| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SOI.25.2013 Prezydenta Miasta Gliwice; Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim w Zespole Kształcenia Zawodowego - w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

§ 1. 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów I klasy wielozawodowej Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim prowadzonej przez Gminę Chełm Śląski na kursach w Zespole Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, przy ulicy Konarskiego 16.

2. Zespół Szkół w Chełmie Śląskim prześle do Zespołu Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach imienny wykaz uczniów  przewidzianych do kształcenia.

3. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną objęci kształceniem  wynosi 4 uczniów.

§ 2. 1. Koszt szkolenia 1 ucznia na czterotygodniowym kursie I stopnia organizowanym w Zespole Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach wynosi 350,00 zł .

2. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji celowej na kształcenie uczniów, o których mowa w § 1. w kwocie łącznej nieprzekraczającej kwoty 1.400,00 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych) odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursu, o którym mowa w ust.1.

3. Gmina Chełm Śląski przekaże dotację celową na rachunek Miasta Gliwice : 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w Gliwicach w terminie do 15 marca 2013r.

4. Dotacja celowa zostanie wykorzystana i rozliczona do 30 czerwca 2013r, natomiast niewykorzystana część dotacji zostanie zwrócona do 15 lipca 2013r.

5. Podstawą rozliczenia udzielonej przez Gminę Chełm Śląski dotacji będzie imienna lista uczniów kształcących się na kursach w Zespole Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, zawierająca informacje o wysokości otrzymanej i wykorzystanej dotacji.

6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 5 w formie pisemnej zostanie przekazane Gminie Chełm Śląski do 15 lipca 2013r.

7. W przypadku skierowania do przeszkolenia w Zespole Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach większej liczby uczniów niż określona w § 1 ust.3 porozumienia , wyrównanie należnych Miastu Gliwice kosztów z tego tytułu nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

8. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto nie obciąży Gminy kosztem kształcenia ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w §1.

9. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto obciąży Gminę kosztem kształcenia  ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 1.

§ 3. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

§ 4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 5. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron jedno dla celów ogłoszenia.

§ 6. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta Gliwice.

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

Wójt Gminy


Stanisław Jagoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »