodnego, dopływu potoku Kromparek;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu z wyjątkiem prac związanych z budową sieci i urządzeń infrastruktury,

b) dopuszcza się prace regulacyjne potoku, pod warunkiem zachowania jego naturalnego charakteru,

c) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody oraz racjonalnej gospodarce wodnej,

d) zakaz stosowania podmurówek w budowanych ogrodzeniach, dla zapewnienia drobnej zwierzynie możliwości przemieszczania się;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) zakaz zabudowy z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz elementów małej architektury (wyposażenie ogrodowe, schody terenowe, barierki, ogrodzenia itp),

b) zakaz zmian ukształtowania terenu z wyjątkiem zmian związanych z budową sieci i urządzeń infrastruktury oraz budową lub remontem urządzeń wodnych,

c) zakaz użytkowania terenu w sposób niezgodny z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1;

4) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-7.

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 149_KDD-1 do 149_KDD-3, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu – ulice klasy dojazdowej:

a) 149_KDD-1 – istniejąca ul. Budrysów - przebudowa i budowa nowego odcinka, o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,

b) 149_KDD-2 – istniejący fragment ul. Braterskiej - przebudowa z zachowaniem szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,

c) 149_KDD-3 – istniejący fragment ul. Wernyhory - przebudowa z zachowaniem szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,

d) dopuszcza się, wyjątkowo, przyjęcie mniejszej szerokości w liniach rozgraniczających na określonych odcinkach, w oparciu o analizę warunków technicznych i terenowych przeprowadzoną w trakcie opracowania projektu budowlanego ulicy;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

a) nakaz projektowania i wykonywania ulic w pełnym zakresie zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających (jezdnie, chodniki, zieleń, infrastruktura techniczna) z dopuszczeniem etapowania,

b) dopuszczenie umieszczania reklam i nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia wymogów ustalonych w § 4, pkt 6;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym:

a) prędkość projektowa- Vp = 30 km/godz.

b) 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu, z obustronnymi chodnikami,

c) dopuszcza się jednostronny chodnik w sytuacjach uzasadnionych warunkami terenowymi i brakiem zabudowy,

d) dopuszczenie wykonanie zatok postojowych, jako uzasadnionych i celowych,

e) jednopoziomowe skrzyżowania z ulicami zbiorczymi i lokalnymi;

4)               szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami niezgodnymi z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1,

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych obiektów zgodnych z przepisami odrębnymi;

5) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami zawartymi w § 4-7.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 149_KPJ-1 i 149_KPJ-2, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a)               ciąg pieszo-jezdny – fragment ul. Bliźniaczej, istniejąca ulica publiczna - zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających zgodnych z istniejącymi granicami własności, jednak nie mniej niż 5,0 m,

b)               dopuszcza się przekształcenie w drogę wewnętrzną;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nakaz wykonania ciągów pieszo-jezdnych o powierzchniach utwardzonych o szerokości min. 5,0 m,

b) jednopoziomowe skrzyżowania z ulicą lokalną i dojazdową;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz ich zabudowy:

a) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami niezgodnymi z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1,

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych obiektów zgodnych z przepisami odrębnymi;

4) pozostałe ograniczenia i ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie
z zapisami zawartymi w § 4-7.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/699/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVII/699/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 lutego 2013 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/699/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Po rozpatrzeniu uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej

Rada Miejska
postanowiła:

Nie uwzględnić uwagi zbiorowej, złożonej przez grupę mieszkańców w piśmie z dnia 8.10.2012 roku:

1. Małgorzata Handzlik,

2. Maria i Edward Czauderna,

3. Jolanta i Aleksander Białas,

4. Barbara Klimek,

5. Alina i Stanisław Jasek,

6. Kazimiera i Zbigniew Rusin.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/699/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług, obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Hałcnowskiej, Braterskiej, Bliźniaczej

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stosownie do art. 216 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, finansowane będą z budżetu gminy Bielsko-Biała z zastrzeżeniem punktów 2,3 i 4.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa stosownie do art. 112 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »