| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/607/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012r. poz. 299), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1. w zakresie wyposażenia technicznego:

1) dysponować co najmniej jednym pojazdem asenizacyjnym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617) i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.) oraz w innych przepisach szczegółowych, oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,

2) dysponować odpowiednią bazą transportową o powierzchni odpowiedniej do liczby parkowanych pojazdów asenizacyjnych, której teren powinien być utwardzony i ogrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,

3) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne wyposażone w niezbędne narzędzia i urządzenia zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie technicznym.

2. w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym t.j. miejsce przeznaczone do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, chyba że zabiegi te będą świadczone przez uprawniony podmiot zewnętrzny.

3. w zakresie przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Gliwicach lub do innych stacji zlewnych spełniających wymagania obowiązujących uregulowań prawnych, w tym wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002r. Nr 188, poz. 1576).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXIII/997/2010 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »