| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/147/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 12 marca 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i innych aktów normatywnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uznaniu dla prezentowanego poziomu sportowego, dotychczasowych osiągnięć oraz potencjału dalszego rozwoju Gmina Bytom ustanawia stypendia sportowe dla zawodników bytomskich klubów uczestniczących we współzawodnictwie sportowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

§ 2. Stypendium może być przyznane zawodnikowi, o którym mowa powyżej, startującemu w kategorii senior w:

1) dyscyplinach zespołowych:

a) piłka nożna,

b) hokej na lodzie.

2) dyscyplinach indywidualnych:

a) judo,

b) tenis,

c) tenis stołowy.

3) innych dyscyplinach indywidualnych za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 3. Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych, o których mowa w § 1 określa regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku na stypendia sportowe jest określana w budżecie Gminy Bytom w zależności od aktualnych możliwości budżetowych Gminy Bytom.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIX/498/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/147/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 12 marca 2013 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA I POZBAWIANIA
STYPENDIÓW SPORTOWYCH ZA WYNIKI W SPORCIE KWALIFIKOWANYM

§ 1. Przyznanie stypendium sportowego jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego, dotychczasowych osiągnięć oraz oceny potencjału dalszego rozwoju.

§ 2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi klubu sportowego, który ma swoją siedzibę w Bytomiu i realizuje swoją aktywność sportową w kategorii senior w ramach grupy dyscyplin wskazanych w § 1 uchwały.

§ 3. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu sportowego, w którym jest zrzeszony zawodnik zgłoszony do stypendium, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu oraz kandydata.

§ 4. Wniosek powinien zawierać między innymi:

1) dane dot. wnioskodawcy (nazwa, adres);

2) dane osobowe zawodnika (imię nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego lub paszportu);

3) informację o osiągnięciach sportowych zawodnika w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium, charakterystykę sportową zawodnika oraz uzasadnienie wniosku;

4) plan startów i przygotowań zgłoszonego zawodnika na okres wskazany we wniosku;

5) proponowaną kwotę stypendium oraz okres wypłaty stypendium;

6) zobowiązanie do informowania Urzędu Miejskiego w Bytomiu o okolicznościach prowadzących do wstrzymania lub cofnięcia stypendium.

§ 5. Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz o ich przyznaniu ogłoszona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2.

§ 7. Złożone wnioski są sprawdzane pod względem formalnym przez Wydział Kultury i Sportu.

§ 8. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium Wydział Kultury i Sportu informuje pisemnie wnioskodawcę o konieczności ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

§ 9. Wydział Kultury i Sportu przekazuje złożone wnioski Radzie Sportu w Bytomiu celem ich zaopiniowania.

§ 10. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium sportowego podejmuje Prezydent Bytomia, po zasięgnięciu opinii Rady Sportu na temat złożonych wniosków.

2. Decyzja Prezydenta Bytomia w sprawie przyznania stypendium sportowego zapada w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku i jest ostateczna.

§ 11. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą z zawodnikiem lub jego przedstawicielem ustawowym umowę stypendialną określającą prawa i obowiązki stron, w tym warunki wstrzymania lub pozbawienia przyznanego stypendium.

§ 12. Przyznanie stypendium nie wyklucza przyznania zawodnikowi nagród i wyróżnień na podstawie odrębnych przepisów.

§ 13. Stypendium jest przyznawane na okres do 12 miesięcy i jest wypłacane w ratach miesięcznych na zasadach określonych w umowie.

§ 14. 1. Zawodnik jest zobowiązany realizować w trakcie pobierania stypendium sportowego przedłożony do wniosku plan startów i przygotowań.

2. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania Gminy Bytom.

§ 15. Prezydent Bytomia wstrzymuje wypłatę stypendium sportowego zwłaszcza w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

1) zaniedbania przez zawodnika realizacji planu startów i przygotowań;

2) zawieszenia zawodnika w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego.

§ 16. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium Prezydent Bytomia podejmuje z urzędu lub na wniosek macierzystego klubu sportowego zawodnika po powzięciu informacji o okolicznościach określonych w § 15.

§ 17. 1. Na wniosek macierzystego klubu sportowego wstrzymaną wypłatę stypendium sportowego przywraca się zawodnikowi po ustaniu okoliczności powodujących zawieszenie, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym ustały przyczyny zawieszenia.

2. Za okres, w którym zawieszono wypłatę stypendium świadczenie nie przysługuje.

§ 18. Prezydent Bytomia pozbawia zawodnika stypendium sportowego z urzędu lub na wniosek macierzystego klubu sportowego zwłaszcza w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

1) zawodnik zaprzestał realizacji planu startów i przygotowań;

2) zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim lekarza medycyny sportowej;

3) zawodnik zmienił barwy klubowe na klub, którego siedziba nie znajduje się na terenie Gminy Bytom;

4) zawodnik został zdyskwalifikowany dożywotnio lub czasowo decyzją właściwego związku sportowego;

5) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez właściwy związek sportowy lub przez klub sportowy;

6) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego naraził na szwank dobre imię Gminy.

§ 19. W przypadku przerwy w realizacji planu startów i przygotowań z przyczyny czasowej niezdolności zawodnika do uprawiania sportu stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące z wyjątkiem macierzyństwa. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie wróci do realizacji planu startów i przygotowań, jest pozbawiany stypendium.

§ 20. O wstrzymaniu, wznowieniu oraz cofnięciu stypendium każdorazowo pisemnie informowany jest zgłoszony zawodnik oraz macierzysty klub sportowy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/147/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 12 marca 2013 r.

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

WNIOSKODAWCA:

1) Nazwa               .......................................................................................................................................

2) Forma prawna               ..........................................................................................................................

3) Adres, telefon, fax. poczta elektroniczna               ...................................................................................

4) KRS               .......................................................................................................................................

5) NIP               .......................................................................................................................................

6) REGON               .......................................................................................................................................


KANDYDAT ZGŁOSZONY DO STYPENDIUM:

1) imię nazwisko               ..........................................................................................................................

2) adres zamieszania               ..........................................................................................................................

3) telefon, poczta elektroniczna               .................................................................................................

4) miejsce i data urodzenia               ..............................................................................................................

5) imiona rodziców               ...........................................................................................................................

6) PESEL               ........................................................................................................................................

7) NIP               ........................................................................................................................................

8) Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji               ..........................................................

9) Adres właściwego Urzędu Skarbowego               ....................................................................................

10) Nazwa banku numer rachunku               .................................................................................................

11) Miejsce nauki lub zatrudnienia               .................................................................................................

12) Proponowana kwota stypendium (miesięcznie)               .......................................................................

13) Proponowany okres stypendium               .................................................................................................


CHARAKTERYSTYKA SPORTOWA KANDYDATA:

1) Uprawiana dyscyplina/ konkurencja               .................................................................................................

2) Dotychczasowe kluby sportowe:               .................................................................................................

3) Trener klubowy               ...........................................................................................................................

4) Członkostwo w kadrze narodowej               .................................................................................................

5) Klasa sportowa               ...........................................................................................................................

6) Największe sukcesy w karierze sportowej kandydata z podaniem rangi i daty ich uzyskania .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


PLAN STARTÓW I PRZYGOTOWAŃ:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


INNE UWAGI

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

data i miejsce wypełnienia wniosku

.........................................................................................................................................................

pieczęć i podpis wnioskodawcy

........................................................................................................................................................

podpis kandydata

..........................................................................................................................................................

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/147/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 12 marca 2013 r.

Projekt uchwały jest realizacją dyspozycji ustawowej art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2010.127.857 z późń. zm.) w zakresie możliwości przyznawania przez jednostki samorządu terytorialnego stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.Wraz z innymi obowiązującymi regulacjami prawnymi: w sprawie nagród pieniężnych dla sportowców oraz dotacji dla klubów sportowych tworzą kompleksowy system wsparcia sportu w naszym mieście.

Ustanowienie stypendiów jest wynikiem głębokiego przeświadczenia władz miejskich o konieczności efektywnego wsparcia bytomskiego sportu.Bytomscy sportowcy od lat odnoszą znaczące sukcesy sportowe przyczyniając się do promocji miasta na krajowych i międzynarodowych arenach sportowych. Ustanowienie stypendiów sportowych będzie formą realnej pomocy w przygotowaniach zawodników do najważniejszych imprez sportowych i długofalowym mechanizmem skierowanym na zatrzymanie w Bytomiu utalentowanych sportowców w dyscyplinach zdefiniowanych jako te, o szczególnym znaczeniu dla miasta.Skutki finansowe ustanowienia stypendiów sportowych określone będą corocznie w budżecie Gminy Bytom w dziale 926: „kultura fizyczna i sport”, rozdziale 92695: „zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »