| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/291/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmianami), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 11 kwietnia 2012 r., poz. 391 późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr LIX/434/2010 z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1. 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości zapewniająutrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

a) bieżące zbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i bezzwłoczne umieszczanie ich w pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości; dopuszcza sięsamodzielne dostarczanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - odpadów selektywnie zebranych,

b) wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w dostatecznąilośćpojemników (w tym worków) służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki mogąbyćudostępnione przez uprawnionego przedsiębiorcę. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

c) utrzymywanie pojemników (w tym worków) w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym..

2. W uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec § 11 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Częstotliwość odbierania pozostałych po segregacji odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów nie dopuszczając do ich rozkładu biologicznego oraz przepełnienia urządzenia do zbierania, jednak nie rzadziej niż:

a) raz w tygodniu - z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,

b) raz w miesiącu - z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,

c) raz w miesiącu - z nieruchomości niezamieszkałych,

d) raz w tygodniu - z koszy ulicznych..

3. W uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec § 12 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych u źródła odpadów tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych nie rzadziej niż:

a) raz w miesiącu - dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,

b) raz na 2 miesiące - dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,

c) raz na 2 miesiące - dla nieruchomości niezamieszkałych.

2. W przypadku, gdy pozbycie sięodpadów tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je samodzielnie dostarczyć nieodpłatnie do wyznaczonego w gminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych..

4. W uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec § 13 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:

W okresie od 1 marca do 30 listopada częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych u źródła odpadów zielonych nie rzadziej niż:

a) raz w miesiącu - dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej,

b) raz w miesiącu - dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,

c) raz w miesiącu - dla nieruchomości niezamieszkałych..

5. W uchwale Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec w załączniku nr 1 do uchwały wykreśla się § 20.

§ 2. Pozostałe postanowienia zawarte w treści uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXII/254/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »