| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/536/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.9, 10, 13 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz.642), ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172), uchwały Nr XLVII/315/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury w formie zakładu budżetowego o nazwie „Miejska Biblioteka Publiczna”,

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Nadaje się statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie w brzmieniu podanym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Tracą moc:

- uchwała Nr XXX/388/2000 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie,

- uchwała Nr VII/110/2007 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/536/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.


Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie, zwana dalej „Biblioteką” jest instytucją kultury i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r., poz. 406 t.j.)

2. ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r., poz. 642 t.j.),

3. uchwały Nr XLVII/315/92 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 18.11.1992 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury w formie zakładu budżetowego o nazwie „Miejska Biblioteka Publiczna”,

4. niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest miasto Chorzów.

§ 3.

Organizatorem Biblioteki jest Miasto Chorzów, które zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności.

§ 4.

Biblioteka posiada osobowość prawną i wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto Chorzów pod numerem 2.

§ 5.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6.

1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania Biblioteki sprawuje Rada Miasta i Prezydent Miasta Chorzów w ramach swoich kompetencji.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach, pełniąca w województwie śląskim ustawowe funkcje właściwe dla wojewódzkiej biblioteki publicznej.

§ 7.

Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis „Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie”.

II CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta.

§ 8.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i jego społeczności,

2. gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej,

3. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej i publicznej na terenie miasta,

4. udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonania religijne, w tym chorym i niepełnosprawnym,

5. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,

6. organizowanie różnego rodzaju imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,

7. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i użytkowników Biblioteki,

8. ustawiczne doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

§ 9.

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności miasta i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE
§ 10.

1. Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor jest organem zarządzającym Biblioteką oraz przełożonym pracowników i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

3. Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność.

4. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Prezydent Miasta.

5. Kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki można wyłonić w drodze konkursu.

6. Organizator w trybie określonym w ustawie z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30.06.2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora instytucji kultury określa w drodze zarządzenia regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki, skład komisji konkursowej, tryb pracy komisji oraz sposób ogłaszania konkursu.

7. Prezydent Miasta Chorzów przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno – finansowe oraz program działania Biblioteki. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

8. Organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Do osoby, której powierzono zarządzanie stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

9. We wszystkich sytuacjach, w których Dyrektor nie może reprezentować instytucji, Bibliotekę reprezentuje główny księgowy.

§ 11.

Organizator może powołać Radę Biblioteczną lub inny organ o charakterze doradczym i opiniodawczym w liczbie 5-7 osób, ustalając tym samym jego skład osobowy i zadania.

§ 12.

W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor współdziała z organizacjami związkowymi działającymi na podstawie ustawy z dnia 23.05.1991 o związkach zawodowych (Dz. U. 2001r. Nr 79, poz. 854z poźn.zm.).

§ 13.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 14.

1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

2. W skład Biblioteki wchodzą:

1) Biblioteka Centralna ul.Sobieskiego 8,

2) Filia Nr 1 ul.Główna 2,

3) Filia Nr 2 ul.Ryszki 11/13,

4) Filia Nr 3 ul.Kasprowicza 2,

5) Filia Nr 4 pl.Waryńskiego 4,

6) Filia Nr 5 pl.Mickiewicza 4,

7) Filia Nr 6 ul.Wita Hankego 6,

8) Filia Nr 9 ul.Prusa 7,

9) Filia Nr 14 ul.Opolska 4,

10) Filia Nr 18 ul.Gwarecka 2,

11) Filia Nr 19 ul.Kilińskiego 2.

§ 15.

Połączenie lub podział oraz likwidacja Biblioteki może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.

IV ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 16.

1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora Biblioteki, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

3. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o rachunkowości, o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

4. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie przeznaczony na działalność statutową.

§ 17.

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Biblioteki są:

a) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności oraz najmu,

b) dotacje z budżetu miasta,

c) dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z różnych źródeł.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Miasta.

§ 18.

1. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

2. Biblioteka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 19.

Organizator upoważnia dyrektora Biblioteki do podjęcia decyzji co do sposobu podziału wyniku finansowego za dany rok obrotowy. Podział wyniku finansowego odbywać się będzie w następujący sposób: strata netto pokryta zostanie z funduszu Biblioteki, a zysk netto przeznaczony zostanie na zwiększenie funduszu Biblioteki.

V GOSPODARKA MIENIEM
§ 20.

Biblioteka odpowiada za majątek własny i powierzony mu przez Miasto, którym zarządza z należytą odpowiedzialnością, poprzez m.in.:

1. prowadzenie własnej ewidencji mienia,

2. przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3. dokonywanie określonych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4. zapobieganie dekapitalizacji majątku.

VI PRZEPISY KOŃCOWE
§ 21.

1. Statut Biblioteki nadaje Rada Miasta.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy jego nadaniu i wymagają one zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »