| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/343/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie określenia zasad zbycia oddania w dzierżawę najem użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński

na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 8 lit. a) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 ze zm.)

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński, stanowiące załącznik nr1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchyla się niżej wymienione uchwały Rady Powiatu Będzińskiego:

1. Uchwałę Nr XXII/190/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego oraz zasad dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których Powiat Będziński jest organem założycielskim.

2. Uchwałę Nr X/171/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określania kierunków działań Powiatu Będzińskiego mających na celu racjonalizację kosztów oraz poprawę efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez wydzierżawienie nieruchomości przekazanych w nieodpłatne użytkowanie dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/343/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.

Zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

I. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Zakładzie – rozumie się przez to Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie;

2) Aktywach trwałych Zakładu – rozumie się przez to aktywa trwałe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;

3) Radzie Społecznej – rozumie się przez to Radę Społeczną Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Będziński;

4) Radzie Powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu Będzińskiego;

5) Zarządzie Powiatu - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Będzińskiego.

II. Zbywanie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Zakładu:

a) winno być dokonane zgodnie z zasadami prawidłowej i efektywnej gospodarki,

b) nie może prowadzić do ograniczenia zakresu lub obniżenia jakości usług świadczonych przez Zakład.

III. 1) Zbywanie:

a) nieruchomości wymaga każdorazowo zgody Rady Powiatu,

b) innego aktywu trwałego wymaga każdorazowo zgody Zarządu Powiatu.

2) Oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości oraz innego aktywu wymaga każdorazowo zgody Zarządu Powiatu.

3) Wniosek dyrektora Zakładu o wyrażenie zgody, o której mowa w pkt III ppkt 1 i 2 winien zawierać:

a) nazwę i przeznaczenie proponowanych do zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz uzasadnienie celowości takiego działania,

b) wskazanie wartości proponowanych do zbywania, oddania w dzierżawę najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych, a w przypadku nieruchomości wskazanie również ich powierzchni,

c) wskazanie okresu, na jaki planowane jest oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,

d) oświadczenie dyrektora Zakładu, że zbywanie, oddawanie w dzierżawę, najem użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych nie ograniczy dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz nie obniży ich jakości.

4) W przypadku zbycia aktywów trwałych do wniosku, o którym mowa w pkt III ppkt 3 dołącza się opinię Rady Społecznej w formie uchwały.

IV. 1) Zbywanie, oddawanie w dzierżawę, najem użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych na okres dłuższy niż 3 lata następuje w trybie przetargu, z zastrzeżeniem pkt IV ppkt 2.

2) W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na zbywanie, oddawanie w dzierżawę, najem użytkowanie i użyczenie aktywów trwałych, o których w pkt IV ppkt 1, w trybie bezprzetargowym, z wyłączeniem nieruchomości.

V. Umowę zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za wyjątkiem wypadków, gdy przepisy prawa wymagają innej formy.

VI. Niniejsze zasady nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbywania, dzierżawy najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych oraz warunków umów zawartych na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »