| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6j, 6k i 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. u. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

Rozdział 1.
Wybór metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

§ 1. Uchylić uchwałę nr XXIV/190/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchylić uchwałę nr XXV/216/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek o którym mowa w art. 3 pkt. 2a ustawy – Prawo budowlane.

2. Budynku mieszkalnym wielorodzinnym – należy przez to rozumieć inne budynki mieszkalne niż budynki mieszkalne jednorodzinne.

3. Gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

§ 3. Wprowadza się dwie metody ustalania opłat na obszarze gminy w zależności od rodzaju zabudowy tj. w zależności od tego czy nieruchomość jest zabudowana budynkami bądź budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym czy też budynkami bądź budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

§ 4. Budynki mieszkalne jednorodzinne:

1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) od 1 do 5 osób włącznie zamieszkujących daną nieruchomość w wysokości 12 zł za każdą zamieszkującą daną nieruchomość osobę na miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) powyżej 5 osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 60 zł oraz 6 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość na miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

3) w wysokości 18 zł za osobę za miesiąc, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

§ 5. Budynki mieszkalne wielorodzinne:

1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego w zabudowie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie

Stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbieranie w sposób selektywny [zł]

Stawka opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny [zł]

Gospodarstwo domowe 1 - osobowe

10

15

Gospodarstwo domowe 2 - osobowe

20

30

Gospodarstwo domowe 3 - osobowe

30

45

Gospodarstwo domowe 4 - osobowe

40

60

Gospodarstwo domowe 5 - osobowe

50

75

3. Jeżeli gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 5 osób, a odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty jest sumą stawki za gospodarstwo domowe 5 - osobowe zbierające odpady w sposób selektywny tj. 50 zł i kwoty 5 zł za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

4. Jeżeli gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 5 osób, a odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty jest sumą stawki za gospodarstwo domowe 5 - osobowe zbierające odpady nieselektywnie tj. 75 zł i kwoty 15 zł za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

§ 6. Nieruchomości niezamieszkałe:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz określonej stawki, a także częstotliwości ich wywozu.

2. Określa się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w następujących wysokościach:

Pojemność pojemnika / kontenera

Stawka za pojemnik/ kontener, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny [zł]

Stawka za pojemnik/ kontener, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny [zł]

Pojemnik 120 l

17

24

Pojemnik 240 l

26

36

Pojemnik 1100 l

60

84

Kontener KP 4m3

370

520

Kontener KP 7m3

490

690

Kontener KP 10m3

670

940

3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek złożyć deklarację o ilości pojemników na odpady komunalne, ich pojemności, a także częstotliwości ich wywozu.

4. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych określa się następująco:

Lp.

Częstotliwość wywozu odpadów

Mnożnik

1.

Wywóz raz w miesiącu

12 wywozów w roku

1,0

2.

Wywóz co dwa tygodnie

26 wywozów w roku

2,2

3.

Wywóz raz w tygodniu

52 wywozy w roku

4,3

4.

Wywóz dwa razy w tygodniu

104 wywozy w roku

8,7

5.

Wywóz trzy razy w tygodniu

156 wywozów w roku

13,0

6.

Wywóz cztery razy w tygodniu

208 wywozów w roku

17,3

7.

Wywóz pięć razy w tygodniu

260 wywozów w roku

21,7

8.

Wywóz sześć razy w tygodniu

312 wywozów w roku

26,0

§ 7. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat ustalonych zgodnie z powyższymi zasadami.

§ 8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa wyżej jest należna także wtedy kiedy mieszkaniec zamieszkuje daną nieruchomość przez część miesiąca.

Rozdział 2.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

§ 9. Uchylić uchwałę nr XXV/217/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 10. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku zmiany danych wskazanych w deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym miejscu niż wskazane miejsce zameldowania na terenie gminy,

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie lub ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.,

3) inne dokumenty określone w przepisach szczegółowych.

§ 11. Deklaracje, o których mowa w § 10, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 133, w terminie do 31 maja 2013r. (termin złożenia pierwszej deklaracji).

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/226/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 7 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »