| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/483/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5. art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w nawiązaniu do Uchwały Nr XII/199/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) i po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń II edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dąbrowa Górnicza uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/374/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2008 r., na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DĄBROWA
GÓRNICZA DLA TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE UL. ALEJA ZAGŁĘBIA
DĄBROWSKIEGO

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne planu

§ 1. 1. Plan obejmuje teren o powierzchni około 2,45 ha położony w południowo – zachodniej części miasta, w obszarze pomiędzy Śródmieściem i Gołonogiem, po wschodniej stronie linii kolejowej Katowice – Warszawa.

2. Granice opracowania wyznaczają: od północy - tereny kolejowe PKP, od południa - Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, od wschodu i zachodu - tereny zespołów garaży.

§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte są w formie:

1) tekstowej – niniejszej uchwały zawierającej ustalenia określone w § 4,

2) graficznej, którą jest Rysunek Planu – sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 (wydruk w skali 1 : 2 000) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są kolejne załączniki zawierające: rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik Nr 2, rozstrzygniecie Rady Miejskiej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 3.

§ 3. 1. Na Rysunku Planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:
U/P - tereny zabudowy usługowej i magazynów,
ZI - teren zieleni izolacyjnej,
KDG - teren drogi publicznej klasy główna,
IT - tereny infrastruktury technicznej: C – ciepłownictwo, E – elektroenergetyka.

2. Na Rysunku Planu występują również oznaczenia dodatkowe – informacyjne:

1) informacje o warunkach geologiczno – górniczych:

a) granica płytkiej eksploatacji węgla kamiennego,

b) uskok Maksymilianowski,

2) istniejące sieci infrastruktury technicznej,

3) granice działek wraz z numerami.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

1) przeznaczenia terenów – rozdział 2,

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – rozdział 3,

3) zasad ochrony środowiska – rozdział 4,

4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu – rozdział 5,

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – rozdział 6,

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – rozdział 7,

7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji – rozdział 8,

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – rozdział 9,

9) stawki procentowej służącej naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – rozdział 10.

2. Na obszarze objętym planem nie występują przesłanki do określenia:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,

2) wymagań dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych,

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych,

4) zasad ochrony przyrody,

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów stąd też nie ustala się wymagań w tym zakresie.

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć definicję zawartą w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli nadziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia technicznego terenu i infrastrukturą telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2002 r. Prawo telekomunikacyjne,

3) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu zawarte w tekście i na rysunkach planu zgodnie z § 3 i § 4, dotyczące terenów o których mowa w § 1,

4) przeznaczeniu podstawowym – jest to przeznaczenie terenu, które przeważa powierzchniowo i funkcjonalnie na działce budowlanej lub na terenie do którego inwestor posiada tytuł prawny,

5) przeznaczeniu uzupełniającym, funkcji uzupełniającej – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu inne niż podstawowe, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie,

6) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni kondygnacji parterowych wszystkich budynków oraz pozostałych obiektów budowlanych znajdujących się na określonej działce budowlanej, liczoną w zewnętrznym obrysie budynku lub obiektu bez: części obiektów budowlanych nie wystających ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów,

7) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia planu zawarte w formie graficznej,

8) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym określającym jego przeznaczenie,

9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a – mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu,

10) zabudowie usługowej – należy przez to rozumieć budynki usług wraz z zapleczem magazynowo - składowym, rzemiosła oraz handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m2.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów

§ 6. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i oznaczonych odpowiednimi symbolami, ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy usługowej i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U/P,

2) teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZI,

3) teren drogi publicznej klasy główna, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDG,

4) teren infrastruktury technicznej – ciepłownictwa, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ITC,

5) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ITE.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) lokalizację budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

2) zakaz lokalizacji w pierwszej linii zabudowy od strony drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDG budynków garaży i budynków gospodarczych,

3) zakaz stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, różnego rodzaju blach, za wyjątkiem rozwiązań systemowych ścian warstwowych,

4) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej poza liniami zabudowy określonymi w planie,

5) ogrodzenia mogą być wykonane z różnego rodzaju materiałów budowlanych, za wyjątkiem prefabrykowanych elementów betonowych i blach.

§ 8. Dla całego obszaru planu ustala się następujące zasady sytuowania reklam:

1) w zakresie reklam i wolno stojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych (masztów) dopuszcza się lokalizację reklam o powierzchni tablicy reklamowej nie większej niż 15,00 m2 i nie wyższych niż 20,00 m,

2) w zakresie reklam lokalizowanych na obiektach budowlanych:

a) reklamy o powierzchni nie większej niż 10,00 m2, z uwzględnieniem zasad sytuowania wymienionych w lit. b,

b) zasady sytuowania reklam na elewacjach: tylko na płaskich powierzchniach pozbawionych okien i detali architektonicznych; wielkość, kształt, kolorystyka i lokalizacja reklamy na elewacji musi być dostosowana i wkomponowana w jej architektoniczny wystrój: podziały, detale, przy czym wykorzystanie elewacji budynku pod powierzchnie reklamowe nie może przekroczyć 20%,

3) lokalizacja reklam wolnostojących nie może powodować utrudnień w komunikacji pieszej i kołowej.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska

§ 9. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności publicznej i sygnalizacji.

Rozdział 5.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 10. 1. Dla terenu zabudowy usługowej i magazynów, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U/P ustala się:

1) lokalizację nowej zabudowy oraz możliwość przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi i parkingami z zachowaniem standardów, określonych w niniejszym paragrafie,

2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej maksymalnie 0,50,

3) intensywność zabudowy minimalna 0,15, maksymalna 5,0,

4) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej 20 %,

5) maksymalna wysokość zabudowy 45,0 m, z zastrzeżeniem ustaleń pkt. 6, pkt 7 i ust. 3 pkt 3,

6) nowe budynki:

a) biurowo – administracyjne i hotelowe o maksymalnej wysokości 35 m i 10-ciu kondygnacjach nadziemnych,

b) magazynów o maksymalnej wysokości 18 m i 4-ch kondygnacjach nadziemnych,

c) inne usługowe o maksymalnej wysokości 15 m i 4-ch kondygnacjach nadziemnych,

7) maksymalna wysokość garaży i budynków gospodarczych – 6,0 m,

8) szerokość elewacji budynków usługowych od strony Alei Zagłębia Dąbrowskiego od 20 m do 100 m,

9) dachy budynków płaskie, symetryczne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 20º do 45º,

10) pokrycie dachów spadzistych wszystkimi rodzajami dachówek lub materiałami imitującymi dachówki, płaskich – wszystkimi materiałami,

11) zapewnienie stałych miejsc postojowych dla samochodów osobowych według wskaźnika: minimum 1 miejsce postojowe na 100 m2powierzchni użytkowej usług.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji:

1) funkcji mieszkaniowej,

2) baz i składów,

3) parkingów i zespołów garaży nie związanych z obsługą podstawowej funkcji terenu.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

1) obiektów handlu hurtowego,

2) ścieżek pieszych i rowerowych,

3) obiektów małej architektury, o maksymalnej wysokości 3,0 m,

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych, parkingów i garaży niezbędnych dla obsługi terenu i zabudowy.

4. Obsługę komunikacyjną terenu 1U/P zapewnia się z drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDG.

§ 11. 1. Dla terenu zieleni izolacyjnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZI ustala się:

1) lokalizację zieleni izolacyjnej wraz z małą architekturą funkcjonalnie z nim związaną,

2) maksymalną wysokość obiektów małej architektury: 3,0 m,

3) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni terenu - 70%.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się:

1) prowadzenie ścieżek pieszych i rowerowych,

2) lokalizację parkingów,

3) prowadzenie sieci, lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 12. Dla terenu infrastruktury technicznej - ciepłownictwa oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ITC ustala się:

1) lokalizację obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu ciepłowniczego oraz modernizację i rozbudowę istniejących obiektów,

2) maksymalna wysokość zabudowy – 10,0 m i dwie kondygnacje nadziemne,

3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej – maksymalnie 0,40,

4) intensywność zabudowy: minimalna 0,15, maksymalna 0,80,

5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu – 40 %,

6) dachy budynków – wszystkie formy i konstrukcje kryte wszystkimi materiałami.

§ 13. Dla terenu infrastruktury technicznej - elektroenergetyki oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ITE ustala się:

1) lokalizację obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego oraz modernizację i rozbudowę istniejących obiektów,

2) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m,

3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej – maksymalnie 0,50,

4) intensywność zabudowy: minimalna 0,15, maksymalna 0,50,

5) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni terenu – 30 %,

6) dachy budynków – wszystkie formy i konstrukcje kryte wszystkimi materiałami.

Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 14. 1. Scalenia nieruchomości położonych na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/P i ponownego podziału na działki gruntu dokonywać należy w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i z zachowaniem następujących warunków:

1) minimalna powierzchnia działki gruntu – 1.000 m2, przy minimalnej szerokości frontu działki 25,0 m,

2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ma zawierać się w przedziale od 80 do 100 stopni.

2. Minimalna powierzchnia i szerokość frontu działki budowlanej o której mowa w ust. 1 nie dotyczy wydzielanie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej i drogi.

Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 15. 1. Na rysunku planu pokazano informacje o warunkach geologiczno - górniczych:

1) granica płytkiej eksploatacji węgla kamiennego (w latach 1927 – 28 w pokładzie 833, na głębokości ok. 40 m z zawałem stropu),

2) uskok Maksymilianowski (h ~ 40 m).

2. Przy lokalizacji nowych oraz rozbudowie i nadbudowie istniejących obiektów budowlanych, zlokalizowanych w zasięgu uwarunkowań o których mowa w ust. 1, obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§ 16. 1. Obszar planu obsługiwany jest z istniejącej drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDG.

2. Przy przebudowie drogi, o której mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

1) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy głównej,

2) szerokość w liniach rozgraniczających w granicach planu od 6,5 m do 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu,

3) dwie jezdnie jednokierunkowe rozdzielone pasem zieleni, każda o dwóch pasach ruchu,

4) obustronne chodniki dla pieszych oraz jednokierunkowe ścieżki rowerowe.

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 17. Obszar planu obsługiwany jest z istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, funkcjonujących w ramach miejskich systemów oraz zapewniających powiązania z miejskim systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, gazowniczym, ciepłowniczym i elektroenergetycznym.

§ 18. Ustala się, że pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo-komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego dla obszaru planu będzie realizowane na bazie istniejących sieci wodociągowych, po ich rozbudowie stosownie do potrzeb.

§ 19. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się, że ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza granicami planu, poprzez rozbudowany z uwzględnieniem potrzeb, miejski i lokalny system odprowadzania ścieków.

§ 20. 1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się, że energia cieplna dostarczana będzie z istniejącej sieci ciepłociągów zasilanych ze źródła zlokalizowanego poza granica planu.

2. Dopuszcza się lokalne źródła ciepła z zastosowaniem ekologicznych, nowoczesnych technologii zapewniających możliwie najniższą emisję spalin i pyłów oraz posiadających sprawność energetyczną powyżej 75%.

§ 21. Ustala się, że pokrycie zapotrzebowania na gaz nastąpi w oparciu o istniejącą sieć po jej rozbudowie stosownie do potrzeb.

§ 22. Ustala się, że dostawa mocy i energii elektrycznej nastąpi w oparciu o istniejące i projektowane stacje transformatorowe zasilane z sieci średniego napięcia, poprzez kablowe sieci średniego i niskiego napięcia rozbudowane stosownie do potrzeb.

§ 23. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w zakresie telekomunikacji:

1) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą i nową sieć z dopuszczeniem obsługi przez różnych uprawnionych operatorów sieci,

2) realizację sieci i obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom istniejącego i planowanego zainwestowania.

§ 24. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:

1) obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) zakaz wylewania, zakopywania i składowania odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 10.
Stawki procentowe służącej naliczaniu jednorazowej opłaty , o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 25. Wszystkie działki położone w granicach planu miejscowego są własnością Gminy Dąbrowa Górnicza, wobec czego odstępuje się od ustalenia stawki procentowej.

Rozdział 11.
Ustalenia końcowe

§ 26. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 27. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 1 stycznia 2001 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/483/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 6 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta.

Do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego” w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu nie wniesiono żadnej uwagi, wobec czego Rada Miejska nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/483/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 6 marca 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) rozstrzyga się, co następuje;

§ 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu położonego w rejonie ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, miasto Dąbrowa Górnicza nie poniesie żadnych wydatków na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »