| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012, poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 1:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) jednostki wojskowe,

b) placówki opieki zdrowotnej,

c) domy spokojnej starości,

d) domy dziecka,

e) zakłady karne,

f) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

g) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie;

3) kopia faktury za zużycie wody na nieruchomości zamieszkałej.

§ 2.

Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim w terminie do 10 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXV/212/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/224/13
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 28 lutego 2013 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY [1]

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości; deklarację należy wypełnić drukowanymi literami; przed wypełnieniem deklaracji proszę zapoznać się z objaśnieniami oraz pouczeniem

A. Obowiązek złożenia deklaracji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8 , 42-610 Miasteczko Śląskie

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Termin składania:

Pierwszy termin składania deklaracji do 10 maja 2013 r.
lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania po 10 maja 2013 r.
Termin składania zmian w deklaracji: 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

A. 1. Cel złożenia deklaracji.
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

□ Pierwsza deklaracja

□ Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
data zmiany [2] ….................................

B. Składający deklarację.
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel nieruchomości

Użytkownik wieczysty

Najemca, dzierżawca

Zarządca nieruchomości

Inny

C. Dane identyfikacyjne.

C. 1. Osoba Fizyczna.

Nazwisko:

Imiona:

Nazwisko rodowe:

Data urodzenia:

Imię ojca:

Imię matki:

PESEL:

Adres korespondencyjny:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

C. 2. Pozostałe podmioty.

Nazwa podmiotu:

Nr KRS/NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Adres do korespondencji:D. Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja [3] .

Miasto:

Ulica:

Nr domu/Nr lokalu:

Nr działki (w przypadku nie nadania nr domu):

E. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D: ...................

F. Gospodarka odpadami.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.

1. Odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny [4] :
TAK
NIE

2. Odpady ulegające biodegradacji będą składowane w przydomowym kompostowniku/wykorzystywane we własnym zakresie:
TAK
NIE

G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

G.1. Stawka opłaty za 1 osobę określona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim [5]


.....…......zł/mieszkańca/miesiąc

G.2. Liczba mieszkańców nieruchomości wskazanych w części E

.........................................................

G.3. Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. G.1. należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców z poz. G.2.)
.............................................. zł

H. Oświadczenie i podpis składającego deklarację.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Świadomy praw i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych złożonych w niniejszej deklaracji.(miejscowość i data) (czytelny podpis)

I. Adnotacje organu.
POUCZENIE
1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3A ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1945 z późn. zm.).
2.W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
3.Termin i częstotliwość obowiązku dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych należy realizować zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.

OBJAŚNIENIE

[1] W odniesieniu do nieruchomości wielolokalowych i wielorodzinnych deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
[2] W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie nową deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w najbliższym okresie rozliczeniowym.
[3] Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację (w przypadku nieruchomości wielolokalowych na każdy blok oddzielnie).
[4] Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli; w przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych wraz z należnymi odsetkami.
[5] W przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany) należy wybrać opłatę podstawową, a przy wyborze selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. z 2012, poz. 391) gmina uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała zawiera informacje o:

- terminie i miejscu składania deklaracji,

- objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania,

- pouczenie.              

W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej złożonej przez właściciela nieruchomości na podstawie art. 6n ust. 2 rada gminy może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w składanej deklaracji m.in. np. stałą nieobecności mieszkańca:

1. Dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

- jednostki wojskowe,

- placówki opieki zdrowotnej,

- domy spokojnej starości,

- domy dziecka,

- zakłady karne,

- zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

- uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

2. Dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

3. Kopia faktury za zużycie wody na nieruchomości zamieszkałej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »