| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Wilkowice uchwala co następuje:

§ 1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie odbierana każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

1) nieselektywnie zebrane odpady - jeden raz w miesiącu, a w miesiącach lipiec, sierpień dwa razy w miesiącu,

2) selektywnie zebrane odpady komunalne wraz z selektywnie zebranymi surowcami wtórnymi takimi jak: papier
i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i szkło- jeden raz w miesiącu,

3) popiół- jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 maja każdego roku,

4) odpady wielkogabarytowe – jeden raz w roku.

2. Odbieranie odpadów takich jak: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe oraz pozostały popiół, prowadzone będzie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych po dostarczeniu ich własnym transportem przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

§ 3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości jest dostarczany właścicielom
w formie ulotki, a ponadto publikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilkowice.

§ 4. Przyjmowanie odpadów wymienionych w §2 ust. 1. pkt 1, 2, 3, 4, co do których zaistniała konieczność oddania poza terminem wynikającym z harmonogramu od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie nieodpłatnie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady w ilościach i miesiącach wynikających z deklaracji. W miesiącach, w których na nieruchomości powstają odpady komunalne, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z deklaracją, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 6. Właściciele nieruchomości, o których mowa w §5mogą oddać w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów za dodatkową odpłatnością odpady wyszczególnione w §2 ust. 2.

§ 7. Od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dla których opłatę ustala się
w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości, odpady będą odbierane zgodnie z §1 i §2 uchwały.

§ 8. 1. Od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy dla części zamieszkałej dla której opłatę ustala się  na podstawie metody, określonej w art. 6j ust.1 pkt.1 ww. ustawy tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, odpady będą odbierane zgodnie z §1 i §2 uchwały.

2. Od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dla części niezamieszkałej dla której opłatę ustala się  na podstawie metody, określonej w art. 6k ust.1 pkt. 2 tj. opłatę za pojemnik o określonej pojemności, odpady będą odbierane zgodnie z §5 i §6 uchwały.

§ 9. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Wilkowicach przy ulicy Wilkowskiej 51 przyjmuje za okazaniem dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy wszystkie rodzaje selektywnie zebranych odpadów przywiezionych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wilkowice. Przyjmowanie odpadów odbywa się w godzinach pracy punktu.

§ 10. Postanawia się, że odpady odebrane od właścicieli nieruchomości jak i oddane przez nich bezpośrednio do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych kierowane
są do zagospodarowania na regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie
z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »