| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 303/XIX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2013 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.211, art.212, art.214, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258, art.264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany § 1 ust. 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody i wydatki Powiatu Lublinieckiego na 2013 rok w zakresie dochodów otrzymywanych od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i wydatków finansowanych z tych dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały..

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu
w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 303/XIX/2013
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniający Załącznik Nr 1 do  Uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r.

DOCHODY POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2013 ROK

Dział

Nazwa

Razem:

600

Transport i łączność

5 575 314,00

Dochody bieżące, w tym:

2 195 314,00

- dotacje z jst

2 177 314,00

- wpływy z różnych opłat, w tym m.in.za zajęcie pasa drogowego

18 000,00

Dochody majątkowe, w tym:

3 380 000,00

- dotacje jst

1 820 000,00

- dotacje budżetu państwa

1 560 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

6 754 842,00

Dochody bieżące, w tym:

254 842,00

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (stanowiące udziały powiatu w dochodach Skarbu Państwa)

120 667,00

- opłaty z tytułu trwałego zarządu

96 800,00

- dotacje budżetu państwa

37 375,00

Dochody majątkowe, w tym:

6 500 000,00

- sprzedaż mienia powiatu

6 500 000,00

710

Działalność usługowa

1 035 075,00

Dochody bieżące, w tym:

1 035 075,00

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

53,00

- wpływy z usług - usługi geodezyjne

637 949,00

- dotacje z budżetu państwa

397 073,00

Dochody majątkowe, w tym:

0,00

750

Administracja publiczna

2 723 016,00

Dochody bieżące, w tym:

2 282 361,00

- wpływy z opłat komunikacyjnych

1 500 000,00

- wpływy z różnych dochodów

162 372,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

188 995,00

- pozostałe odsetki

150 000,00

- dotacje z budżetu państwa

268 994,00

- dotacja z NFOŚiGW

12 000,00

Dochody majątkowe, w tym:

440 655,00

- dotacja z WFOŚIGW

440 655,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 312 700,00

Dochody bieżące, w tym:

4 312 700,00

- dotacje z budżetu państwa

4 312 700,00

Dochody majątkowe, w tym:

0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11 126 357,00

Dochody bieżące, w tym:

11 126 357,00

- podatek dochodowy od osób fizycznych

10 876 357,00

- podatek dochodowy od osób prawnych

250 000,00

758

Różne rozliczenia

36 189 404,00

Dochody bieżące, w tym:

36 189 404,00

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

32 511 879,00

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3 294 225,00

- część równoważąca subwencji ogólnej

383 300,00

801

Oświata i wychowanie

89 637,00

Dochody bieżące, w tym:

89 637,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

26 610,00

- wpływy z róznych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych)

450,00

- pozostałe odsetki

150,00

- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenia płatnika, media, itp.

1 305,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3

61 122,00

Dochody majątkowe, w tym:

0,00

851

Ochrona zdrowia

2 223 991,00

Dochody bieżące, w tym:

2 223 991,00

- dotacje budżetu państwa

2 223 991,00

Dochody majątkowe, w tym:

0,00

852

Pomoc społeczna

18 503 505,20

Dochody bieżące, w tym:

18 503 505,20

- wpływy z różnych dochodów

69 600,00

- wpływy z usług, z tego:

10 859 255,00

* odpłatność od pensjonariuszy

10 833 593,00

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne

0,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

29 051,00

- pozostałe odsetki

1 900,00

- dotacje z jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

444 948,00

- dotacje z jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

797 639,00

- dotacje z jst dla zawodowych rodzin zastępczych

31 535,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3

136 568,20

- dotacje budżetu państwa

6 133 009,00

Dochody majątkowe, w tym:

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społacznej

2 195 155,25

Dochody bieżące, w tym:

2 195 155,25

- dochody z obsługi zadań PFRON

30 000,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3

1 945 955,25

- środki Funduszu Pracy

219 200,00

Dochody majątkowe, w tym:

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

131 500,00

Dochody bieżące, w tym:

131 500,00

- wpływy z usług, w tym odpłatność za wyżywieie wychowanków

75 000,00

- dochody z najmu idzierżawy składników majątkowych

31 000,00

- wpływy z różnych opłat, w tym: zakwaterowanie uczniów w internacie

9 500,00

- wpływy od rodziców z tytułu odpłaności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

15 000,00

- pozostałe odsetki

1 000,00

Dochody majątkowe, w tym:

0,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

450 000,00

Dochody bieżące, w tym:

450 000,00

- wpływy z różnych opłat

450 000,00

Dochody majątkowe, w tym:

0,00

OGÓŁEM:

91 310 496,45


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 303/XIX/2013
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniający Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2013 ROK W ZAKRESIE DOCHODÓW OTRZYMYWANYCH OD JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Nazwa

Dochody z funduszy celowych

Wydatki finansowane z tych dochodów

750

Administracja publiczna

452 655,00

452 655,00

Dochody bieżące, w tym:

12 000,00

0,00

- dotacje z NFOŚiGW

12 000,00

0,00

Dochody majątkowe, w tym:

440 655,00

0,00

- dotacje z WFOŚiGW

440 655,00

75020

Starostwa powiatowe

452 655,00

Wydatki bieżące, w tym:

12 000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

12 000,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

12 000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

440 655,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

440 655,00

OGÓŁEM:

452 655,00

452 655,00

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »