| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/538/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie nadania statutu Chorzowskiemu Centrum Kultury w Chorzowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art.9, 10, 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172), uchwały Nr XIII/212/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie połączenia instytucji o nazwie Miejski Dom Kultury „Centrum” i Starochorzowski Dom Kultury w jedną instytucję kultury o nazwie „Chorzowskie Centrum Kultury” w Chorzowie

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Nadaje się statut Chorzowskiemu Centrum Kultury w Chorzowie w brzmieniu podanym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XIII/213/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 sierpnia 2007 r., w sprawie nadania statutu Chorzowskiemu Centrum Kultury w Chorzowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/538/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.

Statut Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Chorzowskie Centrum Kultury w Chorzowie zwane dalej „Centrum Kultury” działa na podstawie przepisów prawnych, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406),

2. uchwały Nr XIII/212/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie połączenia instytucji o nazwie Miejski Dom Kultury „Centrum” i Starochorzowski Dom Kultury w jedną instytucję kultury o nazwie „Chorzowskie Centrum Kultury” w Chorzowie,

3. niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury.

2. Organizatorem Centrum Kultury jest Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu, zwane dalej Miastem Chorzów.

3. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto Chorzów pod numerem 7.

§ 3.

1. Siedzibą Centrum Kultury jest budynek przy ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie.

2. Centrum Kultury działa na terenie miasta Chorzów, terytorium kraju i poza jego granicami.

3. Centrum Kultury prowadzi oddział w budynku przy ul. Siemianowickiej 59 w Chorzowie pod nazwą „Starochorzowski Dom Kultury” oraz Miejską Galerię Sztuki MM przy ul. Sienkiewicza 3.

§ 4.

Organizator sprawuje nadzór nad Centrum Kultury poprzez swoje organy.

§ 5.

1. Centrum Kultury używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej z godłem Państwa Polskiego i napisem w otoku: „Chorzowskie Centrum Kultury”.

2. Oddział Centrum Kultury w Chorzowie używa pieczęci z nazwą „Chorzowskie Centrum Kultury oddział Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59, 41-503 Chorzów”.

3. Miejska Galeria Sztuki MM używa pieczęci z nazwą " Chorzowskie Centrum Kultury, Miejska Galeria Sztuki MM ul. Sienkiewicza 3, 41-500 Chorzów"

4. Centrum Kultury, Oddział Starochorzowski Dom Kultury oraz Miejska Galeria Sztuki MM, mogą posiadać znak graficzny, logo.

Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 6.

Działalność Centrum Kultury polega na upowszechnianiu i ochronie kultury.

§ 7.

W realizacji swoich zadań Centrum Kultury współdziała z organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi pożytku publicznego, instytucjami kultury, związkami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

§ 8.

1. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy:

a) programowanie, organizowanie i realizacja działań w zakresie upowszechniania kultury,

b) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

c) kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,

d) tworzenie warunków do łączenia wartości kultury polskiej z kulturą innych krajów,

e) wspieranie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, szczególnie kultury materialnej regionu,

f) promocja kultury i sztuki.

2. Zadania wymienione w ust.1 Centrum Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

a) zespołowego uczestnictwa w kulturze,

b) różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

c) form indywidualnej aktywności kulturalnej,

d) imprez kulturalnych,

e) różnorodnych form edukacji pozaszkolnej,

f) wystaw.

3. Uwzględniając wymogi określone w odrębnych przepisach Centrum Kultury może:

a) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczalnie książek i dzieł sztuki,

b) prowadzić naukę języków obcych,

c) prowadzić impresariat artystyczny,

d) organizować imprezy rozrywkowe i artystyczne,

e) prowadzić działalność wydawniczą,

f) świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, teatralne, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury,

g) prowadzić czynności twórcze, organizacyjne, ekonomiczne, prawne i techniczne prowadzące do wytworzenia filmu w postaci kopii wzorcowej,

h) prowadzić edukację artystyczną w różnorodnych formach,

i) prowadzić wypożyczalnie kostiumów, rekwizytów, wydawnictw książkowych, sprzętu technicznego i innego,

j) prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,

k) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe, rekreacyjne i rozrywkowe),

l) świadczyć usługi gastronomiczne i cateringowe,

m) prowadzić w zakresie kultury i edukacji działalność gospodarczą wynikającą z potrzeb społeczności lokalnej,

n) prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód będzie wykorzystywany na podstawową działalność statutową,

o) poddzierżawiać lub podnajmować składniki wydzierżawione od Organizatora oraz osób fizycznych lub prawnych za ich zgodą, z których dochód będzie wykorzystywany na podstawową działalność statutową,

p) prowadzić punkt w zakresie koordynacji i wspierania działań wolontariuszy.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze

§ 9.

1. Działalnością Centrum Kultury kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor jest organem zarządzającym Centrum Kultury oraz przełożonym pracowników i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

3. Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność.

4. Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Prezydent Miasta, w drodze konkursu.

5. Organizator na podstawie i w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

a) może wystąpić z wnioskiem, do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, o wyrażenie zgody na powołanie na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, bez przeprowadzania konkursu, kandydata wskazanego przez Organizatora;

b) zasięga opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przypadku powołania tej samej osoby na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury na następny okres.

6. Organizator w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora instytucji kultury określa w drodze zarządzenia regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury, skład komisji konkursowej, tryb pracy komisji oraz sposób ogłaszania konkursu.

7. Prezydent Miasta Chorzów przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno – finansowe oraz program działania Centrum Kultury. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

8. Prezydent Miasta Chorzów może odwołać Dyrektora Centrum Kultury przed upływem okresu, na który został powołany z przyczyn określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

9. Prezydent Miasta Chorzów odwołuje Dyrektora Centrum Kultury po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

10. Organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.). Do osoby, której powierzono zarządzanie stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

11. W Centrum Kultury mogą być powołani zastępcy Dyrektora w liczbie 1 - 3, którego(ych) powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum Kultury, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 10.

Organizator może powołać Radę Programową Centrum Kultury w liczbie 5 - 7 osób, jako organ opiniujący i doradczy Dyrektora, ustalając tym samym jej skład osobowy i zadania.

§ 11.

W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor współdziała z organizacjami związkowymi działającymi na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.854 z poźn. zm.).

§ 12.

Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum Kultury oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym wobowiązujących przepisach.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 13.

1. Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Centrum Kultury może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Kultury, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Centrum Kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

§ 14.

1. Centrum Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Centrum Kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Organizator przekazuje Centrum Kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji lub dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 15.

Wartość majątku Centrum Kultury odzwierciedla fundusz Centrum Kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Centrum Kultury.

§ 16.

Organizator upoważnia Dyrektora Centrum Kultury do podjęcia decyzji co do sposobu podziału wyniku finansowego za dany rok obrotowy. Podział wyniku finansowego odbywać się będzie w następujący sposób: strata netto pokryta zostanie z funduszu Centrum Kultury, a zysk netto przeznaczony zostanie na zwiększenie funduszu Centrum Kultury.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 17.

1. Statut Centrum Kultury nadaje Rada Miasta Chorzów.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy jego nadaniu i wymagają one zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »