| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/153/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marklowice na lata 2013 - 2017”

Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami)

Rada Gminy Marklowice
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marklowice na lata 2013 – 2017” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXI/169/04 Rady Gminy Marklowice z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie ustalenia zasad poliytki czynszowej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w BIP Gminy Marklowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/153/13
Rady Gminy Marklowice
z dnia 28 lutego 2013 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MARKLOWICE NA LATA 2013-2017

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marklowice na lata 2013 – 2017 opracowany jest na 5 lat i obejmuje poniżej wymienione elementy, a mianowicie:

I. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2013 – 2017 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne przedstawia się następująco:

Rok

Adres

Lokale socjalne

Pozostałe lokale mieszkalne

2013

1. Marklowice - ul. Wyzwolenia 160 (budynek Szkoły Podstawowej)
2. Marklowice - ul. Jankowicka 15/2

0

2

2014

Adres j.w

0

2

2015

Adres j.w

0

2

2016

Adres j.w

0

2

2017

Adres jw.

0

2

Gmina Marklowice jest najemcą mieszkania spółdzielczego w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na lokal socjalny.

Stan techniczny lokali mieszkalnych wymienionych powyżej jest dobry i nie prognozuje się jego pogorszenia do roku 2017.

II. Plan remontów i modernizacji łączący się ze stanem technicznym budynków i lokali jest następujący:

W latach 2013 – 2017 nie planuje się modernizacji i remontów lokali.

III. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2013 – 2017.

W okresie 2013 – 2017 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

IV. Zasady polityki czynszowej.

1. Ustala się zasady polityki czynszowej dla lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy:

- za lokale mieszkalne,

- za lokale zamienne

- za lokale socjalne.

2. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administracyjne, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię cieplną i elektryczną.

3. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych w wysokości i na zasadach określonych w umowach z dostawcami mediów i usług.

4. Ustala się następujące czynniki obniżające stawki czynszu:

lokal bez centralnego ogrzewania

o 10%

lokal bez łazienki i wc

o 10%

lokal bez łazienki albo wc

o 5%

lokal bez urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

o 10%

lokal bez kuchni

o 5%

lokal położony na parterze

o 5%

lokal powyżej piątej kondygnacji w budynku bez windy

o 5%

Suma czynników obniżających nie może przekroczyć 40% wysokości stawki czynszu.

5. Czynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

6. Stawki czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej ustala Wójt Gminy Marklowice w drodze zarządzenia.

7. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

8. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu.

9. W przypadku uszczuplenia wyposażenia z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z postanowieniami pkt. 4.

10. W przypadku podnajęcia całego lub części lokalu, dokonanego za pisemną zgodą wynajmującego, wysokość czynszu podwyższa się o 30%.

11. Przed zmianą umowy najmu zmieniającą wysokość czynszu, należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników przedstawionych w pkt. 8 i 9.

12. Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 25 każdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego rachunek, z wyjątkiem gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formę płatności.

13. Wynajmujący może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Marklowice na lata 2013 – 2017.

1. Ustala się następujące podstawowe zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy - należy utrzymać istniejący stan techniczny lokali mieszkalnych i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

2. Lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza bezpośrednio Wójt Gminy.

3. W latach 2013 – 2017 nie przewiduje się zmiany w zakresie i sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013 – 2017.

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej jest budżet gminy - dochody własne gminy.

VII. Wysokość wydatków w latach 2013 – 2017, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

1. Lokale należące do mieszkaniowego zasobu gminy są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają remontów.

2. Planowane koszty bieżącej eksploatacji przedstawiają się następująco:


ROK

Przewidywane koszty bieżącej eksploatacji lokali
w zł.

2013

2.500,00

2014

1.000,00

2015

1.200,00

2016

1.500,00

2017

1.000,00

VIII. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W okresie 2013 – 2017 nie przewiduje się zamian lokali w związku z remontami budynków i lokali mieszkalnych ani sprzedaży lokali.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »