| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/192/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                 166000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                       36655184,00
w tym

- dochody bieżące                                                                                                                 32875000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             212030,00                    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                                 3780184,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             2354045,00                    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a)               a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                 918708,00

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                 17700,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                       45190599,00
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                 30952929,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             285931,29
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                 14237670,00                      zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                                                                                               8424021,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                   23961230,00
w tym:

- wydatki na wynagordzenie i pochodne od nich w kwocie                                                         17643823,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                                         6317407,00

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                                 2497640,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       3654127,71

d) obsługa długu                                                                                                                               554000,00

e)               e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                             285931,29

§ 3. 1. Zmiana dochodów i wydatków spowodowała zwiększenie deficytu o kwotę 735008,00 zł, który wynosi 8535415,00 zł, oraz zwiększenie przychodów budżetowych do kwoty 9766539,00

2. Zwiększa się zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę 735008,00 zł do łącznej kwoty 1735008,00 zł z czego 503884,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 oraz § 3 ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na  2013 rok Rady Gminy Kozy, które otrzymują brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2013 roku:

1) kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4000000,00 zł,

2) kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7800000,00 zł,

3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 231531,00 zł,

4. W Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Gminy Kozy w § 10 dokonuje się następujących zmian:
1)   litera a otrzymuje brzmienie:                     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu
budżetowego do wysokości 4 000 000,00 zł, których zabezpieczeniem będzie deklaracja
wekslowa,

2) litera c otrzymuje brzmienie:                     do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod
rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku
zmniejszenia innych wydatków bieżących,

- polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego
wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,

- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami
majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem
nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,

- polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w odrębie tego samego
działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym lub nowego
wydatku majątkowego pod zaplanowanym rodziałem.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem § 3 ust. 4 pkt 2, który wchodzi w życie zdniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 1 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 1 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki budżetowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 1 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »