| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/273/2013 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.), po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/220/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:   "4. Odstąpienie od ustalenia opłat może dotyczyć osób zobowiązanych gdy ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego lub zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1)ciąża osoby zobowiązanej;

2)rodzice są bezrobotni lub przebywają w zakładzie karnym;

3)rodzice mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym bądź znacznym lub udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim długotrwałą chorobę;

4)rodzice są całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnieni bądź korzystają ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

5)rodzice są małoletni i pozostają na utrzymaniu innych osób;

6)rodzice płacą alimenty na dziecko lub na pełnoletniego wychowanka;

7)rodzice mają pod opieką inne małoletnie dzieci;

8)rodzice pozostają we współnym gospodarstwie domowym z osobą długotrwale lub ciężko chorą, której choroba jest udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

9)rodzice aktywnie współpracują w zakresie poprawy własnej sytuacji rodzinnej i powrotu dziecka do domu rodzinnego;

10)opiekunowie prawni lub kuratorzy, w przypadku gdy dysponuja dochodem dziecka, a także osoby pełnoletnie posiadajace dochód, w przypadku ponoszenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z zabezpieczeniem potrzeb dziecka i osoby pełnoletniej;

11)inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie np. znacze starty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Wajda


Uzasadnienie

Zgodnie z regulacją art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) rada powiatu ustala szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.

Realizując powyższy zapis ustawowy Rada Powiatu Raciborskiego dnia 28 sierpnia 2012 roku podjęła uchwałę nr XXI/220/2012 Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącą określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.

W toku kilkumiesięcznego funkcjonowania przytoczonej powyżej uchwały Rady Powiatu okazało się, iż ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej powyżej miesięcznego dochodu oraz osobom nieposiadającym dochodu własnego jest problematyczne gdyż w ciągu kilku miesięcy doprowadzi do powstania zadłużenia, którego egzekucja administracyjna okaże się nieskuteczna, a koszty egzekucji przewyższą uzyskaną opłatę. Sytuacja ta dotyczy szczególnie rodzin wielodzietnych, osób uiszczających alimenty na rzecz innych osób oraz osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych. Wobec powyższego na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w § 4 ust. 4 omawianej uchwały spójnik „i” zastępuje sie spójnikiem „lub”.

Działając w oparciu o uchwałę nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia             29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacjiz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji Zarząd Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono w terminie od 21.01.2013 r.   do 11.02.2013 r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych.


Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach – 0. Wykaz zgłoszonych uwag – 0. Uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag – 0.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »