| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/378/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Tęczowa

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt. 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art.8 ust. 1a ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się nazwę ulica "Tęczowa" drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 527 obręb Markowice k.m. 4, będącej własnością Gminy Miasta Racibórz.  

§   2.   Przebieg ulicy określa załącznik mapowy do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Z powołanych w   podstawie prawnej przepisów wynika, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w   sprawie nazw dróg wewnętrznych. Nazwa "Tęczowa" nie jest sprzeczna z   zasadami nazewnictwa ulic, dlatego też Rada Miasta postanawia jak w   sentencji niniejszej uchwały.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 6   lutego 2013 roku do 19 lutego 2013 roku nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/378/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

TĘCZOWA MAPA  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »