| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/532/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych na terenie miasta Chorzów, w których dokonano renowacji elewacji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.7 ust.3 oraz art.20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620 ) w związku z art. 2 pkt 7 i 10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE.L. 2006.379.5) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

1. Zwolnić od podatku od nieruchomości wielorodzinne budynki mieszkalne lub ich części nie zajęte i nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wybudowane przed 1945r., położone na terenie miasta Chorzów pod warunkiem wykonania w nich renowacji elewacji, za wyjątkiem wielorodzinnych budynków mieszkalnych lub ich części wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2. Zwolnienie dotyczy wyłącznie budynków określonych w ust.1, w których renowację elewacji rozpoczęto nie wcześniej niż w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały i nie później niż do dnia 31.12.2013r.

3. Zwolnienie przysługuje do wysokości podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy po uwzględnieniu poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem, na okres nie dłuższy niż 3 lata.

4. W przypadku zmiany w okresie trwania zwolnienia przeznaczenia powierzchni budynków lub ich części objętych zwolnieniem, ze zwolnienia korzystają wyłącznie te części powierzchni budynku, których funkcja nie została zmieniona. O każdej zmianie podatnik powinien poinformować Prezydenta Miasta Chorzów w terminie wynikającym z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej.

5. W przypadku zbycia nieruchomości lub wyczerpania kwoty poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem w okresie trwania zwolnienia, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca, w którym sprzedano nieruchomość lub jej część bądź wyczerpano kwotę poniesionych kosztów.

6. Przez renowację elewacji rozumie się odnowę wszystkich elewacji budynku lub co najmniej elewacji frontowej widocznej od strony ulicy. Przez działania określone jako renowacja elewacji uważa się kompleksowe prace remontowe lub restauratorskie, obejmujące całą powierzchnię elewacji wraz z widoczną połacią dachową, takie jak: czyszczenie i uzupełnianie ubytków, całkowitą lub częściową rekonstrukcję zniszczonych elementów wystroju, założenie tynków, malowanie, spoinowanie lica z elementów ceramicznych lub kamiennych, hydrofobizację, renowację stolarki lub ślusarki okiennej i drzwiowej, remont balkonów, tarasów oraz wykuszy wraz z założeniem izolacji, remont dachu polegający na wymianie pokrycia, remont oraz wymianę obróbek blacharskich i orynnowania.

7. Za dzień rozpoczęcia renowacji elewacji, o którym mowa w ust. 1 uznaje się dzień podjęcia pierwszej czynności, potwierdzony stosownym dokumentem. Informację o dacie rozpoczęcia renowacji elewacji należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Chorzów w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia renowacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Za dzień zakończenia renowacji elewacji uważa się dzień zgłoszenia Prezydentowi Miasta Chorzów zakończenia wykonania prac w zakresie renowacji elewacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zamiar korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości należy zgłosić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, złożonym przed rozpoczęciem renowacji elewacji. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną potwierdzającą aktualny wygląd elewacji.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 należy dokonać do dnia np. 31 grudnia 2013r.

3. O zwolnienie może ubiegać się podmiot, który w dniu dokonania zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie posiada zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Chorzów.

4. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia zwolnieniem od podatku od nieruchomości są koszty netto materiałów i usług budowlanych poniesione przez podatnika na renowację elewacji /o którym mowa w § 1 ust. 6/ po dniu dokonania zgłoszenia /o którym mowa w ust.1/ udokumentowane w sposób określony w niniejszej uchwale.

5. Po zakończeniu renowacji elewacji podatnik winien złożyć Prezydentowi Miasta Chorzów w terminie do 30 dni:

a) informację zbiorczą o wysokości poniesionych kosztów wraz z kopiami i oryginałami dokumentów do wglądu (rachunki, faktury i inne dokumenty świadczące o wydatkowaniu środków na ten cel),

b) dokumentację fotograficzną potwierdzającą wygląd elewacji lub elewacji i dachu po renowacji,

c) dokumenty potwierdzające dzień rozpoczęcia renowacji (np. umowa z wykonawcą, z której wynikać będą terminy realizacji, faktury zakupu materiałów i inne),

d) oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W przypadku, gdy wraz z renowacją elewacji podatnik wykonał również inne prace remontowe budynku lub jego części podatnik zobowiązany jest do udokumentowania nakładów związanych wyłącznie z renowacją elewacji.

7. Po złożeniu przez podatnika informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 5, organ podatkowy dokona ich weryfikacji oraz przeprowadzi oględziny nieruchomości.

§ 3.

1. Zwolnienie przysługuje po zakończeniu renowacji elewacji i spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 5, od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zakończona renowacja elewacji.

2. Podstawą do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika informacji lub korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego bądź deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami oraz nie posiadanie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Chorzów.

3. W całym okresie obowiązywania zwolnienia od podatku od nieruchomości podatnik do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego winien złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego lub deklarację na podatek od nieruchomości wykazując powierzchnię objętą zwolnieniem na mocy niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Utrata prawa do zwolnienia następuje w sytuacji:

a) wykonania renowacji elewacji z pominięciem procedur wynikających z przepisów prawa budowlanego a także budynków lub ich części, na których zostały zainstalowane nośniki informacji wizualnej bez uzyskania w tym zakresie wszelkich pozwoleń przewidzianych prawem,

b) posiadania w okresie obowiązywania zwolnienia co najmniej dwumiesięcznej zwłoki w regulowaniu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Chorzów, liczonej od terminu płatności podatku,

c) postawienia podatnika w stan upadłości.

d) podania nieprawdziwych danych lub niezaktualizowania danych przedkładanych Prezydentowi Miasta Chorzów,

e) naruszenia przez podatnika warunków określonych niniejszą uchwałą.

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podmiot korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami, jeżeli są należne, za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

§ 5.

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 379 z 28 grudnia 2006r.).

2. Podatnik o którym mowa w ust. 1 wraz ze zgłoszeniem o zamiarze korzystania ze zwolnienia zobowiązany jest złożyć dodatkowo:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, przekazane na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311), wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Po zakończeniu renowacji elewacji podatnik prowadzący działalność gospodarczą winien dodatkowo złożyć Prezydentowi Miasta Chorzów wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 4, informacje i dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2.

4. Informacje i dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 należy również przedkładać do 15 stycznia każdego roku, w którym podatnik korzysta ze zwolnienia.

5. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu udzielonej pomocy de minimis, zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło jego przekroczenie.

§ 6.

1. Określić wzory formularzy:

1) zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zgłoszenia rozpoczęcia renowacji, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zgłoszenia zakończenia wykonania prac w zakresie renowacji, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/532/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości

…..............................................................................................

Imię i Nazwisko lub nazwa (firma) przedsiębiorcy

…..............................................................................................

…..............................................................................................

…..............................................................................................

pełny adres zamieszkania /pełny adres siedziby przedsiębiorcy

i prowadzenia działalności gospodarczej

…..............................................................................................
…..............................................................................................

…..............................................................................................

dane pełnomocnika lub imię i nazwisko, stanowisko,

nr telefonu faxu osoby odpowiedzialnej ze strony przedsiębiorcy

za sprawy dotyczące niniejszego wniosku,

która będzie upoważniona do kontaktu z organem podatkowym

…..............................................................................................

Numer REGON*

…..............................................................................................

Numer rachunku bankowego, adres i nazwa banku, w którym przedsiębiorca posiada swój rachunek bankowy*

                                                                      Zgłoszenie zamiaru korzystania ze

zwolnienia od podatku od nieruchomości

Na podstawie § 2 ust.1 Uchwały Nr ….. z dnia …........................ Rady Miasta Chorzów zgłaszam zamiar skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie (opis charakteru renowacji elewacji) .........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Niniejszej renowacji elewacji dokonam na terenie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. …............................................................................................. stanowiącej działkę/i gruntu oznaczone numerem geodezyjnym …............................................................................................................ objęte księga wieczystą Nr …................................................................................................................ stanowiące własność ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Termin rozpoczęcia i zakończenia renowacji elewacji .....................................................................................

Rodzaj i wartość  planowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Do niniejszego zgłoszenia przedkładam następujące załączniki:

1. Zdjęcia elewacji

2. Kserokopia dokumentu zgłoszenia lub pozwolenia na remont wydanego przez inny organ,

3. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go  lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, przekazane na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis(Dz. U. Nr 53, poz. 311)., wraz ze sprawozdaniami finansowymi za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonymi zgodnie z przepisami o rachunkowości,

5. pełnomocnictwo.

6. .......................................................................................................................................................................

.............................................................................

Podpis wnioskodawcy z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska służbowego

* wypełnia podmiot prowadzący działalność gospodarczą


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/532/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.

…..............................................................................................

Imię i Nazwisko lub nazwa (firma) przedsiębiorcy

…..............................................................................................

…..............................................................................................

…..............................................................................................

pełny adres zamieszkania /pełny adres siedziby przedsiębiorcy

i prowadzenia działalności gospodarczej

…..............................................................................................
…..............................................................................................

…..............................................................................................

dane pełnomocnika lub imię i nazwisko, stanowisko,

nr telefonu faxu osoby odpowiedzialnej ze strony przedsiębiorcy

za sprawy dotyczące niniejszego wniosku,

która będzie upoważniona do kontaktu z organem podatkowym

…..............................................................................................

Numer REGON*

…..............................................................................................

Numer rachunku bankowego, adres i nazwa banku, w którym przedsiębiorca posiada swój rachunek bankowy*

Zgłoszenie rozpoczęcia renowacji

Niniejszym na podstawie § 1 ust. 7 Uchwały Nr …................ z dnia …......................................Rady Miasta Chorzów zgłaszam, iż z dniem ........................20.... r. została rozpoczęta renowacja elewacji budynku położonego przy ............................................................................................................ w Chorzowie.

                                          /adres nieruchomości/

                                                                                    ...............................................................................

                                                                                                                Podpis Wnioskodawcy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/532/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.

Zgłoszenei zakończenia wykonanych prac w zakresie renowacji elewacji

…..............................................................................................

Imię i Nazwisko lub nazwa (firma) przedsiębiorcy

…..............................................................................................

…..............................................................................................

…..............................................................................................

pełny adres zamieszkania /pełny adres siedziby przedsiębiorcy

i prowadzenia działalności gospodarczej

…..............................................................................................

…..............................................................................................

…..............................................................................................

dane pełnomocnika lub imię i nazwisko, stanowisko,

nr telefonu faxu osoby odpowiedzialnej ze strony przedsiębiorcy

za sprawy dotyczące niniejszego wniosku,

która będzie upoważniona do kontaktu z organem podatkowym

…..............................................................................................

Numer REGON*

…..............................................................................................

Numer rachunku bankowego, adres i nazwa banku, w którym przedsiębiorca posiada swój rachunek bankowy*

Zgłoszenie zakończenia wykonanych prac w zakresie renowacji elewacji

Niniejszym na podstawie § 1 ust. 7 Uchwały Nr …............................. z dnia …................................. Rady Miasta Chorzów zgłaszam zakończenie wykonanych prac w zakresie renowacji elewacji w związku z ubieganiem się o zwolnienie od podatku od nieruchomości zgłoszeniem z dnia................................

             

                                                                                    ...............................................................................

                                                                                                                Podpis Wnioskodawcy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/532/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.

…..............................................................................................

Imię i Nazwisko lub nazwa (firma) przedsiębiorcy

…..............................................................................................

…..............................................................................................

…..............................................................................................

pełny adres zamieszkania /pełny adres siedziby przedsiębiorcy

i prowadzenia działalności gospodarczej

…..............................................................................................

…..............................................................................................

…..............................................................................................

dane pełnomocnika lub imię i nazwisko, stanowisko,

nr telefonu faxu osoby odpowiedzialnej ze strony przedsiębiorcy

za sprawy dotyczące niniejszego wniosku,

która będzie upoważniona do kontaktu z organem podatkowym

…..............................................................................................

Numer REGON*

…..............................................................................................

Numer rachunku bankowego, adres i nazwa banku, w którym przedsiębiorca posiada swój rachunek bankowy*

Oświadczenie

                                         

              Na podstawie § 2 ust. 5 lit. d Uchwały Nr …....................... z dnia …......................... Rady Miasta Chorzów świadom(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zaznania (art. 233 § 1 Kodeksu karnego) oświadczam, że przedłożone rachunki, faktury i inne dokumenty świadczące o wydatkowaniu środków dotyczą rzeczywistych kosztów poniesionych na renowację elewacji.

                                                                                    ...............................................................................

                                                                                                                Podpis Wnioskodawcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »