| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 131/XXXV/2013 Rady Gminy Opatów

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm.)

Rada Gminy Opatów ustala co następuje:

§ 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą wytworzone w gospodarstwie domowym następujące frakcje odpadów komunalnych:

1. odpady komunalne zmieszane,

2. odpady zbierane selektywnie „suche”: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,

3. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatorki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia, zużyte opony, odpady biodegradowalne .

§ 2. 1. Odpady komunalne odbierane będą przez uprawnionego przedsiębiorcę, wyłonionego w drodze przetargu, który na zlecenie Gminy Opatów realizować będzie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2. Uprawniony przedsiębiorca będzie odbierał  sprzed posesji następujące odpady:

a) zmieszane - 1 raz w miesiącu,

b) odpady „suche” obejmujące: plastik, papier i tekturę, metale, odpady wielomateriałowe, szkło - 1 raz w miesiącu,

3. W punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane będą bezpłatnie następujące odpady:

a) odpady biodegradowalne,

b) odzież i tekstylia,

c) zużyte opony,

d) przeterminowane leki i chemikalia,

e) zużyte baterie i akumulatorki,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem odpadów zawierających azbest),

g) odpady wielkogabarytowe,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

4. Właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni o lokalizacji i godzinach otwarcia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Opatów www.opatow.gmina.pl , tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w lokalnej prasie .

5. Transport odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, będą odbierane dodatkowo 1 raz w roku sprzed posesji.

7. Właściciele nieruchomości zostaną wcześniej powiadomieni o terminach odbioru poszczególnych frakcji poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Opatów www.opatow.gmina.pl , tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w lokalnej prasie .

§ 3. 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zostanie wyposażona w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych.

2. Ustala się następujące rodzaje i ilości pojemników , w które zostanie wyposażona nieruchomość, przy uwzględnieniu normatywu dostosowanego do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla nieruchomości zamieszkiwanej przez 1-2 osoby: jeden pojemnik 120 l na odpady zmieszane, jeden pojemnik 120 l na odpady „suche”;

2) dla nieruchomości zamieszkiwanej przez  3-4  osoby: jeden pojemnik 180 l na odpady zmieszane, jeden pojemnik 120 l na odpady „suche”;

3) dla nieruchomości, na której zamieszkuje 5 osób i więcej:  jeden pojemnik 240 l na odpady zmieszane, jeden pojemnik 180 l na odpady „suche”.

3. W przypadku powstania większej ilości odpadów  segregowanych, mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych w dniu wywozu  mogą je wystawiać dodatkowo w workach foliowych dostarczonych przez Gminę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.              

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm.) gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Opatów powinna przyjąć szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę, której wysokość określa odrębna uchwała Gmina Opatów odbierze odpady komunalne zebrane w specjalnie przystosowanych pojemnikach. Odebranie odpadów od właścicieli nieruchomości w ramach jednej stałej opłaty pozwoli zapewne w znaczny sposób ograniczyć ilość odpadów zagospodarowywanych w niedozwolony sposób, szkodliwy tak dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Opatów.

Jest też bezpośrednio związana z uchwałami: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »