| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

Rada Miejska Cieszyna
uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Cieszyna, określone szczegółowo w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/302/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 28 lutego 2013 r.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Cieszyna

§ 1.

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

§ 2.

1. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, a także jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansującej prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

2. Dotacja udzielana zgodnie z niniejszymi zasadami podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną przyznawaną w oparciu o rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006r.).

§ 3.

Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie złożonych wniosków zgodnie z warunkami podanymi w niniejszych zasadach.

§ 4.

1. Określa się następujące terminy składania wniosków o dotacje, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) do dnia 31 stycznia wnioski o dotacje na prace do realizacji w tym samym roku kalendarzowym,

2) w razie nierozdzielenia wszystkich środków finansowych na prace objęte wnioskami złożonymi w terminie określonym w pkt 1, Burmistrz może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków o dotacje na ten sam rok kalendarzowy.

2. W 2013 roku termin składania wniosków o dotację określa się na 31 dni od wejścia w życie niniejszych zasad.

3. Za złożone z zachowaniem terminu uważa się wnioski, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Cieszynie w wyznaczonym terminie naboru wniosków.

§ 5.

Wniosek o dotację musi zawierać:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy będącego osobą fizyczną albo nazwę i siedzibę, a dodatkowo także dane rejestrowe wnioskodawcy innego niż osoba fizyczna,

2) opis zabytku, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego oraz aktualnego i planowanego sposobu użytkowania zabytku,

3) udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku,

4) określenie zakresu prac, na które ma być przyznana dotacja,

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

6) kosztorys wraz z przedmiarem planowanych prac,

7) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

8) dokument zezwalający na wykonanie robót budowlanych, wynikający z ustawy Prawo budowlane,

9) wykaz prac wykonanych przy zabytku, którego dotyczy wniosek, w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz wykonanych w roku złożenia wniosku z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,

10) informację o uzyskanych dotychczas środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym, którego dotyczy wniosek,

11) oświadczenie wnioskodawcy o pokryciu pozostałej części kosztów zadania objętego dotacją,

12) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, korzystając z Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis , stanowiącego załącznik do tego rozporządzenia.

§ 6.

Ogłoszenie o terminie składania wniosków o dotacje i zasadach ich przyznawania publikowane jest w „Wiadomościach Ratuszowych", na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 7.

1. Wnioski składane są do Burmistrza Miasta Cieszyna.

2. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski spełniające wymogi formalne określone w niniejszych zasadach.

3. W przypadku wniosku, który nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, a wnioskodawca zobowiązany jest do jego poprawienia lub uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

4. Wnioski opiniuje powołana przez Burmistrza Miasta komisja, biorąc pod uwagę:

1) stan zachowania zabytku,

2) dostępność zabytku dla społeczności lokalnej i turystów,

3) walory kulturalne, historyczne i promocyjne zabytku,

4) wysokość środków pozyskanych z innych źródeł finansowania.

5. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z projektem uchwały przedkładane są Radzie Miejskiej Cieszyna ciągu 6 tygodni od upływu terminu składania wniosków, o których mowa w § 4.

6. Uchwałę w sprawie udzielenia dotacji lub odmowy udzielenia podejmuje Rada Miejska Cieszyna.

7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, wnioskodawca może złożyć w ciągu 14 dni od powiadomienia aktualizację zakresu i kosztorysu prac.

§ 8.

Wszyscy wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie o podjętych przez Radę Miejską Cieszyna rozstrzygnięciach.

§ 9.

Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej przez Gminę Cieszyn z osobami i jednostkami otrzymującymi dotację.

§ 10.

1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji, które przedkłada Burmistrzowi Miasta Cieszyna w terminie określonym w umowie dotacji.

2. W ramach rozliczenia dotacji Burmistrz Miasta lub osoby przez niego upoważnione mogą przeprowadzić wizję lokalną w celu potwierdzenia sprawozdania merytorycznego ze stanem faktycznym.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić, na każde żądanie Burmistrza Miasta, dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia wykorzystania dotacji zgodnie z warunkami umowy.

§ 11.

Maksymalna wysokość dotacji może wynosić do 50 % łącznych nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, przy czym:

1) przy ustalaniu wysokości dotacji bierze się pod uwagę poniesione nakłady konieczne oraz dotacje udzielone na nie ze środków publicznych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku oraz wydatki poniesione w roku złożenia wniosku,

2) dotacja nie może być wyższa niż wydatki planowane do poniesienia po terminie zawarcia umowy o dofinansowanie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »