| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/373/2013 Rady Miasta Wisły

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2013

1. Dokonać zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi 44 792 390,00 PLN, w tym bieżące 35 626 747,00 PLN.

§ 2.

1. Dokonać zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013 " jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi 46 506 382,00 PLN, w tym bieżące 33 702 582,00 PLN.

§ 3.

1. Dokonać zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 674 000,00 PLN poprzez:

1) zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 700 000,00 PLN;

2) zmniejszenie planowanego kredytu na finansowanie inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 1 026 000,00PLN.

2. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej, aktualizacji ulega Tabela C uchwały budżetowej na rok 2013 „ Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013 ”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt ulegnie zwiększeniu o kwotę 674 000,00 PLN .

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 713 992,00 PLN będą:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 150 000,00 PLN,

2) kredyty bankowe w kwocie 563 992,00 PLN.

3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 PLN.

§ 5.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) Tabela D uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013" , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2013 "Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z tych dochodów za rok 2013" , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

3) Tabela I uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2013 , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

4) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2013 "Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013" , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega:

1) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 r. , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 8.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXV/373/2013
Rady Miasta Wisły
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »