| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 4/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/456/2012 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zmianami) Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXVII/456/2012 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. poz.91), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą o zmianie uchwały Nr XXVIII/481/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. poz.93).

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 4/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/456/12
Rady Miasta Chorzów
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art.6n ust.1 w związku z art.12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Miasta Chorzów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji, o której mowa w ust.1, w Urzędzie Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska w terminie do 15.03.2013 r. , z zastrzeżeniem ust.3 i 4.

3. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały:

1) nie zamieszkują mieszkańcy,

2) nie powstają odpady komunalne

- zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów deklarację, o której mowa w ust.1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, albo powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 2.

Do deklaracji, o której mowa w § 1 ust.1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itd.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2013 r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr 4/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »