| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/214/13 Rady Miasta Poręba

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 10 z dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162) Rada Miasta Poręba

u c h w a l a

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Poręba i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Poniższe frakcje odpadów będą odbierane od mieszkańców w sposób wskazany w § 5:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,

5) zużyte opony,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust.1 i 2 odbierane są w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.

§ 3. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba.

§ 4. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości w pojemniku do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – trzy razy w tygodniu.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemnikach do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów w zabudowie wielorodzinnej odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu a w okresie letnim tj. od maja do września – 2 razy w miesiącu,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu a w okresie letnim tj. od maja do września – 2 razy w tygodniu.

4. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości jeden raz w ciągu roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki Gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba.

§ 5. 1. Odpady wymienione w § 2 ust.2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadówkomunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposóbselektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego,metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacjiogrodów, a także odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie siętych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXV/212/13 Rady Miasta Poręba z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »