| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/726/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oraz placówek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mysłowice przez podmioty niepubliczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r.,Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.,Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, niepublicznym placówkom oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,

3) typie szkoły – należy przez to rozumieć trójstopniowy podział zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 13 ustawy o systemie oświaty,

4) rodzaju szkoły – należy przez to rozumieć podział ze względu na kategorię uczniów: szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych oraz – w ramach szkół dla dorosłych – ze względu na formę kształcenia: forma stacjonarna lub zaoczna,

5) przedszkolu – należy przez to także rozumieć inne formy wychowania przedszkolnego,o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy,

6) podmiocie – należy przez to rozumieć osobę zamierzającą prowadzić lub prowadzącą niepubliczne przedszkole, niepubliczną placówkę lub szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,

7) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji,

8) dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Mysłowice,

9) uczniach – należy przez to rozumieć słuchaczy i wychowanków,

10) wydatkach bieżących – należy przez to rozumieć wydatki określone w ustawie
o finansach publicznych.

§ 3. 1. Z budżetu Miasta udzielane są dotacje w wielkościach określonych w art. 90 ust. 2a-3a ustawy o systemie oświaty oraz w niniejszej uchwale dla następujących przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych:

1) Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka, z tym że na wychowanka niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mysłowice. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Mysłowice, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

2) Osoby prowadzące niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy – otrzymują na każdego wychowanka objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto Mysłowice, z tym że na wychowanka niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mysłowice. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Mysłowice, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

3) Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Mysłowice,

4) Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50 % ustalonych w budżecie Miasta Mysłowice wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,

5) Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, niepubliczne młodzieżowe ośrodki socjoterapii, niepubliczne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także niepubliczne ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki otrzymują dotację na każdego wychowanka w kwocie, jaką przewidziano na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym,

6) Niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, niepubliczne ośrodki, o których mowa w pkt 5, oraz niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71 b ust. 2 a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie, jaką przewidziano na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez miasto w danym roku budżetowym.

2. Zgodnie z art. 90 ust. 8 ustawy o systemie oświaty, niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe udzielane są dotacje z budżetu Miasta – na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w kwocie, jaką przewidziano na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy.

3. W przypadku braku przedszkola, szkoły publicznej danego typu i rodzaju na terenie Miasta Mysłowice, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące, ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie przedszkola, szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

§ 4. Szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej – z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 3 ust. 2 uchwały – oraz placówki niepubliczne nie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 5 - 6 uchwały nie otrzymują dotacji z budżetu Miasta.

§ 5. Dotacja przysługuje na każdego aktualnego ucznia/wychowanka placówki, przedszkola lub szkoły uprawnionej do otrzymywania dotacji.

§ 6. 1. Łączne kwoty dotacji (do rozdziałów klasyfikacji budżetowej), określa corocznie Rada Miasta w uchwale budżetowej.

2. Stawki dotacji na każdego ucznia placówki, przedszkola lub szkoły na dany rok budżetowy ustala Prezydent Miasta.

3. Wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez Miasto Mysłowice na ucznia przedszkola oblicza się z uwzględnieniem § 3 ust.3 na podstawie:

1) kwoty wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok w przedszkolach, pomniejszonych o opłaty wnoszone przez rodziców za korzystanie przez ucznia z nauczania, wychowania i opieki prowadzonych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, za wyżywienie, oraz na podstawie części oświatowej subwencji otrzymywanej przez Miasto Mysłowice określonej w metryczce subwencji oświatowej na dany rok,

2) liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mysłowice na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

4. Wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez Miasto Mysłowice na ucznia placówki lub danego typu i rodzaju szkoły oblicza się z uwzględnieniem § 3 ust.3 na podstawie:

1) kwoty wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok w placówkach oraz poszczególnych typach i rodzajach szkół, oraz na podstawie części oświatowej subwencji otrzymywanej przez Miasto Mysłowice określonej w metryczce subwencji oświatowej na dany rok,

2) liczby uczniów w placówkach oraz szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Mysłowice na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

5. Do czasu ustalenia wysokości stawek dotacji, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się zaliczkowe udzielanie dotacji w wysokości ponoszonej w poprzednim roku budżetowym.

6. Za okres wymieniony w pkt. 5 zostanie dokonane wyrównanie udzielonej dotacji.W przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w wysokości wyższej od należnej – kwota nadpłaty zostanie zaliczona na poczet dotacji należnej na następny miesiąc.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji w danym roku budżetowym następuje na podstawie wniosku złożonego na dany rok w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji prze podmioty prowadzące placówki, przedszkola lub szkoły, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Miasto Mysłowice.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i adres osoby prowadzącej placówkę, przedszkole lub szkołę,

2) pełną nazwę placówki, przedszkola lub szkoły,

3) liczbę uczniów/ wychowanków planowaną w poszczególnych miesiącach następnego roku budżetowego,

4) planowaną na następny rok budżetowy liczbę uczniów/wychowanków niebędących mieszkańcami Mysłowic, mających uczęszczać do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

5) planowaną liczbę uczniów/wychowanków niepełnosprawnych ,

6) planowaną liczbę uczniów/ wychowanków objętych wczesnym wspomaganiem,

7) w przypadku § 3 ust. 2 uchwały – planowaną liczbę słuchaczy kursu.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest przez podmiot do organu dotującego w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez organ dotujący oraz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z ww. systemu.

4. Dodatkowo w odniesieniu do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego do wniosku należy dołączyć:

1) imienny wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin zawierający: imię i nazwisko ucznia, adres zameldowania oraz zamieszkania ucznia, dokładną datę przyjęcia do placówki, informację o przewidywanym okresie uczęszczania w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek, lub

2) kopię kart zgłoszenia lub umów, na podstawie których przyjęto uczniów do placówki.

5. W przypadku przyjęcia do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego po dniu 30 września ucznia zamieszkałego na terenie innej gminy oraz w przypadku każdorazowej zmiany gminy zamieszkania któregoś z uczniów, podmiot zobowiązany jest powiadomić o tym organ dotujący w terminie do 14 dni.

6. Wniosek podlega kontroli w organie dotującym.

§ 8. 1. Warunkiem uruchomienia raty dotacji w danym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest złożenie w organie dotującym, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków zapisanych do placówki, przedszkola lub szkoły dotowanej, według stanu na 10 dzień każdego miesiąca.

2. Warunkiem uruchomienia raty dotacji w danym miesiącu, w przypadku szkół, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 4, jest złożenie w organie dotującym, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca:

1) informacji o przewidywanej liczbie uczniów, którzy spełnią warunek uczestniczenia w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu, w którym jest składana informacja, z uwzględnieniem przepisu art. 90 ust. 3 h i 3 i ustawy,

2) informacji o faktycznej liczbie uczniów, którzy spełnili warunek uczestniczenia w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji, z uwzględnieniem przepisu art. 90 ust. 3 h i 3 i ustawy,

3) list obecności na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania informacji, podpisanych przez uczniów uczestniczących w tych zajęciach, za wyjątkiem sierpnia i września.

3. Warunkiem uruchomienia dotacji w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 jest złożenie w organie dotującym, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia przez okręgową komisję egzaminacyjną, wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji:

1) informacji o faktycznej liczbie słuchaczy kursu organizowanego w szkole, którzy zdali ten egzamin,

2) zaświadczeń, odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

4. Dane, o których mowa w ust. 1-3, o przewidywanej i faktycznej liczbie uczniów, a także dane uczniów wykazanych do naliczenia dotacji, obejmujące: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz inne dane niezbędne do ustalenia dotacji na danego ucznia, podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji rejestruje i przekazuje dotującemu w systemie informatycznym, wskazanym przez organ dotujący oraz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z ww. systemu.

5. Miesięczna rata dotacji, o której mowa w ust. 2, jest wypłacana zaliczkowo w oparciu o informację o przewidywanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 2 pkt 1. Wysokość raty dotacji wypłaconej zaliczkowo zostanie w następnym miesiącu skorygowana do wysokości należnej, w oparciu o informację o faktycznej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 2 pkt 2. Kwota, o którą należałoby skorygować dotację wypłaconą zaliczkowo za miesiąc poprzedni zostanie rozliczona z kwotami dotacji naliczanymi w kolejnych miesiącach, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ustalona na 31 grudnia danego roku kwota, o którą należałoby skorygować dotację wypłaconą zaliczkowo dla szkół, o których mowa w ust. 2:

1) zostaje wypłacona wraz z dotacją naliczoną na styczeń kolejnego roku – w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej zaliczkowo do grudnia jest niższa od kwoty należnej,

2) zostaje potrącona z dotacji naliczonej na styczeń kolejnego roku – w przypadku gdy kwota dotacji wypłaconej zaliczkowo do grudnia jest wyższa od kwoty należnej.

7. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący lub dyrektora szkoły nieprawidłowości w informacji, o której mowa w ust. 1-4, podmiot jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji. Korekt można dokonywać nie dłużej, niż do zakończenia danego roku budżetowego.

8. W przypadku sporu pomiędzy organami prowadzącymi, dotyczącego określenia, uczniem której szkoły jest dana osoba, decydującym o tym, jakiej szkole należna jest dotacja na danego ucznia w danym miesiącu, będzie pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia, lub – w przypadku ucznia pełnoletniego – pisemne oświadczenie ucznia.

9. W przypadku, gdy uczeń szkoły dla dorosłych jest wykazywany do dotacji przez więcej niż jedną szkołę, organ dotujący ma prawo żądania przedłożenia w organie dotującym pisemnego oświadczenia ucznia, potwierdzającego jego uczęszczanie do danej szkoły lub szkół, dla których przekazywana jest dotacja na tego ucznia.

10. W przypadkach określonych w ust. 7-9 kwota, o którą należałoby skorygować wypłaconą dotację, będzie uwzględniona przy naliczeniu dotacji na kolejne miesiące.

§ 9. 1. Podmiot sporządza rozliczenie z wykorzystania dotacji, stanowiące informację o wydatkach bieżących poniesionych w roku budżetowym ze środków przekazanej dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) zbiorcze zestawienie obejmujące informację o kwocie wykorzystanej dotacji,

2) wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków,

3) dane dotyczące rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych, w szczególności: data wystawienia, numer dokumentu, przedmiot dokonanego zakupu, kwota zobowiązania.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, narastająco za okres styczeń-grudzień, podmiot przekazuje organowi dotującemu w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez organ dotujący oraz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z ww. systemu,

1) do dnia 20 każdego miesiąca,

2) do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

4. Podmiot zobowiązany jest do umieszczenia na każdym oryginale dokumentu księgowego, będącego potwierdzeniem poniesienia wydatku ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Mysłowice, informacji o następującej treści:

Wydatek w kwocie …………… zł sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Mysłowice w ……… roku …………………… data, podpis, pieczęć dyrektora lub osoby prowadzącej.

5. W przypadku zaprzestania działalności szkoły, przedszkola lub placówki, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymał ostatnią ratę dotacji. W przypadku nadpłaty organ prowadzący zobowiązany jest zwrócić na konto dotującego powstałą nadpłatę w terminie 30 dni od otrzymania pisemnej informacji o jej wysokości .

6. Organ prowadzący, który przekazuje w trakcie roku kalendarzowego prowadzenie szkoły innej osobie prawnej lub fizycznej, zobowiązany jest złożyć rozliczenie, o którym mowa w ust.1, za okres prowadzenia szkoły w danym roku kalendarzowym, w ciągu 14 dni od dnia przekazania szkoły.

§ 10. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy w dwunastu częściach, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego.

2. Przekazanie dotacji zostanie wstrzymane w przypadku:

1) niezłożenia w terminie miesięcznej informacji, o której mowa w § 8, lub nieusunięcia stwierdzonych przez dotującego błędów lub braków w informacji,

2) niezłożenia w terminie rozliczenia, o którym mowa w § 9, lub nieusunięcia stwierdzonych przez dotującego błędów lub braków w rozliczeniu,

3) stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja lub jej część została pobrana nienależnie
lub w nadmiernej wysokości, do czasu dokonania zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
lub spełnienia warunków, jakie zostaną określone w wystąpieniu pokontrolnym,

4) stwierdzenia w wyniku kontroli, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

5) otrzymania od organu sprawującego nadzór pedagogiczny informacji, że szkoła działa z naruszeniem przepisów prawa,

3. Wstrzymana dotacja jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 2.

4. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana niezależnie
lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu dotującego lub zaliczana będzie na poczet dotacji udzielonych w następnych miesiącach.

5. Dotacje udzielone z budżetu Miasta w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu Miasta w terminie do 31 stycznia następnego roku lub zaliczane będą na poczet dotacji udzielanych w roku następnym,

6. Dotacja, o której mowa w § 3 ust. 2 wypłacana jest na rachunek szkoły jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów, określonych w § 8 ust. 3.

§ 11. 1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby uczniów/wychowanków przedszkola, szkoły lub placówki objętej dotacją, a także sprawdzenie przez dotującego prawidłowości naliczania, pobierania i wykorzystania dotacji.

2. Organ dotujący może przeprowadzić kontrolę w niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.

3. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą kontrolowane przedszkole, szkołę lub placówkę z danymi przekazywanymi organowi dotującemu zgodnie z § 8
i 9 uchwały,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przedszkola, szkoły lub placówki,

3) faktyczna liczba uczniów obecnych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych szkół, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.

4. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1) okresowo, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej kontrolowany podmiot o terminie planowanej kontroli, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli,

2) doraźnie, w celu ustalenia okoliczności opisanych w ust. 3 pkt 3 oraz w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

6. Kontrola może mieć miejsce zarówno w siedzibie osoby prowadzącej kontrolowany podmiot jak i w prowadzonym przez nią przedszkolu, szkole lub placówce bądź w siedzibie kontrolującego.

7. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie oględzin, dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i innych nośników informacji zebranych w toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczenia, pobrania i wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania. Kontrolowany zobowiązany jest do udostępnienia kontrolującemu wyżej wymienionej dokumentacji w miejscu przeprowadzania kontroli.

8. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych w zakresie prowadzonej kontroli, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach, w terminie uzgodnionym z kontrolowanym.

9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, lub notatkę kontrolną w dwóch egzemplarzach. Protokół podpisuje kontroler i kierownik kontrolowanego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. W przypadku zastrzeżeń do wyniku kontroli, kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu składając Prezydentowi Miasta Mysłowice za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej pracownika/pracowników upoważnionych do przeprowadzenia kontroli, wyjaśnienia na piśmie o przyczynach tej odmowy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.

11. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 10, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolujący stwierdzi zasadność całości lub części wniesionych zastrzeżeń, powinien zmienić lub uzupełnić odpowiednią część albo całość protokołu z kontroli.

13. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu sporządza wystąpienie pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień lub usprawnienia badanej działalności.

14. W przypadku ujawnienia przesłanek wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Zarządzający kontrolę wyznacza radcę prawnego odpowiedzialnego za opracowanie i przedłożenie zawiadomienia .

15. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w terminie 14 dni od daty otrzymania lub terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 12. Traci moc Uchwała LVII/929/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oraz placówek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mysłowice przez podmioty niepubliczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwała XXXV/648/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany ww. uchwały.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »