| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/271/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142. poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Gminy Tworóg
uchwala

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w §1:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy opieki,

b) domy dziecka,

c) zakłady karne,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż 1 miesiąc;

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

§ 2.

1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć
w Urzędzie Gminy Tworóg w terminie:

1) do 15 maja 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji, zmiany stawki opłat, lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3.

1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć
w następujący sposób: w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Tworóg.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXV/226/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 3 grudnia 2012 r. oraz Uchwała Nr XXVIII/268/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 lutego 2013r.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Tworóg.

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Tworóg


Henryk Chmiel


Załącznik nr 1
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA OBSZARZE GMINY TWORG

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »