| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/192/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie

1) Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                 166000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                       36655184,00
w tym

- dochody bieżące                                                                                                                 32875000,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             212030,00                    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                                 3780184,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             2354045,00                    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a)               a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                 918708,00

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                 17700,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                       45190599,00
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                 30952929,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             285931,29
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                 14237670,00                      zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                                                                                               8424021,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                   23961230,00
w tym:

- wydatki na wynagordzenie i pochodne od nich w kwocie                                                         17643823,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                                         6317407,00

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                                 2497640,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       3654127,71

d) obsługa długu                                                                                                                               554000,00

e)               e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                             285931,29

§ 3. 1. Zmiana dochodów i wydatków spowodowała zwiększenie deficytu o kwotę 735008,00 zł, który wynosi 8535415,00 zł, oraz zwiększenie przychodów budżetowych do kwoty 9766539,00

2. Zwiększa się zaangażowanie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych o kwotę 735008,00 zł do łącznej kwoty 1735008,00 zł z czego 503884,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

3. W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 oraz § 3 ust. 1 i 2 dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na  2013 rok Rady Gminy Kozy, które otrzymują brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2013 roku:

1) kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4000000,00 zł,

2) kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7800000,00 zł,

3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 231531,00 zł,

4. W Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Gminy Kozy w § 10 dokonuje się następujących zmian:
1)   litera a otrzymuje brzmienie:                     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu
budżetowego do wysokości 4 000 000,00 zł, których zabezpieczeniem będzie deklaracja
wekslowa,

2) litera c otrzymuje brzmienie:                     do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

- polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod
rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku
zmniejszenia innych wydatków bieżących,

- polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego
wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,

- polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami
majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem
nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,

- polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w odrębie tego samego
działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym lub nowego
wydatku majątkowego pod zaplanowanym rodziałem.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem § 3 ust. 4 pkt 2, który wchodzi w życie zdniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 1 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 1 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki budżetowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kozy
Rady Gminy Kozy
z dnia 1 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »