| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/252/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego logopedy oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjno - wychowawcze, jak również nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czernichów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 42 ust 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się obowiązkowy wymiar godzin zajęć z zakresu pomocy pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej i rewalidacyjno – wychowawczej prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych przez Gminę Czernichów według następujących norm:

L.p.

Stanowisko-typ (rodzaj szkoły)

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć

1.

Pedagodzy szkolni i nauczyciele prowadzący zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjno – wychowawcze

24

2.

Nauczyciele zatrudnieni na stanowisku logopedy

26

§ 2.

Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 3.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym pensum, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (pensum), o którym mowa w ust. 1 oblicza się według następującego wzoru: W= (x1 + x2 + ...) : [ (x1 : y1) + (x2 : y2) + (..)], gdzie:

- W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- x1, x2,... – oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacyjnym szkoły, przedszkola,

- y1, y2,… – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz w tabeli w § 1 niniejszej uchwały.

3. Wymiar, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,49 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

4. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum, stanowią zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy-Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXII/152/2008 Rady Gminy Czernichów z dnia 24.04.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Czernichów, oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/252/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 14 marca 2013 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 7 pkt 3 nakłada na organ prowadzący szkoły m.in. obowiązek określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, w aktach prawa miejscowego możliwe jest ustalenie pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe. Poniżej przykładowy sposób obliczania tygodniowego pensum oraz godzin ponadwymiarowych:

1. nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 9 godzin według pensum 18 godzinnego i 13 godzin według pensum 26 godzinnego, tj. 9/18 + 13/26 = 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 22 godziny (brak godzin ponadwymiarowych).

2. nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin według pensum 18 godzinnego i 10 godzin według pensum 26 godzinnego, tj. 15/18+10/26= 1,22. Jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin-20 godzin. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 20 godzin (5 godzin ponadwymiarowych).

3. nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 10 godzin według pensum 18 godzinnego, 5 godzin według pensum 26 godzinnego i 12 godzin według pensum 30 godzinnego, tj. 10/18+5/26+12/30=1,15. Jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godzin to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,48 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 23 godziny. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 23 godziny (4 godziny ponadwymiarowe).

Projekt uchwały został zaopiniowany przez istniejące na terenie Gminy Czernichów związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »