| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/535/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum w Chorzowie w celu uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz.987 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Wystąpić do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uzgodnienie projektu statutu Muzeum w Chorzowie stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/535/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2013 r.

Statut Muzeum w Chorzowie
(projekt)

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

Muzeum w Chorzowie zwane dalej "Muzeum" działa w szczególności na podstawie, ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.987) - w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pismo z dn. ...................), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406), ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Chorzowie Nr XLVII/316/92 z dnia 18 listopada 1992 r. o utworzeniu instytucji kultury w formie zakładu budżetowego o nazwie MUZEUM.

§ 2.

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury.

2. Muzeum posiada osobowość prawną i wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto Chorzów pod numerem 1.

3. Organizatorem Muzeum jest Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu, zwane dalej Miastem Chorzów.

§ 3.

Miasto Chorzów zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 4.

1. Siedziba Muzeum znajduje się w Chorzowie.

2. Muzeum działa na terenie miasta Chorzów, terytorium kraju i poza jego granicami.

3. Muzeum może posiadać znak graficzny (logo).

II. Zakres działania Muzeum

§ 5.

Do zakresu działania Muzeum należy ochrona dóbr kulturalnego dziedzictwa i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska i Chorzowa.

§ 6.

Muzeum prowadzi działalność w szczególności poprzez:

1. gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu etnografii, historii,medalierstwa, numizmatyki i sztuki, pozyskiwanych drogą zakupów, darowizn, zapisów,

2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,

3. przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

4. zabezpieczanie i konserwację zgromadzonych zbiorów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej,

5. organizowanie wystaw stałych i czasowych,

6. prowadzenie badań naukowych,

7. prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności poprzez organizowanie lekcji muzealnych,

warsztatów, wykładów, konferencji, spotkań, koncertów,

8. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych, udzielanie informacji z zakresu swojej działalności,

9. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów i zgromadzonych

informacji,

10. współpraca z innymi muzeami, użyczanie zbiorów w sposób ustalony obowiązującymi przepisami,

11. prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów zbiorów Muzeum, przewodników i informatorów wystaw, wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności, wyników badań naukowych,

12. prowadzenie biblioteki fachowej.

§ 7.

Muzeum posiada i gromadzi w szczególności zbiory z zakresu:

1. etnografii – dokumentujące kulturę ludową i robotniczą z terenu Chorzowa i Górnego Śląska, od końca XIXw., zwłaszcza strój ludowy, elementy wyposażenia wnętrz mieszkalnych, narzędzia rolnicze, rzemieślnicze, elementy sztuki ludowej,

2. historii – pamiątki historyczne z terenu dzisiejszego Chorzowa oraz związane z mieszkańcami Chorzowa od czasów najdawniejszych do współczesności, zabytki z terenu Śląska od XVI w. do XX w. w tym – dokumenty, rękopisy, kartografia, militaria, sztandary, plakaty, afisze, pocztówki, fotografie,

3. stare druki – z lat 1489-1800, silesiaki i polonica,

4. medalierstwa – medale, odznaczenia i odznaki, związane z Polską oraz ze Śląskiem, od XVI w. do współczesności, w tym medale związane ze zwycięstwem pod Wiedniem1863, z wojnami śląskimi 1740 - 1763, rocznicowe związane z Janem III Sobieskim, Tadeuszem Kościuszką, bitwą pod Grunwaldem, medale sportowe, medaliki religijne od XVIII w., odznaczenia polskie oraz europejskie XIX –XXw., odznaki śląskich towarzystw społeczno-kulturalnych XIX-XXw., wojskowe z okresu II RP i PRL,

5. numizmatyki – numizmaty związane z Polską i ze Śląskiem od starożytności do czasów współczesnych, tym monety polskie od XI w., śląskie i obiegające na Śląsku od starożytności do XX w., krajów europejskich od średniowiecza do XX w., krajów pozaeuropejskich XIX i XX w., starożytne monety rzymskie, wagi monetarne XVIII-XIX w., polski pieniądz papierowy od 1794 do czasów współczesnych, śląski, austriacki i niemiecki pieniądz zastępczy z lat 1914-1924, pieniądz papierowy krajów europejskich XIX – XX w.,

6. sztuki – głównie polskiej nowoczesnej i współczesnej; malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, rzemiosło artystyczne, w przewadze o tematyce przemysłowej, także tematyka rodzajowa, portret, pejzaż oraz zachodnioeuropejskiej, nieliczne dzieła z XVII- XIX w.

§ 8.

1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą;

1) Dział etnografii

2) Dział historii

3) Dział numizmatyki

4) Dział medalierstwa

5) Dział sztuki

6) Dział edukacyjno-promocyjny

7) Biblioteka fachowa

8) Dział Finansowo-Księgowy

9) Komórka administracji

2. Zakresy zadań działów, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum w trybie art.13 ust.3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

III. Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 9.

Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Chorzów.

§ 10.

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Chorzów w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 11.

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum.

2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

a) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

b) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

c) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

d) przedstawianie Prezydentowi Miasta i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

e) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych,

f) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

g) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

h) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,

i) podejmowanie decyzji finansowych, racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi,

j) składanie w imeniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw, obowiązków finansowych i majątkowych.

§ 12.

Dyrektor Może ustanowic pełnomocnika do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

§ 13.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Chorzów.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996r.

3. Rada Muzeum w Chorzowie składa się z 9 członków.

§ 14.

1. W Muzeum działa Komisja Zakupu Muzealiów i Wyceny Darów jako organ opiniodawczy i doradczy dyrektora w zakresie pozyskiwania muzealiów do zbiorów Muzeum i wyceny darów.

2. Zasady i tryb działania Komisji określa zarządzenie wewnętrzne wydane przez dyrektora.

IV. Źródła finansowania działalności Muzeum

§ 15.

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 16.

1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania

3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez dyrektora Muzeum z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4. Muzeum sporządza plan finansowy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

5. Muzeum może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

6. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 17.

Przychodami Muzeum są;

1. dotacje podmiotowe i celowe przyznawane przez Miasto Chorzów,

2. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

3. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 18.

Organizator przekazuje Muzeum środki finansowe w formie dotacji:

1. podmiotowej – na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektów,

2. celowej – na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3. celowej – na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 19.

Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz Muzeum, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Muzeum.

§ 20.

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

a) sprzedaży wydawnictw,

b) sprzedaży pamiątek,

c) udostępniania muzealiów do kopiowania, reprodukowania, filmowania,

d) organizowania lub współorganizowania konferencji, koncertów, spotkań, innych uroczystości.

2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 21.

Organizator upoważnia Dyrektora Muzeum do podjęcia decyzji co do sposobu podziału wyniku finansowego za dany rok obrotowy. Podział wyniku finansowego odbywać się będzie w następujący sposób: strata netto pokryta zostanie z funduszu Muzeum, a zysk netto przeznaczony zostanie na zwiększenie funduszu Muzeum.

V. Przepisy końcowe.

§ 22.

1. Statut Muzeum nadaje Rada Miasta Chorzów w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy jego nadaniu i wymagają one zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »