| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Imielin

Rada Miasta Imielin
stwierdzając, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin – II edycja", które zostało przyjęte uchwałą Nr XXXV/147/2009 Rady Miasta Imielin z dnia 25 września 2009r.
uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty, zwany dalej "planem".

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Plan dotyczy terenów, dla których zgodnie z Uchwałą Nr XII/63/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty, w granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

3. Integralną część planu stanowią:

1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu".

4. Załącznikami do uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Imielin o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag
do projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miasta Imielin o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

5. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "intensywności zabudowy" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji istniejących i projektowanych budynków do całkowitej powierzchni działki budowlanej;

2) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynku, z zastrzeżeniem: nadziemna część budynku nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii z wyjątkiem elementów, o których mowa w § 3,ust. 2, pkt 2;

3) "uciążliwości" – należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców
oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne, w rozumieniu aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

4) "usłudze nieuciążliwej" – należy przez to rozumieć: działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

5) "przeznaczeniu" – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach;

6) "przeznaczeniu docelowym" – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach po upływie terminu obowiązywania przeznaczenia tymczasowego;

7) "przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może występować na działce i w budynkach na niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział będzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu w ramach poszczególnych działek i powierzchni użytkowej budynków na nich zlokalizowanych;

8) "przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu;

9) "przeznaczeniu tymczasowym" – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach do określonego czasu;

10) "terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu oznaczoną symbolem, o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu.

6. W odniesieniu do innych określeń użytych w niniejszej uchwale, a nie ujętych w §1, ust. 5, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

7. Jeżeli jest mowa o akcie prawnym z późniejszymi zmianami, należy to rozumieć jako późniejsze zamiany, które nastąpiły do dnia uchwalenia projektu planu.

§ 2. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenia terenu:

a) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) MN(ZP) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tymczasowej zieleni urządzonej;

c) US – teren usług sportu i rekreacji;

d) US(PE) – teren zabudowy usługowej i tymczasowej powierzchniowej eksploatacji górniczej;

e) RP – teren upraw polowych;

f) ZL – teren lasu;

g) ZP – teren zieleni urządzonej;

h) ZNU – teren zieleni nieurządzonej;

i) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych;

j) KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej;

k) KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;

l) KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej;

m) IE – teren infrastruktury elektroenergetycznej;

5) obiekt objęty ochroną konserwatorską jako dobro kultury na mocy prawa miejscowego;

6) strefa ochrony ekspozycji Kopca Wolności;

7) granica Obszaru Górniczego Imielin I;

8) granica Terenu Górniczego Imielin I;

9) granica zmiany warunków górniczych wynikająca ze skutków eksploatacji na Terenie Górniczym Imielin I;

10) granica obszaru chronionego filarem ochronnym dla ul. Ściegiennego;

11) ścieżka dla rowerów;

12) granica pasa technologicznego od linii energetycznej średniego napięcia;

13) granica pasa technologicznego od sieci wodociągowej.

2. Elementy planu o charakterze informacyjnym:

1) granica obszaru występowania udokumentowanego złoża dolomitu i wapieni;

2) granica strefy występowania zapadlisk krasowych;

3) cały obszar planu – GZWP Chrzanów nr 452;

4) granica odległości podstawowych od gazociągu wysokiego ciśnienia;

5) sieć napowietrzna średniego napięcia 20kV;

6) wnętrzowa stacja trafo;

7) sieć wodociągowa – główna wA400;

8) gazociąg wysokiego ciśnienia DN80 CN 2,5MPa.

§ 3. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" §2 ust. 1 pkt 4 oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §4 ÷ §14 niniejszego planu.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) w zakresie istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie budynków:

a) na terenach: MN dopuszcza się zachowanie zabudowy z funkcją usługową, z dopuszczeniem prowadzenia w ich obrębie robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania;

b) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy, z dopuszczeniem prowadzenia w ich obrębie robót budowlanych bez możliwości przekroczenia ich obrysu wysuniętego w planie przed linię zabudowy;

c) wyższych niż określone w „Ustaleniach szczegółowych”, z dopuszczeniem prowadzenia w ich obrębie robót budowlanych bez możliwości przekroczenia ich` dotychczasowej wysokości;

d) o powierzchni zabudowy większej niż określone w „Ustaleniach szczegółowych”, z dopuszczeniem prowadzenia w ich obrębie robót budowlanych bez możliwości przekroczenia ich dotychczasowej powierzchni zabudowy;

2) w zakresie lokalizowania zabudowy dopuszcza się wysunięcia przed ustalone w planie linie zabudowy:

a) na maksymalną odległość – 1,5m: wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść, elementów odwodnienia dachów, balkonów, galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrznych oraz elementów budynków w całości zlokalizowanych pod ziemią;

b) obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc postojowych oraz urządzeń dla niepełnosprawnych;

3) w zakresie lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych ustala się:

a) zakaz lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych na terenach: ZL, ZP, ZNU, WS, KDZ, KDL, KDD, IE ;

b) na terenach: MN, MN(ZP), US, US(PE) dopuszczenie lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych wyłącznie związanych z działalnością prowadzoną w granicach działek budowlanych, na których zostaną usytuowane;

c) na terenach: MN, MN(ZP) dopuszczenie lokalizowania tablic:

- wyłącznie na płaszczyznach elewacji budynków;

- o powierzchni reklamowej mniejszej niż 1m² w granicach jednej działki budowlanej;

4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

2) zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować uciążliwość wykraczającą poza działkę, do której inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością, za wyjątkiem uzbrojenia terenu oraz działalności prowadzonej na terenie A16.US(PE) w czasie obowiązywania ustaleń, z zakresu sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania;

3) w zakresie ochrony akustycznej ustala się maksymalny – dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.):

a) na terenach: MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) na terenach: MN(ZP) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, po upływie obowiązywania ustaleń, z zakresu sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania na terenie A16.US(PE) ;

c) na terenie: US jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;

4) na terenie: C5.ZNU występuje zbiorowisko roślinne wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych – naturalne murawy na podłożach wapiennych Festuco – Brometea (6210), ustala się obowiązek jego ochrony.

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) wyznacza się następujące obiekty objęte ochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego:

a) 1 – krzyż przydrożny przy ul. Wyzwolenia bocznej (Sargany), poświęcony zmarłym na cholerę, z 1872r.,
w jego obrębie i otoczeniu o promieniu – 15m ustala się nakaz:

- zachowania istniejącej formy architektonicznej z możliwością prowadzenia prac konserwatorskich
i restauratorskich;

- utrzymania ekspozycji krzyża, poprzez prowadzenie systematycznej wycinki krzewów;

b) 2 – Kopiec Wolności ku czci poległych w 1945r., w jego obrębie ustala się nakaz: zachowania istniejącej formy architektonicznej z możliwością prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich;

c) 3 – kapliczka przydrożna, przy ul. Ściegiennego, słupowa pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, kwadratowa, zbudowana z kamienia łupanego, tynkowana, z 1870r., w jej obrębie ustala się nakaz zachowania istniejącej formy architektonicznej z możliwością prowadzenia prac konserwatorskich
i restauratorskich;

2) wyznacza się strefę ochrony ekspozycji Kopca Wolności na mocy prawa miejscowego, w jej obrębie ustala się:

a) zakaz lokalizowania zabudowy, z wyjątkiem terenów: A13.MN, A14.MN(ZP) ;

b) zakaz lokalizowania reklam;

c) zakaz naruszania topografii terenu zakłócającej ekspozycję kopca;

d) kształtowanie zieleni, w sposób zachowujący ekspozycję kopca;

3) na obszarze planu wyznacza się strefę ochrony zabytków archeologicznych, w jej zasięgu ustala się obowiązek stosowania wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 10 ust. 2, pkt 8 i art. 2, pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.).

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) na obszarze planu ustala się Obszar Górniczy Imielin I;

2) na obszarze planu ustala się Teren Górniczy Imielin I, w jego zasięgu obowiązują następujące warunki górniczo – geologiczne:

a) tereny pomiędzy granicą B i B1 – maksymalna amplituda przyspieszenia drgań gruntu axy = 0,1m/s2odpowiadająca dolnej wartości II strefy skali wpływów dynamicznych SWD-I;

b) tereny wewnątrz granicy B1 – maksymalna amplituda przyspieszenia drgań gruntu axy = 0,14m/s2odpowiadająca górnej wartości II strefy skali wpływów dynamicznych SWD-I;

3) na obszarze planu znajduje się udokumentowane złoże dolomitów i wapieni „Imielin”;

4) na terenie A16.US(PE) ustala się filar ochronny, w odległości – 30m od linii rozgraniczającej z terenem 1.KDZ ;

5) na terenie C8.MN znajduje się granica strefy występowania zapadlisk krasowych;

6) obszar planu w całości znajduje się w granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Chrzanów nr 452;

7) na obszarze planu wyznacza się pasy technologiczne od linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20kV
o szerokości 16m (po 8m w każdą stronę od osi skrajnego przewodu), w ich zasięgu ustala się:

a) w wypadku lokalizowania nowej zabudowy, prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej oraz zmiany sposobu zagospodarowania działek, obowiązek uwzględnienia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r., Nr 192, poz. 1883 z późn. zm.);

b) zakaz sadzenia drzew w pasie o szerokości po 4m w każdą stronę od rzutu poziomego skrajnego przewodu;

c) zagospodarowanie działek w sposób umożliwiający dostęp do stanowisk słupowych przedstawicieli właściwego zakładu energetycznego;

8) na obszarze planu wyznacza się pas eksploatacyjny od wodociągu o śr. 400mm o szerokości 8m (po 4m w każdą stronę od osi sieci), w jego zasięgu ustala się:

a) obowiązek jego uwzględnienia w wypadku lokalizowania nowej zabudowy, prowadzenia robót budowlanych przy zabudowie istniejącej oraz zmiany sposobu zagospodarowania działek;

b) zakaz lokalizowania budynków, sadzenia drzew i krzewów;

c) nakaz wykonywania ogrodzeń z materiałów rozbieralnych;

9) na obszarze planu znajduje się strefa odległości podstawowej od gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 2,5MPa
o szerokości 40m (po 20m w każdą stronę od osi sieci),w wypadku zagospodarowywania działek ustala się obowiązek uwzględnienia: przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1995r., Nr 139, poz. 686);

10) na obszarze planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.);

11) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości, zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.);

2) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym – 800m2;

b) pod przeznaczenie nieustalone w lit. a – 1m2;

3) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

a) pod zabudowę mieszkaniową w układzie wolno stojącym – 18m;

b) pod przeznaczenie nieustalone w lit. a – 1m;

4) kąt położenia granicy działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości w stosunku do pasa drogowego w zakresie: 450– 1350.

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszczenie lokalizowania wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej;

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody;

3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ustala się:

a) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;

b) nakaz utwardzania szczelną nawierzchnią i skanalizowania terenów o powierzchni powyżej 0,1ha,
na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

c) nakaz neutralizowania substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów,
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) realizację zasilania w średnie i niskie napięcie w wykonaniu napowietrznym i kablowym;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazowej;

b) zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż: 0,5m od zewnętrznej ściany rurociągu;

c) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiorników z gazem płynnym;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem
lub niską emisją substancji do powietrza;

8) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) na terenach MN, MN(ZP) dopuszczenie lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu, zgodnej z ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r., Nr 106, poz. 675 z późn. zm.);

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz gminnym regulaminem.

9. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi – 10%, słownie: dziesięć procent.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 4. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A1.MN, A3.MN, A6.MN, A8.MN, A13.MN, A19.MN, A21.MN, B1.MN, B5.MN, B7.MN, C1.MN, C8.MN, C9.MN, C10.MN ustala się:

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się:

a) wydzielanie lokali z usługami nieuciążliwymi, o udziale powierzchniowym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

b) lokalizowanie:

- wolno stojących budynków z usługami nieuciążliwymi, o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicy jednej działki budowlanej;

- obiektów małej architektury;

- dróg wewnętrznych;

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- zieleni urządzonej;

c) łącznie całkowita powierzchnia usług, o których mowa w lit. a, b tir 1 nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicy jednej działki budowlanej;

d) na terenach: C8.MN , dz. nr 818/24, 48, 282/79 oraz C9.MN , dz. nr 552/41, 553/41, 555/42, 554/42 dopuszcza się lokalizowanie zabudowy oraz zagospodarowanie związane z produkcją rolną;

2) lokalizowanie zabudowy wyłącznie w układzie wolno stojącym;

3) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą w stronę granicy z sąsiednią działką w odległości minimum – 1,5m, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej oraz związanej z produkcją rolniczą: 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 12m;

b) usługowej oraz innej – 5m;

5) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,4;

b) minimalna – 0,1;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30%;

8) geometria dachów: dachy płaskie, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 200÷ 420;

9) pokrycie dachów – dachówka oraz materiały o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

10) kolorystyka dachów – tonacja czerwieni, brązu i szarości;

11) dopuszcza się grodzenie działek od strony dróg publicznych pod warunkiem:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,80m;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie – 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone bez miejsc garażowych);

b) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 35m2powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

- garaży;

13) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 800m2.

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A7.MN(ZP), A14.MN(ZP), A18.MN(ZP), A22.MN(ZP), B2.MN(ZP) , C2.MN(ZP) ustala się:

1) przeznaczenie docelowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się:

a) wydzielanie:

- lokali z usługami nieuciążliwymi, o udziale powierzchniowym zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

b) lokalizowanie:

- obiektów małej architektury;

- dróg wewnętrznych;

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- zieleni urządzonej;

2) lokalizowanie zabudowy wyłącznie w układzie wolno stojącym;

3) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą w stronę granicy z sąsiednią działką w odległości minimum – 1,5m, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

4) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej: 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 12m;

b) innej – 5m;

5) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,4;

b) minimalna – 0,1;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30%;

8) geometria dachów: dachy płaskie, dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 200÷ 420;

9) pokrycie dachów – dachówka oraz materiały o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

10) kolorystyka dachów – tonacja czerwieni, brązu i szarości;

11) dopuszcza się grodzenie działek od strony dróg publicznych pod warunkiem:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,80m;

12) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie – 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone bez miejsc garażowych);

b) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 35m2powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

- garaży;

13) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 800m2.

3. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) termin obowiązywania przeznaczenia tymczasowego – do 1 stycznia 2021r.;

2) przeznaczenie tymczasowe: zieleń urządzona;

3) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – dla przeznaczenia tymczasowego:

a) dopuszcza się lokalizowanie:

- obiektów małej architektury;

- dróg wewnętrznych;

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: C6.US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu, rekreacji i turystyki;

2) przeznaczenie towarzyszące: usługi nieuciążliwe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury;

b) dróg wewnętrznych, miejsc do parkowania i garaży;

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

d) zieleni urządzonej;

2) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych;

3) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej: 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 15m;

b) innej – 5m;

4) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,4;

b) minimalna – 0,1;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 40%;

6) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%;

7) geometria dachów – o dowolnym wyrazie architektonicznym;

8) pokrycie dachów dwuspadowych, wielospadowych – dachówka oraz materiały o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

9) kolorystyka dachów – tonacja czerwieni, brązu i szarości;

10) dopuszcza się grodzenie działek od strony dróg publicznych pod warunkiem:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,80m;

11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 35m2powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

b) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 5 osób przewidzianych do korzystania z danej usługi sportu i rekreacji urządzonej na wolnym powietrzu;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

- garaży;

12) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1000m2.

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A16.US(PE) ustala się:

1) przeznaczenie docelowe:

a) podstawowe: usługi sportu, rekreacji i turystyki;

b) towarzyszące: usługi nieuciążliwe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury;

b) dróg wewnętrznych, miejsc do parkowania i garaży;

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

d) zieleni urządzonej;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej: 4 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 15m;

b) innej – 5m;

3) intensywność zabudowy:

a) maksymalna – 0,2;

b) minimalna – 0,01;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 20%;

5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%;

6) geometria dachów – o dowolnym wyrazie architektonicznym;

7) pokrycie dachów dwuspadowych, wielospadowych – dachówka oraz materiały o wyglądzie zbliżonym
do dachówki;

8) kolorystyka dachów – tonacja czerwieni, brązu i szarości;

9) dopuszcza się grodzenie działek od strony dróg publicznych pod warunkiem:

a) zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

b) stosowania ogrodzeń o maksymalnej wysokości – 1,80m;

10) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 35m2powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

b) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 5 osób przewidzianych do korzystania z danej usługi sportu i rekreacji urządzonej na wolnym powietrzu;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

- garaży;

11) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1000m2.

3. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1) termin obowiązywania przeznaczenia tymczasowego – do 1 stycznia 2021r.;

2) przeznaczenie tymczasowe: powierzchniowa eksploatacja górnicza;

3) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się lokalizowanie:

- budynków oraz budowli związanych z prowadzeniem powierzchniowej eksploatacji górniczej
przez przedsiębiorcę;

- wyrobiska;

- zwałowiska nakładu;

- składowiska humusu;

- obiektów małej architektury;

- dróg wewnętrznych, miejsc do parkowania i garaży;

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

- zieleni urządzonej;

b) dopuszcza się wydobywanie kruszywa na warunkach zgodnych z koncesją;

c) nakaz zrealizowania zabezpieczeń ograniczających uciążliwości prowadzonego wydobywania kruszywa
od strony wschodniej prowadzonej eksploatacji, np. w formie: zieleni izolacyjnej, ekranów ziemnych, które należy rozebrać w okresie – do 1 roku po upływie terminu obowiązywania przeznaczenia tymczasowego;

d) kierunek rekultywacji – usługi nieuciążliwe, w tym usługi sportu i rekreacji;

e) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych;

f) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) – 9m;

g) intensywność zabudowy:

- maksymalna – 0,2;

- minimalna – 0,01;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – 20%;

5) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10%;

6) geometria dachów – o dowolnym wyrazie architektonicznym;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 35m2powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

b) minimalnie – 1 miejsce postojowe na 1 osobę przewidzianą do zatrudnienia na terenie przedsiębiorstwa;

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane;

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu;

- garaży.

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A2.RP, A12.RP, A20.RP, B3.RP, B4.RP, C3.RP, C4.RP, C7.RP ustala się:

1) przeznaczenie: uprawy polowe.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) dróg wewnętrznych;

b) ścieżek dla rowerów;

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizowania budynków.

§ 9. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A5.ZL, A11.ZL ustala się:

1) przeznaczenie: las.

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A4.ZP, A10.ZP ustala się:

1) przeznaczenie: zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) urządzeń i terenowych obiektów sportowo – rekreacyjnych;

b) obiektów małej architektury;

c) ścieżek dla rowerów;

d) dróg wewnętrznych;

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizowania budynków;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 80%.

§ 11. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: A15.ZNU, A17.ZNU, B6.ZNU, C5.ZNU, C11.ZNU, C13.ZNU ustala się:

1) przeznaczenie: zieleń nieurządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) ścieżek dla rowerów;

b) dróg wewnętrznych;

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zakaz lokalizowania budynków.

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: C12.WS ustala się:

1) przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe.

§ 13. 1. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.KDZ, 2.KDL, 3.KDL, 4.KDL, 5.KDL, 6.KDL, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 10.KDD ustala się:

1) przeznaczenie:

a) droga publiczna klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu: KDZ ;

b) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu: KDL ;

c) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu: KDD .

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) obiektów małej architektury;

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

c) zieleni urządzonej;

2) dla terenu: 1.KDZ :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 20m;

b) ścieżka dla rowerów;

3) dla terenu: 2.KDL :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 12m ÷ 17m;

b) ścieżka dla rowerów;

4) dla terenu: 3.KDL :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 10m ÷ 20m;

b) ścieżka dla rowerów;

5) dla terenu: 4.KDL :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 12m;

b) ścieżka dla rowerów;

6) dla terenu: 5.KDL :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 10m ÷ 21m;

b) ścieżka dla rowerów;

7) dla terenu: 6.KDL szerokości drogi w liniach rozgraniczających – do 10m;

8) dla terenu: 7.KDD szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 10m;

9) dla terenu: 8.KDD szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 12m ÷ 16m;

10) dla terenu: 9.KDD :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 10m ÷ 15m;

b) ścieżka dla rowerów;

11) dla terenu: 10.KDD :

a) szerokości drogi w liniach rozgraniczających – 10m;

b) ścieżka dla rowerów.

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: A9.IE ustala się:

1) przeznaczenie: urządzenia i sieci związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicza Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/175/2013
Rady Miasta Imielin
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/175/2013
Rady Miasta Imielin
z dnia 27 lutego 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Imielin
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty

Rada Miasta Imielin działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) postanawia
nie uwzględnić uwag wniesionych podczas wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu przez:

1. Lidię ĆWIONKAŁA, dotyczących:

1.1. umiejscowienia całej działki nr 713/63 w granicy planu.

Uzasadnienie:

Formalnie brak możliwości korekty granicy polegającej na powiększeniu obszaru opracowania mpzp.

1.2. zmniejszenia szerokości drogi 2.KDL do parametru 12m i dopuszczenia lokalnych przewężeń.

Uzasadnienie:

Uwaga do odrzucenia w części dotyczącej dopuszczenia lokalnych przewężeń. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających musi być jednoznaczna i nie może być uznaniowo korygowana, parametr 12m jest minimalny zgodnie z przepisami odrębnymi.

Przewodnicza Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/175/2013
Rady Miasta Imielin
z dnia 27 lutego 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Imielin
o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Imielin ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

Przewodnicza Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »