| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.236.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. z   2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVIII/381/10 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 21 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   1.   Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzepice zobowiązani są do wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w   terminach:  

1)   do 20 marca każdego roku;  

2)   do 20 czerwca każdego roku;  

3)   do 20 września każdego roku;  

4)   do 20 grudnia każdego roku.  

§   2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   § 1   upływa 20 września 2013 roku i   obejmuje okres od dnia 1   lipca 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku.  

§   3.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w   kasie Urzędu Miejskiego w   Krzepicach, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w   Krzepicach lub przekazem pocztowym. W   sołectwach poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywać mogą również inkasenci w   drodze inkasa.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Bundz

Opiekun Klienta SOHOfinance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »