| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI.166.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzanowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 t.j. z zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz.1536 t.j. z zm.)

Rada Miejska w Krzanowicach
uchwala:

§ 1. Określa się Regulamin Konsultacji zawierający szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz określający zasady i tryb ich przeprowadzania, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.166.2013
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 26 lutego 2013 r.

REGULAMIN KONSULTACJI

Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzanowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

I. Postanowienia ogólne

1. Przyjmuje się Regulamin Konsultacji z organizacjami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzanowice w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Miejskiej Krzanowic

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Krzanowice zwane dalej „podmiotami”.

4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt 1 regulaminu, w sprawie poddanej konsultacji.

II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji

1. W zależności od potrzeb Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

1) pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Krzanowic w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

3) bezpośrednich spotkań z podmiotami.

2. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Burmistrz Krzanowic

3. Burmistrz wskazuje komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

5. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

6. Termin na wyrażenie opinii pisemnych przez podmioty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia bądź ogłoszenia projektu aktu prawa miejscowego.

III. Postanowienia końcowe

1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

3. Zgłoszone w czasie konsultacji opinie i uwagi podmiotów kierowane są przez Burmistrza do właściwego Referatu, bądź jednostki organizacyjnej, w zależności od przedmiotu konsultacji.

4. Wyniki konsultacji opublikowane są na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »