| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/307/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości następujące odpady komunalne: szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady niesegregowane (zmieszane), popiół w przypadku jego wytwarzania i po wcześniejszym zgłoszeniu przedsiębiorcy.

§ 3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbierana będzie każda ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, natomiast odpady niesegregowane (zmieszane) w ilości zgodnej z normatywem określonym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, przyjmując 60 l wytworzonych odpadów przez mieszkańca w ciągu miesiąca.

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, będzie prowadzone z następującą częstotliwością:

1) z terenu zabudowy wielorodzinnej:

- odpady zbierane selektywnie (szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier), meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1 raz w tygodniu,

- odpady niesegregowane (zmieszane) - 2 razy w tygodniu,

- popiół - 1 raz w miesiącu,

2) z terenu zabudowy jednorodzinnej:

- odpady zbierane selektywnie (szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier) - 1 raz w miesiącu,

- odpady niesegregowane (zmieszane) - 2 razy w miesiącu,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku,

- popiół - 1 raz w miesiącu.

§ 5. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną pokryte koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemników, worków wystawionych w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd przedsiębiorcy.

2. Odbiór odpadów komunalnych z miejsca ich gromadzenia na terenach nieruchomości zabudowy wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu swobodnego dojazdu samochodów specjalistycznych do pojemników w celu ich opróżnienia.

3. Odpady komunalne będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem § 4.

§ 7. 1. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych:

1) szkło,

2) tworzywa sztuczne,

3) opakowania wielomateriałowe,

4) metale,

5) papier,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) odpady zielone,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,

12) zużyte baterie i zużyte akumulatory,

13) zużyte opony,

14) popiół.

2. Ustala się, iż adres i godziny świadczenia usług punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń i na stronie: http://www.czechowice-dziedzice.pl .

§ 8. Odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości i segregowane nie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »