| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 345/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 5 marca 2013r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 285/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 285/2012 z   dnia 5   listopada 2012 r. w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Katowicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  


Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:  

§   1  

W uchwale Rady Miasta Siemianowice Śląskie nr 285/2012 z   dnia 5   listopada 2012 r. w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie, wprowadza się następujące zmiany:  

1. Zmienia się § 2   ust. 1   pkt 1, który otrzymuje brzmienie:  

„1) prowadzenie selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych w   postaci:  

a) papieru i   tektury,  

b) tworzyw sztucznych,  

c) szkła,  

d) opakowań wielomateriałowych,  

e) metali,  

f) odpadów ulegających biodegradacji z   terenów zieleni,  

g) powstających w   gospodarstwach domowych:  

- przeterminowanych leków i   chemikaliów,  

- zużytych baterii i   akumulatorów,  

- zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

- mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych,  

- odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

- zużytych opon,”  

2. Zmienia się § 3   ust. 1, który otrzymuje brzmienie:  

„1. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o   którym mowa w   § 2   ust.1 pkt 1   jest realizowany poprzez:  

1) zbieranie w   przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach z   tworzywa sztucznego następujących frakcji odpadów komunalnych:  

a) papier i   tektura,  

b) tworzywa sztuczne,  

c) szkło,  

d) opakowania wielomateriałowe,  

e) metale,  

przy czym możliwe jest gromadzenie tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz metali we wspólnym pojemniku lub worku z   tworzywa sztucznego.  

Metale, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1   lit. e można również dostarczać do punktów skupu metali, działających na terenie Miasta.  

2) zbieranie odpadów ulegających biodegradacji z   terenu zieleni w   przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach z   tworzywa sztucznego, a   także zbierania ich we własnym zakresie w   przypadku posiadania własnego kompostownika.  

3) zbieranie oraz samodzielne dostarczanie do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych następujących frakcji odpadów komunalnych:  

a) zużyte baterie i   akumulatory,  

b) zużyty małogabarytowy sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

c) chemikalia,  

d) przeterminowane lekarstwa,  

3a) niezależnie od postanowień pkt. 3  

- zużyte baterie i   akumulatory można dostarczać:  

● do mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w   określonych terminach i   miejscach, podawanych do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie wykazu na stronie internetowej Urzędu Miasta,  

- zużyte małogabarytowe baterie i   akumulatory można dostarczać:  

● do punktów placówek handlowych i   oświatowych oraz wybranych budynków Urzędu Miasta, według opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu,  

- zużyty małogabarytowy sprzęt elektryczny i   elektroniczny można dostarczać:  

● do mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w   określonych terminach i   miejscach, podawanych do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie wykazu na stronie internetowej Urzędu Miasta,  

- przeterminowane lekarstwa można dostarczać:  

● do punktów aptecznych, według opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miasta wykazu,  

4) zbieranie oraz samodzielne dostarczanie do mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w   określonych terminach i   miejscach, podawanych do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie wykazu na stronie internetowej Urzędu Miasta, frakcji odpadów komunalnych w   postaci:  

- zużytych opon,  

- zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego,  

4a) niezależnie od postanowień pkt. 3, 3a oraz 4  

- zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny można przekazywać do zorganizowanych przez różne podmioty punktów zbiórki,  

5) składowanie odpadów komunalnych w   postaci mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych lub w   części zamieszkanych w   wyznaczonym terminie i   miejscu, podanym do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

5a) właściciele nieruchomości niezamieszkanych lub w   części niezamieszkanych na których powstają odpady wielkogabarytowe mają obowiązek ich zagospodarowania zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

6) indywidualne zbieranie odpadów budowlanych pochodzących z   budów, remontów i   rozbiórek przeprowadzanych we własnym zakresie, gromadzonych w   specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub workach.  

6a) właściciele nieruchomości zamieszkanych lub w   części zamieszkanych w   wyniku prowadzonych na tych nieruchomościach we własnym zakresie prac remontowych mogą w   ilości określonej odrębną uchwałą bezpłatnie oddawać powstałe odpady budowlane do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – punktu przyjmowania odpadów budowlanych. W   przypadku przekroczenia ilości odpadów budowlanych możliwych do bezpłatnego przekazania do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych – punktu przyjmowania odpadów budowlanych właściciel nieruchomości zamieszkanej lub nieruchomości w   części zamieszkanej, obowiązany jest do ich odpowiedniego zagospodarowania zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

6b) właściciele nieruchomości niezamieszkanych lub w   części niezamieszkanych, na których powstają odpady budowlane pochodzące z   budów, remontów i   rozbiórek przeprowadzanych we własnym zakresie, obowiązani są do ich zagospodarowania we własnym zakresie zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

6c) w   przypadku odpadów budowlanych pochodzących z   budów, remontów i   rozbiórek powstałych w   związku ze świadczeniem usług przez podmiot – wykonawcę działającego w   tym zakresie na podstawie zlecenia lub umowy, ich zagospodarowanie zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa należy do obowiązków podmiotu - wykonawcy.”  

3. Zmienia się § 8   ust. 2   pkt 3, który otrzymuje brzmienie:  

„3) żółty – z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i   opakowania wielomateriałowe oraz metale,”  

4. Zmienia się § 8   ust. 3, który otrzymuje brzmienie:  

„3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów:  

1) papier i   tektura,  

2) tworzywa sztuczne i   opakowania wielomateriałowe oraz metale,  

3) szkło,  

może być prowadzona w   ramach zespołów kontenerów tzw. „dzwonów” tworzonych w   miejscach ogólnodostępnych, w   szczególności takich jak place, duże osiedla mieszkaniowe.”  

5. Zmienia się § 9   ust. 1, który otrzymuje brzmienie:  

„1. Pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właścicieli, jednakże opróżniane w   jednotygodniowym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej z   zastrzeżeniem § 7   ust. 1:  

1) w   zabudowie jednorodzinnej i   wielorodzinnej 20 litrów na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,  

2) w   placówkach oświatowych wszelkiego typu, z   wyłączeniem tzw. feryjnych i   placówkach o   podobnym charakterze 1,5 litra na każdego ucznia i   3 litry na każdego pracownika,  

3) w   placówkach oświatowych tzw. „feryjnych” w   okresie przerwy wakacyjnej w   nauce, co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 80 litrów, w   pozostałych okresach w   roku 1,5 litra na każdego ucznia i   3 litry na każdego pracownika,  

4) w   placówkach handlowych branży spożywczej 2   litry na każdy 1   m² powierzchni użytkowej, a   w pozostałych 10 litrów na każdego pracownika”  

5) na targowiskach 50 litrów na każde stoisko znajdujące się na targowisku, jednak co najmniej jeden pojemniki o   pojemności 120 litrów,  

6) w   placówkach gastronomicznych 5   litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,  

7) w   zakładach usługowych, produkcyjnych i   innych zakładach pracy 7   litrów na każdego pracownika,  

8) w   szpitalach, hotelach itp. 15 litrów na jedno łóżko,  

9) na ogródkach działkowych 10 litrów na każdą działkę w   okresie od 1   marca do 31 października, w   pozostałym okresie 2   litry na każdą działkę,  

10) na zespołach wolnostojących garaży (kompleksy garaży) 5   litrów na każdy garaż,  

11) na cmentarzach 1   litr na każde miejsce pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 1   100 litrów.”  

6. Zmienia się § 11 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:  

„3. Zmieszane odpady komunalne z   terenu nieruchomości do dnia 30 czerwca 2013 r. powinny być odbierane:  

1) w   zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

2) w   zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w   tygodniu,  

3) z   pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,”  

7. Dodaje się § 11 ust. 3a, który otrzymuje brzmienie:  

„3a. Zmieszane odpady komunalne z   terenu nieruchomości począwszy od dnia 1   lipca 2013 r. powinny być odbierane:  

1) z   nieruchomości zamieszkanych:  

a) w   zabudowie jednorodzinnej - raz w   tygodniu,  

b) w   zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w   tygodniu,  

2) z   nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną jednorodzinną a   część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne - raz w   tygodniu,  

3) z   nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną wielorodzinną a   część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne – raz w   tygodniu,  

4) z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne - raz w   tygodniu.”  

8. Zmienia się § 11 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:  

„5. Selektywnie zbierane odpady komunalne wymienione w   § 3   ust. 1   pkt 1   z terenu nieruchomości powinny być odbierane:  

1) z   nieruchomości zamieszkanych:  

a) w   zabudowie jednorodzinnej – raz w   miesiącu,  

b) w   zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa tygodnie,  

2) z   nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną jednorodzinną a   część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne raz w   miesiącu,  

3) z   nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną wielorodzinną a   część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne raz na dwa tygodnie,  

4) z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne raz na dwa tygodnie.”  

9. Zmienia się § 11 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:  

„6. Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wymienionych w   § 3   ust. 1   pkt 3a oraz § 3   ust. 1   pkt 4   powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na pół roku.”  

10. Zmienia się § 11 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:  

„7. Właściciele nieruchomości mogą na bieżąco na zasadach określonych w   § 3   ust. 1   pkt 3   i pkt 3a przekazywać odpady komunalne do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub wskazanych punktów placówek handlowych, oświatowych bądź aptecznych.”  

11. Zmienia się § 11 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:  

„8. Odpady komunalne zgromadzone w   punktach placówek handlowych, oświatowych, aptecznych oraz wybranych budynkach Urzędu Miasta, o   których mowa w   § 3   ust. 1   pkt 3a powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na pół roku.”  

12. Zmienia się § 11 ust. 10, który otrzymuje brzmienie:  

„10. Selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji z   terenu zieleni powinny być odbierane:  

1) z   nieruchomości zamieszkanych:  

a) w   zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie w   okresie od marca do października,  

b) w   zabudowie wielorodzinnej – raz w   miesiącu w   okresie od marca do października,  

2) z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne raz na dwa tygodnie w   okresie od marca do października.”  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4  

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »