| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/307/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości następujące odpady komunalne: szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady niesegregowane (zmieszane), popiół w przypadku jego wytwarzania i po wcześniejszym zgłoszeniu przedsiębiorcy.

§ 3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbierana będzie każda ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, natomiast odpady niesegregowane (zmieszane) w ilości zgodnej z normatywem określonym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, przyjmując 60 l wytworzonych odpadów przez mieszkańca w ciągu miesiąca.

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, będzie prowadzone z następującą częstotliwością:

1) z terenu zabudowy wielorodzinnej:

- odpady zbierane selektywnie (szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier), meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1 raz w tygodniu,

- odpady niesegregowane (zmieszane) - 2 razy w tygodniu,

- popiół - 1 raz w miesiącu,

2) z terenu zabudowy jednorodzinnej:

- odpady zbierane selektywnie (szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier) - 1 raz w miesiącu,

- odpady niesegregowane (zmieszane) - 2 razy w miesiącu,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - 2 razy w roku,

- popiół - 1 raz w miesiącu.

§ 5. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną pokryte koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemników, worków wystawionych w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd przedsiębiorcy.

2. Odbiór odpadów komunalnych z miejsca ich gromadzenia na terenach nieruchomości zabudowy wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu swobodnego dojazdu samochodów specjalistycznych do pojemników w celu ich opróżnienia.

3. Odpady komunalne będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem § 4.

§ 7. 1. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych:

1) szkło,

2) tworzywa sztuczne,

3) opakowania wielomateriałowe,

4) metale,

5) papier,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) odpady zielone,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia,

12) zużyte baterie i zużyte akumulatory,

13) zużyte opony,

14) popiół.

2. Ustala się, iż adres i godziny świadczenia usług punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń i na stronie: http://www.czechowice-dziedzice.pl .

§ 8. Odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości i segregowane nie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »