| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/364/13 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwala:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bobrowniki (dalej „Przedsiębiorca”) powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi, przeznaczonymi do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

2) posiadać pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

3) posiadać pojazdy asenizacyjne oznakowane trwale i czytelnie nazwą przedsiębiorcy z adresem i numerem telefonu kontaktowego;

4) posiadać prawo do dysponowania bazą transportową do parkowania pojazdów asenizacyjnych;

5) gromadzić dane o świadczonych usługach w celu przekazywania do gminy informacji i sprawozdań, wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

6) dysponować i wskazać miejsce wykonywania czynności biurowych, dotyczących prowadzonej działalności.

2. Nieczystości ciekłe należy przekazywać do Oczyszczalni Ścieków Bobrowniki w Rogoźniku lub/ i innych stacji zlewnych.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia gotowości zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla każdej nieruchomości, położonej na terenie Gminy Bobrowniki.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków porządkowo-sanitarnych, a w szczególności do:

1) uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) opróżniania, mycia, odkażania i dezynfekowania zbiornika pojazdu asenizacyjnego z nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu;

4) zapewnić ciągłość świadczenia usług;

5) świadczenie usług powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia od właściciela nieruchomości z terenu Gminy Bobrowniki, z którym ma podpisaną umowę;

6) wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną, oznaczoną nazwą firmy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Bobrowniki Nr IV/23/11 z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 5. 1. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowniki, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »