| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/361/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Rudziniec po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

uchwala:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

2) Posiadać środek transportu przystosowany do przewozu zwierząt, który spełnia wymagania określone odrębnymi przepisami.

3) Posiadać mającą doświadczenie w zakresie technicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług.

4) Posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) w przypadku przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.

5) Dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska.

6) Udokumentować gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt w schronisku.

7) Zapewnić zwierzętom w razie potrzeby pomoc weterynaryjną.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone dokumentami.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) Posiadać specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności, spełniający wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami.

2) Dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia działalności, spełniającym wymogi określone w odrębnych przepisach.

3) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

4) Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność.

5) Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa budowlanego.

6) Prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym.

7) Posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których będą przebywać bezdomne zwierzęta.

8) Posiadać pomieszczenia ambulatoryjne przystosowane do przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych.

9) Posiadać odrębne pomieszczenia do przygotowywania i przechowywania karmy zwierzęcej.

10) Posiadać kojce służące kwarantannie, oraz budy zapewniające ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wszystkim zwierzętom.

11) Posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę.

2. Powyższe wymagania powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) Prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2) Posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1.

3) Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy prawo budowlane.

4) Prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym i oznakowanym.

5) Posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części.

6) Posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Powyższe wymagania powinny zostać udokumentowane.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »