| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/228/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 7 marca 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. Uchylić uchwałę nr XXVI/224/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry.

§ 2. Wprowadzić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry, który określa zasady utrzymania czystości i porządku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/228/2013
Rady Gminy Wyry
z dnia 7 marca 2013 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz. U. 2010 Nr 185 poz.1243 z późn. zm.);

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2012 r. poz. 391 );

3) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie (zgodnie z art. 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań Dz. U. 2010 Nr 47 poz. 277);

4) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach);

5) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;” (zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach Dz. U. 2010 Nr 185 poz.1243 z późn. zm.);

6) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;

8) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 17 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495 ze zm.);

9) pojemniku - należy przez to rozumieć urządzenie do zbierania odpadów o różnej pojemności i materiale wykonania spełniające wymagania Polskich Norm, za wyjątkiem worków z folii LDPE.

10) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt utworzony w celu przyjmowania niektórych rodzajów odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce. Poza stacjonarnym punktem wyróżnia się także punkty mobilne - punktem mobilnym jest samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady,

11) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku, o którym mowa w art. 3 pkt. 2a ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414);

12) budynku mieszkalnym wielorodzinnym – należy przez to rozumieć inne budynki mieszkalne niż budynki mieszkalne jednorodzinne;

13) harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych dostarczonych właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę,

14) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry lub podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Wyry na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości poprzez segregowanie odpadów, powstających w gospodarstwach domowych na następujące rodzaje odpadów:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) odpady budowlane i rozbiórkowe,

k) zużyte opony,

l) odpady ulegające biodegradacji, w tym również opakowania ulegające biodegradacji,

m) odpady zielone,

2) ewentualnie zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych,

3) przekazywanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie, ewentualnie odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

1) przekazywania odpadów komunalnych zebranych selektywnie, ewentualnie odpadów komunalnych zmieszanych przedsiębiorcom uprawnionym, zgodnie z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie,

lub

2) samodzielnego dostarczania do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgromadzonych na nieruchomości.

3. Dopuszcza się zagospodarowania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w indywidualnych kompostownikach znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach niezabudowanych.

4. Właściciel nieruchomości zapewnia:

1) Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2) Usuwanie nawisów (śniegu, sopli, lodu) z okapów, rynien itp. z nieruchomości służących do użytku publicznego.

5. Zabrania się:

1) gromadzenia odpadów medycznych lub weterynaryjnych powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzonej działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych w pojemnikach na odpady komunalne,

2) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych,

3) spalania w pojemnikach na odpady komunalne jakichkolwiek odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszania tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym

§ 4. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;

2) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a)               kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 l;

b) pojemniki (kubły) na odpady o pojemności: 120 l i większe w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość wywozu,

c)               worki na odpady zbierane selektywnie.

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby:

a) na zmieszane odpady komunalne - jeden pojemnik o pojemności 120 l;

b) na żużel (popiół) - jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l;

c) na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 2 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę.

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4-6 osób:

a) na zmieszane odpady komunalne - dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l;

b) na żużel (popiół) - jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l;

c) na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:

- 3 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę.

3) dla nieruchomości zamieszkałych przez 7 osób i powyżej:

a) jak w pkt. 2) oraz dodatkowo na każde kolejne 2 osoby jeden pojemnik o pojemności 120 l lub na każde kolejne 4 osoby jeden pojemnik 240 l lub inny o pojemności nieprzekraczającej wielokrotności przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz dodatkowo jeden worek z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby.

3. W przypadku zwiększonej ilości odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych powstałych nie z tytułu zamieszkania lecz innych okoliczności (uroczystości rodzinne, itp.) właściciel nieruchomości może przekazać przedsiębiorcy odbierającemu te odpady w workach.

4. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz przyjętego wskaźnika nagromadzenia wynoszącego 60 l na mieszkańca na miesiąc,

1) zmieszane odpady komunalne - gromadzone są w pojemnikach o pojemności 1100 l, lub w kontenerach KP4 (4m3), KP7 (7m3), KP10 (10m3), ilość pojemników zależna jest od wielkości (powierzchni) miejsc gromadzenia odpadów (altanki, zsypy, place), w przypadku braku powierzchni pod ustawienie niezbędnej ilości odebranych odpadów może być regulowana częstotliwością wywozu (odbioru),

2) odpady selektywne gromadzone są w pojemnikach specjalistycznych w tzw. gniazdach składających się z pojemników na: tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, szkło orazodpady zielone i ulegające biodegradacji; jedno gniazdo przypisane jest dla około 100 osób.

3) w uzasadnionych przypadkach (np. budynek wielorodzinny 3-, 4-lokalowy) możliwa jest zmiana sposobu świadczenia usługi zbiórki selektywnej z pojemnikowej na workową; w takim przypadku stosuje się odpowiednio § 4 ust.2 pkt. 3.

4) popiół gromadzony jest w pojemnikach o pojemności co najmniej 120 l.

5. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników wykazanych w deklaracji.

6. Ilość pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych winna uwzględniać średnią miesięczną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) dla szkół wszelkiego typu – 20 l na każdego ucznia i pracownika, lecz nie mniej niż 240 l,

2) dla przedszkoli – 20 l na każde dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż 240 l,

3) dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych – 20 l na każdych 10 pracowników, nie mniej niż 120 l,

4) dla lokali handlowych branży spożywczej - 20 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, lecz nie mniejniż 240 l,

5) dla pozostałych lokali handlowych – 20 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż120 l,

6) dla punktów handlowych poza lokalem – 120 l na każdy punkt,

7) dla lokali i kiosków gastronomicznych – 20 l na każde miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 120 l,

8) dla obiektów użyteczności publicznej – 10 l na każdego pracownika, nie mniej niż 120 l,

9) dla hoteli i pensjonatów – 20 l na jedno łóżko lecz nie mniej niż 120 l,

10) dla cmentarzy – nie mniej niż 1100 l.

7. Odpady selektywne należy gromadzić uwzględniając następujące normy:

1) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli, dla lokali handlowych branży spożywczej, dla lokali i kiosków gastronomicznych, dla hoteli i pensjonatów:

- 3 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 3 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę.

2) dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych, dla pozostałych lokali handlowych, dla punktów handlowych poza lokalem, dla obiektów użyteczności publicznej:

- 2 worki 120 l z folii LDPE tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

- 1 worek 80 l z folii LDPE szkło,

- 1 worki 120 l z folii LDPE na odpady zielone i ulegające biodegradacji,

- 1 worek 120 l z folii LDPE na papier i makulaturę.

8. Na powierzchnię 1 ha ogrodów działkowych przyjmuje się normatyw minimalnej pojemności pojemnika na odpady zmieszane - 1100 l. Zarządy ogrodów działkowych zobowiązane są do dbałości o systematyczne opróżnianie pojemników.

1) W każdym ogrodzie działkowym odpady selektywne gromadzone są w pojemnikach specjalistycznych w tzw. gniazdach składających się z pojemników na: tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, papier i tekturę, szkło oraz odpady zielone i ulegające biodegradacji.

9. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

1) odpady z tworzyw sztucznych, metalu i opakowania wielomateriałowe zbierane są do worków koloru żółtego, które mogą być oznaczone napisem Plastik lub Tworzywa sztuczne ,

2) odpady z papieru, tektury zbierane są do worków koloru niebieskiego, które mogą być oznaczone napisem Papier ,

3) odpady ze szkła kolorowego i białego zbierane są do worków koloru zielonego, które mogą być oznaczone napisem Szkło ,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy je wystawiać w czasie, tzw. „wystawki” na chodnik, pobocze drogi lub miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez przedsiębiorcę, zgodnie z ustalonym harmonogramem;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe dopuszcza się gromadzić w pojemnikach; obowiązkowo w pojemnikach należy gromadzić odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące frakcję pylącą w postaci gruzu budowlanego,

6) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone zbierane są do worków koloru brązowego, odbieranych przez przedsiębiorcę, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

7) przeterminowane leki i chemikalia zbierane są do pojemników ustawionych w aptekach lub punktach selektywnego zbierania lub przez przedsiębiorcę,

8) zużyte baterie zbierane są do pojemników, zlokalizowanych w szkołach lub punktach selektywnego zbierania lub przez przedsiębiorcę.

10. Dopuszcza się zbieranie w jednym pojemniku lub worku przeznaczonym na:

1) papier i tekturę odpadów takich jak: gazety, książki, zeszyty, prospekty, torby papierowe, kartonowe pudełka i innych charakteryzujących się taki samymi właściwościami,

2) tworzywa sztuczne odpadów takich jak: butelki plastikowe po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po mleku, sokach, produktach spożywczych oraz kosmetykach, folie, puszki po napojach i artykułach spożywczych, metalu, złomu i innych charakteryzujących się taki samymi właściwościami.

11. Odpady opakowaniowe (butelki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe, itp.) przed umieszczeniem w pojemniku winny być zgniecione lub złożone na płasko w celu optymalnego wykorzystania pojemnika.

§ 5. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych:

1) prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych np.: przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, itp., pojemniki (kosze) na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 30 l, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej;

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

a) na chodnikach i ciągach pieszo – jezdnych kosze należy ustawiać w miarę potrzeb;

b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma – to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

c) wielkość koszy ulicznych została określona w niniejszym regulaminie i uzależniona jest od nagromadzania się odpadów.

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników na terenie nieruchomości poprzez wyznaczenie miejsc lub pomieszczeń na lokalizację pojemników na odpady, zapewniając łatwy do nich dostęp.

2. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z posegregowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym o którym mowa w ust. 1, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi terminami, na chodnik lub ulicę dostępną dla ruchu samochodów specjalistycznych przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy uprawnionego w celu ich opróżnienia;

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

a) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu odpady zmieszane,

b) w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu odpady zmieszane oraz żużel.

2. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiera się od właścicieli nieruchomości zgodnie z deklaracją - co najmniej raz w miesiącu, a odpady gromadzone w sposób selektywny zgodnie z deklaracją.

3. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny i gromadzone w workach z folii LDPE oraz tzw. gniazdach, oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Worki na odpady zbierane selektywnie będą dostarczane mieszkańcom bezpłatnie w ramach opłaty uiszczanej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od kwietnia do listopada - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

6. Odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - nie rzadziej niż raz w roku.

7. W zamian za uiszczaną opłatę, Gmina zobowiązana jest wyposażać właścicieli nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz do utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

8. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionej w ust. 3, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) przekazywać do mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) baterie wrzucać do pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach,

4) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywać w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach niezabudowanych.

9. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię terenu. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.

10. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych i przystankowych – co najmniej dwa razy w miesiącu,

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, określonej w punkcie 1, zarządzający obszarem, na którym znajdują się kosze mają obowiązek opróżniania koszy z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia się koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię,

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał, nie dopuszczając do przepełnienia kontenerów, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów,

4) właściciele punktów handlowych i usługowych, zlokalizowanych poza budynkami, są zobowiązani usuwać odpady co najmniej raz w miesiącu,

5) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 8. 1. Odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w określonych terminach na chodnik lub ulicę w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego przedsiębiorcy.

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9. 1. Obejmuje się wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.

2. Ogranicza się składowanie odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji.

3. Dąży się do:

1) zwiększenia odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

2) wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,

3) wydzielenia odpadów budowlano – remontowych ze strumienia odpadów komunalnych
i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych,

4) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

§ 10. 1. Promuje się edukację ekologiczną zapobiegającą powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

2. Dąży się do kompostowania i fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach na nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi i na działkach niezabudowanych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) wyposażyć psa w smycz, a w przypadku ras uznawanych za agresywne oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w kaganiec;

2) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu;

3) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

4) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych lub mało uczęszczanych, w których obecność psa bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi, jednak pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek założenia kagańca nie dotyczy psów, którym niemożliwe jest jego założenie ze względu na wagę, budowę ciała (np. pekińczyk, yorkshire terier, itp.),

5) natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów,

3. Właścicielom zwierząt domowych zabrania się:

1) wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;

2) wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości; zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,

3) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów-przewodników lub psów-opiekunów,

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 12. 1. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami prawa.

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich, w przypadku gdy nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

4. Teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczanie go przez te zwierzęta.

5. Zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich, jak hałas czy odory.

6. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

7. Jeżeli nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, padlinę zwierząt gospodarskich należy niezwłocznie przekazać podmiotom zajmującym się zbieraniem i utylizacją padłych zwierząt.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 13. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości mieszkalnych i użytkowych w szczególności: zakładów usługowych, sklepów, magazynów, obiektów gastronomicznych i przetwórni.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w punkcie 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześniu lub październiku.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku wystąpienia populacji gryzoni.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »