| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/362/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Gminy Rudziniec uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 26,00 zł za 1 m3.

§ 2. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) 27,00 zł za pojemnik o pojemności 0,12 m3,

2) 48,00 zł za pojemnik o pojemności 0,24 m3,

3) 112,00 zł za pojemnik o pojemności 1,1 m3.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości:

1) 19,00 zł za pojemnik o pojemności 0,12 m3,

2) 35,00 zł za pojemnik o pojemności 0,24 m3,

3) 85,00 zł za pojemnik o pojemności 1,1 m3,

§ 3. Górne stawki opłat określone w § 1 i § 2 są stawkami brutto (zawierają podatek od towarów i usług).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/323/09 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rudziniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »