| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/229/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie Statutu Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6a, art 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 18 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 2, art. 228 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135), art. 41ust. 1 pkt 2, art. 41ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. Nadać Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/228/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie: Statutu Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce i Kierownikowi Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni odnia dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/229/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 28 lutego 2013 r.

Statut Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Gorzyczkach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Gorzyczkach jest jednostką organizacyjną Gminy Gorzyce, działającą w formie jednostki budżetowej, utworzoną na mocy Uchwały Nr IX/81/99 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 listopada 1999 r.

§ 2. Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają:

1) Świetlica – Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Gorzyczkach

2) Rada Gminy – Rada Gminy Gorzyce,

3) Wójt Gminy – Wójt Gminy Gorzyce,

4) Kierownik – Kierownik Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Gorzyczkach

§ 3. Świetlica działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o:

1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZ. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)

3) ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135)

4) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

6) niniejszy Statut,

§ 4. 1. Terenem działania Świetlicy jest Gmina Gorzyce.

2. Siedziba Świetlicy znajduje się w Gorzyczkach przy ul. Leśnej 46.

3. W poszczególnych sołectwach mogą być tworzone filie Świetlicy.

4. Świetlica używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 5. 1. Świetlica podlega Radzie Gminy.

2. Bezpośredni nadzór nad Świetlicą sprawuje Wójt Gminy.

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania Świetlicy

§ 6. 1. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135) działającą w najbliższym środowisku lokalnym dziecka.

2. Świetlica realizuje zadania przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i świadczy pomoc profilaktyczną i opiekę częściową dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, szczególnie z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

§ 7. Do zadań Świetlicy należy:

1) wspieranie rodziny poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi i organizacja czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych,

2) wspieranie dzieci w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych,

3) rozwijanie zainteresowań dzieci oraz kształtowanie postaw prospołecznych,

4) pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej,

5) propagowanie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym.

§ 8. Świetlica prowadzi swoją działalność we współpracy z Urzędem Gminy w Gorzycach, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gorzycach, placówkami oświatowymi i kulturalnymi z terenu Gminy Gorzyce, placówkami służby zdrowia oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz pomocy dzieciom.

Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna Świetlicy

§ 9. 1. Świetlicą kieruje Kierownik, który zarządza całokształtem działalności, jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Świetlicy, wyniki pracy, dobór pracowników i gospodarkę finansową.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który wykonuje w stosunku do niego czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Kierownik składa w imieniu Świetlicy oświadczenia woli i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Kierownik dokonuje czynności prawnych w imieniu Świetlicy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

5. Czynności prawnych w imieniu Świetlicy dokonuje Kierownik lub jego pracownik w granicach pełnomocnictwa.

6. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez niego pracownik Świetlicy.

7. Pracowników Świetlicy zatrudnia i zwalnia Kierownik, który jest dla nich zwierzchnikiem służbowym.

8. Organizację wewnętrzną Świetlicy oraz strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika po uprzednim zaopiniowaniu przez Wójta Gminy.

Rozdział 4.
Majątek i gospodarka finansowa

§ 10. Majątek Świetlicy stanowi mienie nabyte w ramach prowadzonej działalności.

§ 11. 1. Świetlica prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości.

2. Świetlica posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 12. 1. Działalność Świetlicy jest finansowana ze środków budżetu Gminy Gorzyce.

2. Podstawą gospodarki finansowej Świetlicy jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika na podstawie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce.

3. Kierownik przedstawia Wójtowi Gminy sprawozdania budżetowe i finansowe w terminach i na zasadach obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego.

§ 13. Świetlica prowadzi księgowość w oparciu o plan kont dla jednostek budżetowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Likwidacja Świetlicy, jej podział lub połączenie z inną jednostką organizacyjną następuje na podstawie uchwały Rady Gminy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie

§ 15. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie wymagają trybu określonego dla jego uchwalania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »