| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/2/2013 Rady Gminy Hażlach

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – po przeprowadzeniu konsultacji, na wniosek Wójta Gminy Hażlach - Rada Gminy Hażlach

uchwala:

§ 1.

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy dotację celową
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych wyłącznie na terenie Gminy Hażlach.

2. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na prace i inwestycje, które zostaną wykonane w roku udzielenia dotacji.

3. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

4. Warunkiem udzielenia spółce wodnej dotacji, jest jej zaplanowanie w budżecie Gminy, a następnie zawarcie umowy.

5. Złożenie pisemnego wniosku przez spółkę wodną powoduje wszczęcie postępowania o przyznanie dotacji.

6. Wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały powinien zawierać:

1) pełną nazwę wnioskodawcy i adres,

2) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

3) numer rachunku bankowego,

4) wielkość wnioskowanej dotacji,

5) szczegółowy opis zadania,

6) harmonogram realizacji zadania,

7) kosztorys przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

8) podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po uzyskaniu opinii Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, mając na uwadze wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, zawiadamiając o tym wnioskodawcę i informując o terminie zawarcia umowy.

8. Rozliczanie dotacji następuje w formie sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, złożonego w terminie 30 dni od zakończenia, zgodnie z harmonogramem, zadania.

9. Udzielona dotacja w części niewykorzystanej podlega zwrotowi do budżetu w terminie 15 dni od zakończenia, zgodnie z harmonogramem, zadania.

10. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Grażyna Krehut


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr I/2/2013
Rady Gminy Hażlach
z dnia 27 lutego 2013r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej

I. Dane wnioskodawcy

1. Nazwa wnioskodawcy i adres

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Data i numer wpisu do katastru wodnego

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Numer rachunku bankowego

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

II. Wielkość wnioskowanej dotacji:

1. Wnioskowana kwota dotacji :

………………………………………………………………………………………………………...…

2. Słownie :

……………………………………………………………………………………………………………

III. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Termin i miejsce realizacji zadania

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Harmonogram realizacji zadania

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj planowanych wydatków

Łączna wartość planowanych wydatków

w tym
sfinansowanych z dotacji


sfinansowanych ze
środków własnych

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość planowanych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zdania w %

Wnioskowana dotacja

Środki własne

Inne

Razem

100 %

V. Dodatkowe uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

1. Aktualny odpis dokumentów rejestrowych

2. Statut


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr I/2/2013
Rady Gminy Hażlach
z dnia 27 lutego 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadania

I. Dane podmiotu rozliczającego dotacje:

1. Nazwa

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Adres

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Nr rachunku bankowego

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu rozliczającego dotację

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

II. Wielkość rozliczanej dotacji:

1. Rozliczana kwota dotacji

……………………………………………………………………………………………………………

2. Słownie

……………………………………………………………………………………………………………

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Termin i miejsce realizacji zadania

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Harmonogram realizacji zadania

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań

IV. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania sfinansowanych z dotacji:

Nr dokumentu

Data wystawienia dokumentu

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

W tym

Sfinansowany z dotacji

Sfinansowany ze środków własnych

Razem

2. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj poniesionych wydatków

Łączna wartość poniesionych wydatków

W tym

Sfinansowanych z dotacji

Sfinansowanych ze środków własnych

Razem

3. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość poniesionych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania %

V. Dodatkowe uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »