| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III.18.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie podstawie  art. 18  ust. 2   pkt  15 i   art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca  1990r.  o   samorządzie  gminnym (j.t. Dz. U. z   2001r.  Nr   142,   poz.  1591 z   późniejszymi   zmianami),  art.   11 ust. 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (Dz.U. z   2012r., poz. 642), art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t Dz.U. z   2012 r., poz. 406)  

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój  
u c h w   a l a  

§   1.   Nadać statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w   Jastrzębiu-Zdroju stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Traci moc Uchwała nr XXI/397/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z   dnia 27 maja 2000r.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik


STATUT  

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W   JASTRZĘBIU-ZDROJU  

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Miejska Biblioteka Publiczna w   Jastrzębiu-Zdroju, zwana dalej „Biblioteką”, (została utworzona w   1948r. i   działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z   2012r., poz. 406)  

2.   Ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (j.t. Dz.U. z   2012r. poz. 642)  

3.   Niniejszego statutu.  

§   2.   Organizatorem Biblioteki jest Miasto Jastrzębie-Zdrój zwane dalej Organizatorem.  

§   3.   Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury i   posiada osobowość prawną nabytą z   chwilą wpisu do tego rejestru.  

§   4.   Siedzibą i   terenem działania Biblioteki jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.  

§   5.   Biblioteka wchodzi w   skład  ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.  

§   6.   Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Śląska w   Katowicach.  

§   7.   Biblioteka używa pieczęci podłużnej z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby.  

II.   CELE I   ZADANIA BIBLIOTEKI  

§   8.   Biblioteka służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i   kulturalnych społeczności Miasta oraz uczestniczy w   upowszechnianiu wiedzy i   kultury.  

§   9.   Do podstawowych zadań Biblioteki należy:  

1)   gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,  

2)   udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych korzystając z   zasobów innych bibliotek,  

3)   prowadzenie działalności informacyjnej i   edukacyjnej,  

4)   prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej i   instrukcyjno-metodycznej  

5)   prowadzenie działań popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i   czytelnictwo,  

6)   współdziałanie z   bibliotekami wchodzącymi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i   ośrodkami informacji naukowej,  

7)   współdziałanie z   innymi bibliotekami, z   instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i   stowarzyszeniami w   zakresie rozwijania i   zaspokajania kulturalnych i   edukacyjnych potrzeb społeczeństwa,  

8)   doskonalenie form i   metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych technologii.  

§   10.   Biblioteka może podejmować inne zadania mające na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych ogółu społeczeństwa.  

III.   ORGANY BIBLIOTEKI I   JEJ ORGANIZACJA  

§   11.   1.   Na czele Biblioteki stoi dyrektor.  

2.   Tworzy się jedno stanowisko zastępcy dyrektora. Zastępcę dyrektora powołuje i   odwołuje  samodzielnie dyrektor na zasadach określonych przepisami prawa pracy.  

§   12.   Biblioteka jest pracodawcą dla pracowników w   niej zatrudnionych. Dyrektor wykonuje   wobec pracowników w   imieniu pracodawcy czynności z   zakresu prawa  pracy.  

§   13.   1.   W skład Biblioteki wchodzą:  

1)   Biblioteka Główna z   siedzibą przy ul.Wielkopolskiej 1a  

2)   Filia nr 1   z siedzibą przy ul.Opolskiej Pawilon 723  

3)   Filia nr 2   z siedzibą przy ul.Witczaka 3a  

4)   Universitas Litterarum z   siedzibą przy ul.Witczaka 3a  

5)   Filia nr 3   z siedzibą przy ul.Krakowskiej 38  

6)   Filia nr 4   z siedzibą przy ul.Turystycznej 12  

7)   Filia nr 5   z siedzibą przy ul.Jasnej 1a  

8)   Filia nr 6   z siedzibą przy ul.Komuny Paryskiej 18c  

9)   Filia nr 7   z siedzibą przy ul.Cieszyńskiej 101  

10)   Filia nr 8-Szpital z   siedzibą przy Al.Jana Pawła II 7  

11)   Filia nr 9   z siedzibą przy ul.A.Wodeckiego 2  

12)   Filia nr 10 z   siedzibą przy ul.Reja 10  

13)   Filia nr 14 z   siedzibą przy ul.Brzechwy 7a  

14)   Filia nr 16 z   siedzibą przy ul.B.Czecha 20a  

2.   Biblioteka Główna prowadzi w   pełnym zakresie działalność określoną w   § 8, § 9   i § 10. W   ramach jej organizacji funkcjonują działy działalności merytorycznej oraz obsługi administracyjnej, finansowej i   technicznej.  

3.   Filie prowadzą wyłącznie działalność merytoryczną Biblioteki opisaną w   § 9   i § 10    z   wyłączeniem działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej i   instrukcyjno-metodycznej.  

4.   W skład Biblioteki mogą ponadto wchodzić okresowo tworzone punkty biblioteczne,  których zakres działań będzie zbieżny z   działaniami filii.  

IV.   ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ BIBLIOTEKI  

§   14.   1.   Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.  

3.   Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

4.   Przychodami Biblioteki są przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

V.   PRZEPISY KOŃCOWE  

§   15.   1.   Statut nadaje Bibliotece Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

2.   Zmiany w   statucie dokonywane są w   trybie określonym dla jego nadania.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »