| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Imielin

Rada Miasta Imielin
stwierdzając, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin – II edycja", które zostało przyjęte uchwałą Nr XXXV/147/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 25 września 2009r.
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty, zwany dalej "planem".

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z Uchwałą Nr XII/63/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty, w granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

3. Integralną część planu stanowią:

1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

4. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Imielin o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag
do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Imielin o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

5. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "intensywności zabudowy" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji istniejących i projektowanych budynków do całkowitej powierzchni działki budowlanej;

2) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynku, z zastrzeżeniem: nadziemna część budynku nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii z wyjątkiem elementów, o których mowa w § 3,ust. 2, pkt 2;

3) "uciążliwości" – należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców
oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne, w rozumieniu aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

4) "usłudze nieuciążliwej" – należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

5) "przeznaczeniu" – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach;

6) "przeznaczeniu docelowym" – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach po upływie terminu obowiązywania przeznaczenia tymczasowego;

7) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może występować na działce i w budynkach na niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych;

8) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu;

9) "przeznaczeniu tymczasowym" – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach do określonego czasu;

10) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu oznaczoną symbolem, o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu.

6. W odniesieniu do innych określeń użytych w niniejszej uchwale, a nie ujętych w §1, ust. 5, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

7. Jeżeli jest mowa o akcie prawnym z późniejszymi zmianami, należy to rozumieć jako późniejsze zamiany, które nastąpiły do dnia uchwalenia projektu planu.

§ 2. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenia terenu:

a) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) MN(ZP) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tymczasowej zieleni urządzonej;

c) US – teren usług sportu i rekreacji;

d) US(PE) – teren zabudowy usługowej i tymczasowej powierzchniowej eksploatacji górniczej;

e) RP – teren upraw polowych;

f) ZL – teren lasu;

g) ZP – teren zieleni urządzonej;

h) ZNU – teren zieleni nieurządzonej;

i) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych;

j) KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej;

k) KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;

l) KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej;

m) IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej;

5) obiekt objęty ochroną konserwatorską jako dobro kultury na mocy prawa miejscowego;

6) strefa ochrony ekspozycji Kopca Wolności;

7) granica Obszaru Górniczego Imielin I;

8) granica Terenu Górniczego Imielin I;

9) granica zmiany warunków górniczych wynikająca ze skutków eksploatacji na Terenie Górniczym Imielin I;

10) granica obszaru chronionego filarem ochronnym dla ul. Ściegiennego;

11) ścieżka dla rowerów;

12) granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia;

13) granica pasa technologicznego od sieci wodociągowej.

2. Elementy planu o charakterze informacyjnym:

1) granica obszaru występowania udokumentowanego złoża dolomitu i wapieni;

2) granica strefy występowania zapadlisk krasowych;

3) cały obszar planu – GZWP Chrzanów nr 452;

4) granica odległości podstawowych od gazociągu wysokiego ciśnienia;

5) sieć napowietrzna średniego napięcia 20kV;

6) wnętrzowa stacja trafo;

7) sieć wodociągowa – główna wA400;

8) gazociąg wysokiego ciśnienia DN80 CN 2,5MPa.

§ 3. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" §2 ust. 1 pkt 4 oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §4 ÷ §14 niniejszego planu.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) w zakresie istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie budynków:

a) na terenach: MN dopuszcza się zachowanie zabudowy z funkcją usługową, z dopuszczeniem prowadzenia w ich obrębie robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania;

b) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy, z dopuszczeniem prowadzenia w ich obrębie robót budowlanych bez możliwości przekroczenia ich obrysu wysuniętego w planie przed linię zabudowy;

c) wyższych niż określone w „Ustaleniach szczegółowych”, z dopuszczeniem prowadzenia w ich obrębie robót budowlanych bez możliwości przekroczenia ich` dotychczasowej wysokości;

d) o powierzchni zabudowy większej niż określone w „Ustaleniach szczegółowych”, z dopuszczeniem prowadzenia w ich obrębie robót budowlanych bez możliwości przekroczenia ich dotychczasowej powierzchni zabudowy;

2) w zakresie lokalizowania zabudowy dopuszcza się wysunięcia przed ustalone w planie linie zabudowy:

a) na maksymalną odległość – 1,5m: wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrznych oraz elementów budynków w całości zlokalizowanych pod ziemią;

b) obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych;

3) w zakresie lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych ustala się:

a) zakaz lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych na terenach: ZL, ZP, ZNU, WS, KDZ, KDL, KDD, IE ;

b) na terenach: MN, MN(ZP), US, US(PE) dopuszczenie lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych wyłącznie związanych z działalnością prowadzoną w granicach działek budowlanych, na których zostaną usytuowane;

c) na terenach: MN, MN(ZP) dopuszczenie lokalizowania tablic:

- wyłącznie na płaszczyznach elewacji budynków;

- o powierzchni reklamowej mniejszej niż 1m² w granicach jednej działki budowlanej;

4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

2) zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością, za wyjątkiem uzbrojenia terenu oraz działalności prowadzonej na terenie A16.US(PE) w czasie obowiązywania ustaleń, z zakresu sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania;

3) w zakresie ochrony akustycznej ustala się maksymalny – dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.):

a) na terenach: MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) na terenach: MN(ZP) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, po upływie obowiązywania ustaleń, z zakresu sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania na terenie A16.US(PE) ;

c) na terenie: US jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;

4) na terenie: C5.ZNU występuje zbiorowisko roślinne wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych – naturalne murawy na podłożach wapiennych Festuco – Brometea (6210), ustala się obowiązek jego ochrony.

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) wyznacza się następujące obiekty objęte ochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego:

a) 1 – krzyż przydrożny przy ul. Wyzwolenia bocznej (Sargany), poświęcony zmarłym na cholerę, z 1872r.,
w jego obrębie i otoczeniu o promieniu – 15m ustala się nakaz:

- zachowania istniejącej formy architektonicznej z możliwością prowadzenia prac konserwatorskich
i restauratorskich;

- utrzymania ekspozycji krzyża, poprzez prowadzenie systematycznej wycinki krzewów;

b) 2 – Kopiec Wolności ku czci poległych w 1945r., w jego obrębie ustala się nakaz: zachowania istniejącej formy architektonicznej z możliwością prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich;

c) 3 – kapliczka przydrożna, przy ul. Ściegiennego, słupowa pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, kwadratowa, zbudowana z kamienia łupanego, tynkowana, z 1870r., w jej obrębie ustala się nakaz zachowania istniejącej formy architektonicznej z możliwością prowadzenia prac konserwatorskich
i restauratorskich;

2) wyznacza się strefę ochrony ekspozycji Kopca Wolności na mocy prawa miejscowego, w jej obrębie ustala się:

a) zakaz lokalizowania zabudowy, z wyjątkiem terenów: A13.MN, A14.MN(ZP) ;

b) zakaz lokalizowania reklam;

c) zakaz naruszania topografii terenu zakłócającej ekspozycję kopca;

d) kształtowanie zieleni, w sposób zachowujący ekspozycję kopca;

3) na obszarze planu wyznacza się strefę ochrony zabytków archeologicznych, w jej zasięgu ustala się obowiązek stosowania wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 10 ust. 2, pkt 8 i art. 2, pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.).

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) na obszarze planu ustala się Obszar Górniczy Imielin I;

2) na obszarze planu ustala się Teren Górniczy Imielin I, w jego zasięgu obowiązują następujące warunki górniczo – geologiczne:

a) tereny pomiędzy granicą B i B1 – maksymalna amplituda przyspieszenia drgań gruntu axy = 0,1m/s2odpowiadająca dolnej wartości II strefy skali wpływów dynamicznych SWD-I;

b) tereny wewnątrz granicy B1 – maksymalna amplituda przyspieszenia drgań gruntu axy = 0,14m/s2odpowiadająca górnej wartości II strefy skali wpływów dynamicznych SWD-I;

3) na obszarze planu znajduje się udokumentowane złoże dolomitów i wapieni „Imielin”;

4) na terenie A16.US(PE) ustala się filar ochronny, w odległości – 30m od linii rozgraniczającej z terenem 1.KDZ ;

5) na terenie C8.MN znajduje się granica strefy występowania zapadlisk krasowych;

6) obszar planu w całości znajduje się w granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Chrzanów nr 452;

7) na obszarze planu wyznacza się pasy technologiczne od linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20kV
o szerokości 16m (po 8m w każdą stronę od osi skrajnego przewodu), w ich zasięgu ustala się:

a) w wypadku lokalizowania nowej zabudowy, prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej oraz zmiany sposobu zagospodarowania działek, obowiązek uwzględnienia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r., Nr 192, poz. 1883 z późn. zm.);

b) zakaz sadzenia drzew w pasie o szerokości po 4m w każdą stronę od rzutu poziomego skrajnego przewodu;

c) zagospodarowanie działek w sposób umożliwiający dostęp do stanowisk słupowych przedstawicieli właściwego zakładu energetycznego;

8) na obszarze planu wyznacza się pas eksploatacyjny od wodociągu o śr. 400mm o szerokości 8m (po 4m w każdą stronę od osi sieci), w jego zasięgu ustala się:

a) obowiązek jego uwzględnienia w wypadku lokalizowania nowej zabudowy, prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej oraz zmiany sposobu zagospodarowania działek;

b) zakaz lokalizowania budynków, sadzenia drzew i krzewów;

c) nakaz wykonywania ogrodzeń z materiałów rozbieralnych;

9) na obszarze planu znajduje się strefa odległości podstawowej od gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 2,5MPa
o szerokości 40m (po 20m w każdą stronę od osi sieci),w wypadku zagospodarowywania działek ustala się obowiązek uwzględnienia: przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1995r., Nr 139, poz. 686);

10) na obszarze planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.);

11) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości, zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.);

2) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym – 800m2;

b) pod przeznaczenie nieustalone w lit. a – 1m2;

3) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

a) pod zabudowę mieszkaniową w układzie wolno stojącym – 18m;

b) pod przeznaczenie nieustalone w lit. a – 1m;

4) kąt położenia granicy działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości w stosunku do pasa drogowego w zakresie: 450– 1350.

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie lokalizowania wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej;

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody;

3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ustala się:

a) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;

b) nakaz utwardzania szczelną nawierzchnią i skanalizowania terenów o powierzchni powyżej 0,1ha,
na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

c) nakaz neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów,
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) realizację zasilania w średnie i niskie napięcie w wykonaniu napowietrznym i kablowym;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej;

b) zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż: 0,5m od zewnętrznej ściany rurociągu;

c) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników z gazem płynnym;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem
lub niską emisją substancji do powietrza;

8) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) na terenach MN, MN(ZP) dopuszczenie lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu, zgodnej z ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r., Nr 106, poz. 675 z późn. zm.);

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz gminnym regulaminem.

9. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi – 10%, słownie: dziesięć procent.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 4. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A1.MN, A3.MN, A6.MN, A8.MN, A13.MN, A19.MN, A21.MN, B1.MN, B5.MN, B7.MN, C1.MN, C8.MN, C9.MN, C10.MN ustala się:

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się:

a) wydzielanie lokali z usługami nieuciążliwymi, o udziale powierzchniowym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

b) lokalizowanie:

- wolno stojących budynków z usługami nieuciążliwymi, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicy jednej działki budowlanej;

- obiektów małej architektury;

- dróg wewnętrznych;

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- zieleni urządzonej;

c) łącznie całkowita powierzchnia usług, o których mowa w lit. a, b tir 1 nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicy jednej działki budowlanej;

d) na terenach: C8.MN , dz. nr 818/24, 48, 282/79 oraz C9.MN , dz. nr 552/41, 553/41, 555/42, 554/42 dopuszcza się lokalizowanie zabudowy oraz zagospodarowanie związane z produkcją rolną;

2) lokalizowanie zabudowy wyłącznie w układzie wolno stojącym;

3) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą w stronę granicy z sąsiednią działką w odległości minimum – 1,5m, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej oraz związanej z produkcją rolniczą: 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 12m;

b) usługowej oraz innej – 5m;

5) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,4;

b) minimalna – 0,1;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30%;

8) geometria dachów: dachy płaskie, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 200÷ 420;

9) pokrycie dachów – dachówka oraz materiały o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

10) kolorystyka dachów – tonacja czerwieni, brązu i szarości;

11) dopuszcza się grodzenie działek od strony dróg publicznych pod warunkiem:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,80m;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie – 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone bez miejsc garażowych);

b) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 35m2powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

- garaży;

13) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 800m2.

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A7.MN(ZP), A14.MN(ZP), A18.MN(ZP), A22.MN(ZP), B2.MN(ZP) , C2.MN(ZP) ustala się:

1) przeznaczenie docelowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się:

a) wydzielanie:

- lokali z usługami nieuciążliwymi, o udziale powierzchniowym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

b) lokalizowanie:

- obiektów małej architektury;

- dróg wewnętrznych;

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- zieleni urządzonej;

2) lokalizowanie zabudowy wyłącznie w układzie wolno stojącym;

3) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą w stronę granicy z sąsiednią działką w odległości minimum – 1,5m, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej: 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 12m;

b) innej – 5m;

5) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,4;

b) minimalna – 0,1;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30%;

8) geometria dachów: dachy płaskie, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 200÷ 420;

9) pokrycie dachów – dachówka oraz materiały o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

10) kolorystyka dachów – tonacja czerwieni, brązu i szarości;

11) dopuszcza się grodzenie działek od strony dróg publicznych pod warunkiem:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,80m;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie – 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone bez miejsc garażowych);

b) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 35m2powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

- garaży;

13) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 800m2.

3. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) termin obowiązywania przeznaczenia tymczasowego – do 1 stycznia 2021r.;

2) przeznaczenie tymczasowe: zieleń urządzona;

3) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – dla przeznaczenia tymczasowego:

a) dopuszcza się lokalizowanie:

- obiektów małej architektury;

- dróg wewnętrznych;

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: C6.US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu, rekreacji i turystyki;

2) przeznaczenie towarzyszące: usługi nieuciążliwe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury;

b) dróg wewnętrznych, miejsc do parkowania i garaży;

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

d) zieleni urządzonej;

2) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych;

3) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej: 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 15m;

b) innej – 5m;

4) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,4;

b) minimalna – 0,1;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 40%;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%;

7) geometria dachów – o dowolnym wyrazie architektonicznym;

8) pokrycie dachów dwuspadowych, wielospadowych – dachówka oraz materiały o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

9) kolorystyka dachów – tonacja czerwieni, brązu i szarości;

10) dopuszcza się grodzenie działek od strony dróg publicznych pod warunkiem:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,80m;

11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 35m2powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

b) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 5 osób przewidzianych do korzystania z danej usługi sportu i rekreacji urządzonej na wolnym powietrzu;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

- garaży;

12) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1000m2.

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A16.US(PE) ustala się:

1) przeznaczenie docelowe:

a) podstawowe: usługi sportu, rekreacji i turystyki;

b) towarzyszące: usługi nieuciążliwe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury;

b) dróg wewnętrznych, miejsc do parkowania i garaży;

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

d) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej: 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 15m;

b) innej – 5m;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,2;

b) minimalna – 0,01;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 20%;

5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%;

6) geometria dachów – o dowolnym wyrazie architektonicznym;

7) pokrycie dachów dwuspadowych, wielospadowych – dachówka oraz materiały o wyglądzie zbliżonym
do dachówki;

8) kolorystyka dachów – tonacja czerwieni, brązu i szarości;

9) dopuszcza się grodzenie działek od strony dróg publicznych pod warunkiem:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,80m;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 35m2powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

b) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 5 osób przewidzianych do korzystania z danej usługi sportu i rekreacji urządzonej na wolnym powietrzu;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

- garaży;

11) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1000m2.

3. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) termin obowiązywania przeznaczenia tymczasowego – do 1 stycznia 2021r.;

2) przeznaczenie tymczasowe: powierzchniowa eksploatacja górnicza;

3) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się lokalizowanie:

- budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem powierzchniowej eksploatacji górniczej
przez przedsiębiorcę;

- wyrobiska;

- zwałowiska nakładu;

- składowiska humusu;

- obiektów małej architektury;

- dróg wewnętrznych, miejsc do parkowania i garaży;

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- zieleni urządzonej;

b) dopuszcza się wydobywanie kruszywa na warunkach zgodnych z koncesją;

c) nakaz zrealizowania zabezpieczeń ograniczających uciążliwości prowadzonego wydobywania kruszywa
od strony wschodniej prowadzonej eksploatacji, np. w formie: zieleni izolacyjnej, ekranów ziemnych, które należy rozebrać w okresie – do 1 roku po upływie terminu obowiązywania przeznaczenia tymczasowego;

d) kierunek rekultywacji – usługi nieuciążliwe, w tym usługi sportu i rekreacji;

e) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych;

f) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 9m;

g) intensywność zabudowy:

- maksymalna – 0,2;

- minimalna – 0,01;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 20%;

5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10%;

6) geometria dachów – o dowolnym wyrazie architektonicznym;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 35m2powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

b) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 1 osobę przewidzianą do zatrudnienia na terenie przedsiębiorstwa;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

- garaży.

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A2.RP, A12.RP, A20.RP, B3.RP, B4.RP, C3.RP, C4.RP, C7.RP ustala się:

1) przeznaczenie: uprawy polowe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) dróg wewnętrznych;

b) ścieżek dla rowerów;

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizowania budynków.

§ 9. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A5.ZL, A11.ZL ustala się:

1) przeznaczenie: las.

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A4.ZP, A10.ZP ustala się:

1) przeznaczenie: zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) urządzeń i terenowych obiektów sportowo – rekreacyjnych;

b) obiektów małej architektury;

c) ścieżek dla rowerów;

d) dróg wewnętrznych;

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizowania budynków;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 80%.

§ 11. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A15.ZNU, A17.ZNU, B6.ZNU, C5.ZNU, C11.ZNU, C13.ZNU ustala się:

1) przeznaczenie: zieleń nieurządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) ścieżek dla rowerów;

b) dróg wewnętrznych;

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizowania budynków.

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: C12.WS ustala się:

1) przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe.

§ 13. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDZ, 2.KDL, 3.KDL, 4.KDL, 5.KDL, 6.KDL, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 10.KDD ustala się:

1) przeznaczenie:

a) droga publiczna klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu: KDZ ;

b) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu: KDL ;

c) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu: KDD .

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury;

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

c) zieleni urządzonej;

2) dla terenu: 1.KDZ :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 20m;

b) ścieżka dla rowerów;

3) dla terenu: 2.KDL :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 12m ÷ 17m;

b) ścieżka dla rowerów;

4) dla terenu: 3.KDL :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 10m ÷ 20m;

b) ścieżka dla rowerów;

5) dla terenu: 4.KDL :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 12m;

b) ścieżka dla rowerów;

6) dla terenu: 5.KDL :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 10m ÷ 21m;

b) ścieżka dla rowerów;

7) dla terenu: 6.KDL szerokości drogi w liniach rozgraniczających – do 10m;

8) dla terenu: 7.KDD szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 10m;

9) dla terenu: 8.KDD szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 12m ÷ 16m;

10) dla terenu: 9.KDD :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 10m ÷ 15m;

b) ścieżka dla rowerów;

11) dla terenu: 10.KDD :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 10m;

b) ścieżka dla rowerów.

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A9.IE ustala się:

1) przeznaczenie: urządzenia i sieci związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicza Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/175/2013
Rady Miasta Imielin
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/175/2013
Rady Miasta Imielin
z dnia 27 lutego 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Imielin
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

Rada Miasta Imielin działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) postanawia
nie uwzględnić uwag wniesionych podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu przez:

1. Lidię ĆWIONKAŁA, dotyczących:

1.1. umiejscowienia całej działki nr 713/63 w granicy planu.

Uzasadnienie:

Formalnie brak możliwości korekty granicy polegającej na powiększeniu obszaru opracowania mpzp.

1.2. zmniejszenia szerokości drogi 2.KDL do parametru 12m i dopuszczenia lokalnych przewężeń.

Uzasadnienie:

Uwaga do odrzucenia w części dotyczącej dopuszczenia lokalnych przewężeń. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających musi być jednoznaczna i nie może być uznaniowo korygowana, parametr 12m jest minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

Przewodnicza Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/175/2013
Rady Miasta Imielin
z dnia 27 lutego 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Imielin
o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Imielin ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

Przewodnicza Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »