| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.9.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr LVII/35/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lyski przyjętym uchwałą Nr RG.0007.93.2012 Rady Gminy Lyski z dnia 20 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 13 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

Do czasu utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa w § 13. ust. 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli dowozić odpady wymienione w § 3. ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 do mobilnych punktów zbiórki z częstotliwością raz na kwartał.

Miejsca i godziny świadczenia usług mobilnych punktów zbiórki odpadów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.lyski.pl.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Uchwałę wywiesza się tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »