| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/214/13 Rady Miasta Poręba

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr LI/338/10 Rady Miasta Poręba z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Poręba w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 10 z dnia 13 stycznia 2011 r., poz.162) Rada Miasta Poręba

u c h w a l a

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Poręba i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Poniższe frakcje odpadów będą odbierane od mieszkańców w sposób wskazany w § 5:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,

5) zużyte opony,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust.1 i 2 odbierane są w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.

§ 3. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poręba.

§ 4. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości w pojemniku do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – trzy razy w tygodniu.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemnikach do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów w zabudowie wielorodzinnej odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu a w okresie letnim tj. od maja do września – 2 razy w miesiącu,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu a w okresie letnim tj. od maja do września – 2 razy w tygodniu.

4. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości jeden raz w ciągu roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki Gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba.

§ 5. 1. Odpady wymienione w § 2 ust.2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadówkomunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposóbselektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego,metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacjiogrodów, a także odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie siętych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXV/212/13 Rady Miasta Poręba z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Gabriel Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »