| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/289/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym(tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654, z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim i   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 roku, Nr 234, poz. 1536, z   późn. zm.)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadza się następujące zmiany w   Statucie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim:  

1)   w § 1wykreśla się zwrot „niebędący przedsiębiorcą”;  

2)   § 3   ust. 2   i 3   otrzymują brzmienie:  

2.   Wykaz przedsiębiorstw z   komórkami organizacyjnymi, w   których prowadzona jest działalność Zakładu stanowi załącznik Nr 1   do niniejszego statutu.  

3.   Powołanie nowych bądź likwidacja istniejących przedsiębiorstw z   komórkami organizacyjnymi wymaga zmiany statutu.; ;

3)   Załącznik Nr 1   do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały;  

4)   Załącznik Nr 2   do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim z   siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/289/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 28 lutego 2013 r.  
 

Załącznik Nr 1   do Statutu  

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim  

z siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim  

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z   KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI  
STACJONARNEJ I   SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

1.   Szpital w   Rydułtowach, 44 – 280 Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47:  

1)   Izba Przyjęć:  

a)   Ogólna,  

b)   Pediatryczna,  

c)   Ginekologiczno-Położnicza,  

d)   Ambulatorium Ogólne przy Izbie Przyjęć,  

e)   Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;  

2)   Ambulatorium Ogólne;  

3)   Oddział Chorób Wewnętrznych I                 -41 łóżek,w tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

4)   Oddział Chorób Wewnętrznych II                 -60 łóżek,w tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

a)   Pododdział Geriatryczny-18 łóżek;  

5)   Oddział Pediatryczny-52 łóżka,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

a)   Pododdział Patologii Noworodka-4 łóżka;  

6)   Oddział Chirurgiczny Ogólny-44 łóżka;  

7)   Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej-24 łóżka;  

8)   Oddział Ginekologiczno - Położniczy-58 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

9)   Oddział Neonatologiczny-23 łóżka;  

10)   Oddział Anestezjologii i   Intensywnej Terapii-4 łóżka;  

11)   Oddział Rehabilitacyjny-25 łóżek;  

12)   Blok operacyjny;  

13)   Trakt porodowy;  

14)   Dział farmacji szpitalnej;  

15)   Sterylizatornia;  

16)   Dział Fizjoterapii;  

17)   Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 1;  

18)   Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 2;  

19)   Pracownia diagnostyki obrazowej USG;  

20)   Pracownia endoskopii;  

21)   Pracownia anatomopatologii.  

2.   Szpital w   Wodzisławiu Śląskim, 44 – 300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51:  

1)   Izba Przyjęć;  

2)   Izba Przyjęć - II;  

3)   Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;  

4)   Ambulatorium Ogólne;  

5)   Oddział Chorób Wewnętrznych I-50 łóżek,w tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

6)   Oddział Chorób Wewnętrznych II                 -33 łóżka,w tym 1   łóżko intensywnej opieki medycznej i   3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;  

7)   Oddział Chirurgiczny Ogólny-50 łóżek;  

8)   Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej-33 łóżka;  

9)   Oddział Ginekologiczno - Położniczy-50 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

10)   Oddział Pediatryczny-17 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

11)   Oddział Neonatologiczny-19 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

12)   Oddział Neurologiczny-                 14 łóżek,w tym 2   łóżka intensywnej opieki medycznej;  

13)   Oddział Anestezjologii i   Intensywnej Terapii-5 łóżek;  

14)   Oddział Rehabilitacyjny-25 łóżek;  

15)   Oddział Dermatologiczny -20 łóżek;  

16)   Oddział Udarowy-16 łóżek;  

17)   Blok operacyjny;  

18)   Trakt porodowy;  

19)   Apteka szpitalna;  

20)   Sterylizatornia;  

21)   Pracownia diagnostyki obrazowej RTG;  

22)   Pracownia diagnostyki obrazowej USG;  

23)   Pracownia diagnostyki obrazowej USG - II;  

24)   Pracownia EKG;  

25)   Pracownia EEG;  

26)   Pracownia endoskopii;  

27)   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164.  

3.   Zespół Poradni Specjalistycznych w   Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy   ul. Plebiscytowa 47:  

1)   Poradnia Diabetologiczna;  

2)   Poradnia Gastrologiczna;  

3)   Poradnia Kardiologiczna;  

4)   Poradnia Onkologiczna;  

5)   Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;  

6)   Poradnia Chirurgii Ogólnej;  

7)   Poradnia Proktologiczna;  

8)   Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;  

9)   Poradnia Preluksacyjna;  

10)   Poradnia Okulistyczna;  

11)   Poradnia Urologiczna;  

12)   Poradnia Zdrowia Psychicznego;  

13)   Poradnia Leczenia Bólu;  

14)   Poradnia Rehabilitacyjna;  

15)   Poradnia Dermatologiczna;  

16)   Poradnia Geriatryczna;  

17)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Gastrologicznej;  

18)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Onkologicznej;  

19)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;  

20)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Proktologicznej;  

21)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej;  

22)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Preluksacyjnej;  

23)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej;  

24)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;  

25)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;  

26)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Diabetologicznej;  

27)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej;  

28)   Dział Medycyny Pracy – Poradnia Medycyny Pracy;  

29)   Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG;  

30)   Pracownia EKG;                

31)   Pracownia EEG;  

32)   Pracownia Audiometrii;  

33)   Pracownia Spirometrii.  

4.   Zespół Poradni Specjalistycznych w   Wodzisławiu Śląskim, 44- 300 Wodzisław Śląski   ul. 26 Marca 164:  

1)   Poradnia Kardiologiczna;  

2)   Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;  

3)   Poradnia Chirurgii Ogólnej;  

4)   Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;  

5)   Poradnia Preluksacyjna;  

6)   Poradnia Dermatologiczna;  

7)   Poradnia Chorób Zakaźnych;  

8)   Poradnia Neurologiczna dla Dzieci;  

9)   Poradnia Urologiczna;  

10)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej;  

11)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;  

12)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;  

13)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej;  

14)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Neurologicznej dla Dzieci;  

15)   Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;  

16)   Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chorób Zakaźnych;  

17)   Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG.  

5.   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy,   ul. Plebiscytowa 47:  

1)   Zespół transportu sanitarnego;  

2)   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy;  

3)   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny.  

6.   Stacja Pogotowia Ratunkowego w   Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski   ul. 26 Marca 51:  

1)   Zespół transportu sanitarnego;  

2)   Zespoły ratownictwa medycznego podstawowe;  

3)   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny;  

4)   Dyspozytornia pogotowia ratunkowego – zlokalizowana w   Centrum Powiadamiania Ratunkowego w   Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 68.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVIII/289/2013    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 28 lutego 2013 r.  
 


Załącznik Nr 2   do Statutu  

Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rydułtowach i   Wodzisławiu Śląskim  

z siedzibą w   Wodzisławiu Śląskim  

SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ   W   RYDUŁTOWACH I   WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  
Z SIEDZIBĄ W   WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM  

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »