| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXV.11.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r, poz. 391), położonych na terenie Gminy Krzyżanowice w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

2. Odbieranie z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych bezpośrednio przez przedsiębiorcę, wybranego przez Gminę Krzyżanowice w drodze przetargu, odbywa się, z zastrzeżeniem             § 4 niniejszej uchwały, z następującą częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne :

a) dla zabudowy jednorodzinnej – co dwa tygodnie w okresie letnim (kwiecień – październik), co tydzień w okresie zimowym (listopad – marzec),

b) dla zabudowy wielorodzinnej - co dwa tygodnie w okresie letnim (kwiecień –październik), co tydzień w okresie zimowym (listopad – marzec);

2) odpady zbierane i odbierane selektywnie:

a) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, - jeden raz w miesiącu,

b) odpady zielone – raz na dwa tygodnie od kwietnia do końca listopada,

c) zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku,

§ 3. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest również zobowiązany zbierać selektywnie następujące frakcje odpadów:

1) odpady niebezpieczne, zużyte opony, baterie i akumulatory, które należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały,

2) przeterminowane leki, które należy :

a) wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy Krzyżanowice, których wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Krzyżanowice w drodze ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzyżanowice oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Krzyżanowice, lub

b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały,

3) baterie, które należy wrzucać do oznaczonych pojemników znajdujących się w szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice .

§ 4. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych jeden raz w ciągu roku w ilości nie większej niż zgromadzona w pojemniku przeznaczonym do odbioru tego typu odpadów, którego pojemność nie może przekraczać 7 m³.

2. Termin obioru odpadów, o których mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zamieszkałej uzgadnia bezpośrednio z przedsiębiorcą, wybranym przez Gminę w drodze przetargu.

3. Niezależnie od zapisów ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane na terenie składowiska odpadów w Tworkowie w przypadku ich dowozu przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, w dniach, godzinach przyjęć odpadów na składowisku.

4. Odpady żużli i popiołów będą odbieranie na terenie składowiska odpadów w Tworkowie w przypadku ich dowozu przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie w dniach, godzinach przyjęć odpadów na składowisku.

§ 5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać bezpośrednio do gminnego punktu selektywnej zbiórki, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały każdą ilość odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone oraz zużyte opony.

§ 6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany w Zabełkowie przy ul. Zagumnie będzie nieodpłatnie przyjmować odpady komunalne zbierane i przywożone w sposób selektywny w dniach od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00-17:00, w soboty od 9:00-12:00.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących gospodarki odpadami w gminach zachodzi konieczność podjęcia uchwał regulujących właśnie tą gospodarkę. Jedną z tych uchwał jest określenie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwałę podejmuje się po dokonaniu dogłębnej analizy tematu nowego systemu gospodarki odpadami.

Uchwała została poddana konsultacji społecznej zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 z 23 września 2010 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »