| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Wilkowice uchwala co następuje:

§ 1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie odbierana każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:

1) nieselektywnie zebrane odpady - jeden raz w miesiącu, a w miesiącach lipiec, sierpień dwa razy w miesiącu,

2) selektywnie zebrane odpady komunalne wraz z selektywnie zebranymi surowcami wtórnymi takimi jak: papier
i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i szkło- jeden raz w miesiącu,

3) popiół- jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 maja każdego roku,

4) odpady wielkogabarytowe – jeden raz w roku.

2. Odbieranie odpadów takich jak: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe oraz pozostały popiół, prowadzone będzie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych po dostarczeniu ich własnym transportem przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

§ 3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości jest dostarczany właścicielom
w formie ulotki, a ponadto publikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Wilkowice.

§ 4. Przyjmowanie odpadów wymienionych w §2 ust. 1. pkt 1, 2, 3, 4, co do których zaistniała konieczność oddania poza terminem wynikającym z harmonogramu od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie nieodpłatnie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady w ilościach i miesiącach wynikających z deklaracji. W miesiącach, w których na nieruchomości powstają odpady komunalne, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z deklaracją, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 6. Właściciele nieruchomości, o których mowa w §5mogą oddać w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów za dodatkową odpłatnością odpady wyszczególnione w §2 ust. 2.

§ 7. Od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dla których opłatę ustala się
w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości, odpady będą odbierane zgodnie z §1 i §2 uchwały.

§ 8. 1. Od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy dla części zamieszkałej dla której opłatę ustala się  na podstawie metody, określonej w art. 6j ust.1 pkt.1 ww. ustawy tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, odpady będą odbierane zgodnie z §1 i §2 uchwały.

2. Od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dla części niezamieszkałej dla której opłatę ustala się  na podstawie metody, określonej w art. 6k ust.1 pkt. 2 tj. opłatę za pojemnik o określonej pojemności, odpady będą odbierane zgodnie z §5 i §6 uchwały.

§ 9. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Wilkowicach przy ulicy Wilkowskiej 51 przyjmuje za okazaniem dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy wszystkie rodzaje selektywnie zebranych odpadów przywiezionych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wilkowice. Przyjmowanie odpadów odbywa się w godzinach pracy punktu.

§ 10. Postanawia się, że odpady odebrane od właścicieli nieruchomości jak i oddane przez nich bezpośrednio do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych kierowane
są do zagospodarowania na regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie
z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »