| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.9.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr LVII/35/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski przyjętym uchwałą Nr RG.0007.93.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 13 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

Do czasu utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa w § 13. ust. 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli dowozić odpady wymienione w § 3. ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 do mobilnych punktów zbiórki z częstotliwością raz na kwartał.

Miejsca i godziny świadczenia usług mobilnych punktów zbiórki odpadów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.lyski.pl.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Uchwałę wywiesza się tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »