| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2010r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. Uchylić uchwałę nr XXIV/193/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wyry i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomości, zarówno odpadów komunalnych zmieszanych jak również odpadów zbieranych w sposób selektywny.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomości wynosi odpowiednio:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby:

a) na zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o pojemności 120 l;

b) na żużel (popiół) - jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l;

c) na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 2 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i tekturę.

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4-6 osób:

a) na zmieszane odpady komunalne - dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240l;

b) na żużel (popiół) - jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l;

c) na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 3 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i tekturę.

3) dla nieruchomości zamieszkałych przez 7 osób i powyżej:

a) jak w pkt. 2) oraz dodatkowo na każde kolejne 2 osoby jeden pojemnik o pojemności 120 l lub na każde kolejne 4 osoby jeden pojemnik 240 l lub inny o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz dodatkowo jeden worek z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby.

2. W przypadku zwiększonej ilości odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych powstałych nie z tytułu zamieszkania lecz innych okoliczności (uroczystości rodzinne itp.) właściciel nieruchomości może przekazać przedsiębiorcy odbierającemu te odpady w workach lub pojemnikach.

3. W uzasadnionych przypadkach nieruchomość może być wyposażona w mniejszą lub większą ilość pojemników, kontenerów lub worków, przy czym ilość ta musi uwzględniać utrzymanie nieruchomości w czystości, przyjęte pojemności pojemników, kontenerów i worków oraz terminy i częstotliwość odbioru odpadów.

§ 4. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz przyjętego wskaźnika nagromadzenia w wysokości 60 l na mieszkańca na miesiąc:

1) zmieszane odpady komunalne - gromadzone są w pojemnikach o pojemności 1100 l lub w kontenerach KP4 (4m3), KP7 (7m3), KP10 (10m3), ilość pojemników zależna jest od wielkości (powierzchni) miejsc gromadzenia odpadów (altanki, zsypy, place), w przypadku braku powierzchni pod ustawienie niezbędnej ilości odebranych odpadów może być regulowana częstotliwością wywozu (odbioru),

2) odpady selektywne gromadzone są w pojemnikach specjalistycznych w tzw. gniazdach składających się z pojemników na: tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, szkło oraz odpady zielone i ulegające biodegradacji; jedno gniazdo przypisane jest dla około 100 osób.

3) w uzasadnionych przypadkach (np. budynek wielorodzinny 3-, 4-lokalowy) możliwa jest zmiana sposobu świadczenia usługi zbiórki selektywnej z pojemnikowej na workową; w takim przypadku stosuje się odpowiednio § 3 ust.2 pkt. 3.

4) popiół gromadzony jest w pojemnikach o pojemności co najmniej 120 l.

§ 5. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników wykazanych w deklaracji.

2. Ilość pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych winna uwzględniać średnią miesięczną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) dla szkół wszelkiego typu – 20 l na każdego ucznia i pracownika, lecz nie mniej niż 240 l,

2) dla przedszkoli – 20 l na każde dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż 240 l,

3) dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 20 l na każdych 10 pracowników, nie mniej niż 120 l,

4) dla lokali handlowych branży spożywczej - 20 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 240l,

5) dla pozostałych lokali handlowych – 20 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 120 l,

6) dla punktów handlowych poza lokalem – 120 l na każdy punkt,

7) dla lokali i kiosków gastronomicznych – 20 l na każde miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 120 l,

8) dla obiektów użyteczności publicznej – 10 l na każdego pracownika, nie mniej niż 120 l,

9) dla ogródków działkowych – 80 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października i 20 l poza tym okresem,

10) dla hoteli i pensjonatów – 20 l na jedno łóżko lecz nie mniej niż 120 l,

11) dla cmentarzy – nie mniej niż 1100 l.

3. Odpady selektywne należy gromadzić uwzględniając następujące normy:

1) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli, dla lokali handlowych branży spożywczej, dla lokali i kiosków gastronomicznych, dla hoteli i pensjonatów:

- 3 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę.

2) dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych, dla pozostałych lokali handlowych, dla punktów handlowych poza lokalem, dla obiektów użyteczności publicznej:

- 2 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę.

4. Na powierzchnię 1 ha ogrodów działkowych przyjmuje się normatyw minimalnej pojemności pojemnika na odpady zmieszane - 1100 l. Zarządy ogrodów działkowych zobowiązane są do dbałości o systematyczne opróżnianie pojemników.

1) w każdym ogrodzie działkowym odpady selektywne gromadzone są w pojemnikach specjalistycznych w tzw. gniazdach składających się z pojemników na: tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, szkło oraz odpady zielone i ulegające biodegradacji.

§ 6. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu ,

2) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

a) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu odpady zmieszane,

b) w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu odpady zmieszane oraz żużel.

2. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiera się od właścicieli nieruchomości zgodnie z deklaracją - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny i gromadzone w workach z folii LDPE oraz tzw. gniazdach, oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od kwietnia do listopada - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. Odpady wielkogabarytowe odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - nie rzadziej niż raz w roku.

§ 7. W zamian za uiszczaną opłatę, Gmina zobowiązana jest wyposażyć właściciela nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8. 1. W sposób selektywny gromadzone są następujące odpady:

1) zielone i ulegające biodegradacji,

2) papier i tektura (makulatura),

3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

4) metale, opakowania metalowe,

5) szkło,

6) tekstylia,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyte opony do 4 sztuk na mieszkańca na rok,

11) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 0,5m3na mieszkańca na rok,

13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 odbierane są bezpłatnie w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów oraz w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

3. Ilości przewyższające 0,5m3odpadów budowlanych na mieszkańca na rok oraz opony w ilości większej niż 4 sztuki na mieszkańca na rok, winny być przekazywane przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminnej instalacji regionalnej.

4. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w dowolnym terminie w godzinach pracy punktu można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów wykonywanych samodzielnie przez właściciela nieruchomości.

5. Worki na odpady selektywnie segregowane będą dostarczane mieszkańcom bezpłatnie w ramach opłaty uiszczanej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. W celu wywiązania się z obowiązku wynikającego w zakresie osiągnięcia poziomu recyklingu
i odzysku oraz do ponownego użycia, jak również w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do przekazania ich do gminnej instalacji regionalnej lub zastępczej.

2. Wykonanie powyższego obowiązku następuje poprzez zapewnienie przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także odpadów selektywnie odbieranych do regionalnej lub zastępczej instalacji zapewniającej zagospodarowanie odpadów w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania i wyznaczonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Regionu 4.

3. Przetwarzanie mechaniczno - biologiczne zmieszanych odpadów komunalnych zapewni:

1) redukcję odpadów zmieszanych przeznaczonych do składowania o co najmniej 51%,

2) wytworzenie energii odnawialnej tj. energii elektrycznej i energii cieplnej, w wyniku biologicznego zagospodarowania odpadów,

3) wytworzenie paliwa alternatywnego oraz biosuszu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

4) odzysk surowców wtórnych z grup papier, tworzywa sztuczne, szkło oraz metale w ilości nie mniejszej niż 50%, zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

5) unieszkodliwienie odpadów resztkowych winno nastąpić na składowisku umożliwiającym wytworzenie odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu.

4. Gminną instalacją do zagospodarowania odpadów komunalnych jest instalacja Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "Master" Sp. z o.o. w Tychach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »