| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/373/2013 Rady Miasta Wisły

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2013

1. Dokonać zmian w Tabeli A uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013" jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi 44 792 390,00 PLN, w tym bieżące 35 626 747,00 PLN.

§ 2.

1. Dokonać zmian w Tabeli B uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013 " jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi 46 506 382,00 PLN, w tym bieżące 33 702 582,00 PLN.

§ 3.

1. Dokonać zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 674 000,00 PLN poprzez:

1) zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 700 000,00 PLN;

2) zmniejszenie planowanego kredytu na finansowanie inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 1 026 000,00PLN.

2. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej, aktualizacji ulega Tabela C uchwały budżetowej na rok 2013 „ Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2013 ”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt ulegnie zwiększeniu o kwotę 674 000,00 PLN .

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 713 992,00 PLN będą:

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 150 000,00 PLN,

2) kredyty bankowe w kwocie 563 992,00 PLN.

3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0 PLN.

§ 5.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, aktualizacji ulegają:

1) Tabela D uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013" , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

2) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2013 "Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z tych dochodów za rok 2013" , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

3) Tabela I uchwały budżetowej na rok 2013 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2013 , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

4) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2013 "Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013" , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega:

1) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2013 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2013 r. , otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 8.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisły


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXV/373/2013
Rady Miasta Wisły
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »