| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Kłobuckiego Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU KŁOBUCKIEGO ZA 2012 ROK

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłobuckiego została powołana w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Komisja pracowała na podstawie zatwierdzonego przez starostę planu pracy na 2012 rok oraz w oparciu o Powiatowy Harmonogram Realizacji Programu „Razem bezpieczniej”.

W roku 2012 odbyły się 3 posiedzenia komisji, na których poruszone zostały tematy dotyczące działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oraz analizy aktualnych zagrożeń w tym zakresie. Komisja omawiała w szczególności sprawy bieżące związane z ustawowymi zadaniami oraz zapoznawała się ze stopniem realizacji Powiatowego Harmonogramu Realizacji Programu „Razem bezpieczniej” obejmującym 2 obszary działania:

1. Bezpieczeństwo w szkole.

2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


Zgodnie z przyjętym na 2012 rok planem pracy, Komisja odbyła 3 posiedzenia: 16 kwietnia, 11 czerwca i 28 listopada.

W dniu 16 kwietnia 2012 roku, Komisja:

1) przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w programie „Razem Bezpieczniej”,

2) przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2011,

3) dokonała oceny stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kłobuckiego w roku 2011,

4) zapoznała się z informacją Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat zabezpieczeń przeciwpowodziowych,

Komisja pozytywnie oceniła działalność Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku w zakresie realizacji zadań ujętych w programie „Razem Bezpiecznej”, który realizowany jest od 2009 roku. Zadania w nim ujęte są systematycznie wdrażane i realizowane, a nastawione są na jak najlepszą poprawę stanu bezpieczeństwa na obszarze powiatu kłobuckiego.

W ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w okresie od stycznia do kwietnia 2012 roku Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku przeprowadziła następujące działania prewencyjne:
- zrealizowano działania „Bezpieczne ferie”,
- przeprowadzono pogadanki i prelekcje w ramach „Tygodnia pomocy ofiarom przestępstw”, „Dnia Bezpiecznego Internetu”, „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”,
- przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół w Ostrowach i Gimnazjum w Krzepicach nt. Odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach naruszeń prawa przez uczniów ,
- przeprowadzono pogadanki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolaków nt. bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach ( min. Zespół Szkół w Białej, Przedszkole w Łobodnie, w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej na Hutce, Gimnazjum w Kłobucku, Szkoła Podstawowa w Iwanowicach, Zespół Szkół w Lipiu),
- przeprowadzono powiatowy konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Kłobuck i powiatu kłobuckiego. Komisja stwierdziła w podsumowaniu, że stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Kłobuck i powiatu kłobuckiego jest dobry.

Następnie przedstawiciel Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przedstawił informację na temat zadań jakie wykonuje w/w instytucja. Są to m.in. zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych takich jak wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki wodne, budowle i urządzenia piętrzące i przepompownie. Prowadzi działania na rzecz ochrony przed powodzią. Zajmuje się również utrzymaniem poziomu wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. Następnie przedstawiciel ZMiUW przedstawił informację na temat sytuacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

W dniu 11 czerwca 2012 roku, Komisja:

1) omówiła zadania i działania instytucji związanych z okresem wakacyjnym – Bezpieczne wakacje 2012,

2) omówiła przygotowanie właściwych służb i instytucji do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego,

3) przyjęła sprawozdanie z realizacji programu „Razem Bezpieczniej”,


Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2012 jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty po-przez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.

Przedstawiciel PSP w Kłobucku udzielił informacji na temat warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. W okresie wakacyjnym planowana jest kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wybranych obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych obiektów wypoczynkowych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłobucku, w ramach swoich zadań podyktowanych obowiązującymi przepisami ustawy prawo budowlane, prowadzi kontrole stanu technicznego obiektów w zakresie utrzymania tych obiektów przez ich zarządców w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkowania.

Działania Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku ukierunkowane są na zapewnienie ładu i porządku w czasie wakacji na terenie powiatu kłobuckiego.

Następnie przedstawiciele Komisji omówili procedury i działania jakie należy podjąć w związku ze zbliżającym się okresem pielgrzymkowym.

W okresie od kwietnia do maja policja zrealizowała następujące działania profilaktyczne w ramach Programu ‘Razem Bezpieczniej” :
- w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku przy udziale Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Urzędu Miejskiego w Kłobucku, Stowarzyszenia Częstochowa 2020, dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 53 w Częstochowie oraz klas policyjnych Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku zorganizowana została impreza profilaktyczna „Odblaskowe pierwszaki” dla dzieci Miasta i Gminy Kłobuck. Dzieci otrzymały odblaskowe kamizelki, opaski i zawieszki,
- policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w festynie dla dzieci klas I i II Miasta i Gminy Kłobuck, który odbył się w ośrodku w Zawadach,
- z okazji dnia Dziecka policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w festynie dla dzieci klas I i przedszkolaków Gminy Popów
W czasie każdej z imprez omawiane były zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczne zachowania w szkole.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w okresie objętym sprawozdaniem z realizacji Programu „Razem Bezpieczniej” wykonał zadania związane z remontami pozimowymi dróg powiatowych i wojewódzkich.

W ramach przygotowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej do okresu wakacyjnego, pielgrzymkowego i turystycznego, ze zdrojów ulicznych, zlokalizowanych na wodociągach publicznych w Kłobucku oraz w Krzepicach dokonuje się poboru wody do badań laboratoryjnych. W ramach przygotowań tras do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego i turystycznego PSSE w Kłobucku zwraca się do burmistrzów i wójtów o zapewnienie odpowiedniej ilości sanitariatów i pojemników na odpady komunalne. Kontrolowana jest również jakość wody w kąpieliskach zorganizowanych i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, w basenach całorocznych i sezonowych. Sprawdzany jest również stan sanitarny obiektów wypoczynkowych i bazy noclegowej.

W dniu 28 listopada 2012 roku, Komisja:

1) omówiła zadania i działania przygotowawcze do Akcji zima 2012/2013,

2) zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji programu „Razem Bezpieczniej”,


Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku opracował plan zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich. W ramach planów zabezpieczono odpowiednie ilości soli i piasku do zwalczania „śliskości” zimowej. Plac składowy jest przygotowany do sporządzania mieszanki do posypywania dróg. Zabezpieczono odpowiednie ilości sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Skontrolowano również oznakowanie dróg. Zabezpieczono i zorganizowano system łączności niezbędnej do prawidłowego kierowania akcja zimową oraz opracowano procedury reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych związanej z intensywnymi opadami śniegu.
Powiatowy Zarząd Dróg zarządza siecią dróg powiatowych o długości 382 km oraz na mocy zawartego porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego w zakresie utrzymania letniego i zimowego utrzymujemy 84 km dróg wojewódzkich.


W okresie od czerwca do października Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku w ramach realizacji Programu „Razem Bezpieczniej” wykonała następujące działania profilaktyczne :
- w czerwcu w Szkole Powiatowej w Zajączkach Pierwszych razem z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach odbyło się spotkanie sprawdzające wiedzę o ruchu drogowym i umiejętności praktyczne w jeździe na rowerze. Swoje umiejętności dzieci prezentowały na specjalnie przygotowanym miasteczku ruchu drogowego, uczestnicy otrzymali kodeksy rowerzysty,
- w lipcu dzieci z terenu gminy Przystajń przebywające na półkoloniach w Kłobucku odwiedziły Komendę Powiatową Policji w Kłobucku, gdzie zapoznały się z pracą policjantów m.in. ruchu drogowego, technika kryminalistyki, oficera dyżurnego, obejrzały sprzęt policyjny i wyposażenie policjantów,
- w sierpniu policjanci ruchu drogowego spotkali się z dziećmi przebywającymi na obozie harcerskim w Zawadach, spotkanie dotyczyło bezpiecznych zachowań na drodze,
- w sierpniu policjant Zespołu ds. nieletnich spotkał się z dziećmi przebywającymi na półkoloniach w Dankowie i omówił bezpieczne zachowania w czasie wakacji,
- od września w ramach porozumienia zawartego przez Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku i dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku prowadzone są systematyczne zajęcia i spotkania z uczniami klas o profilu policyjnym,
- w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły’ policjanci WRD i Zespołu ds. nieletnich odbyli szereg spotkań głównie z pierwszoklasistami dot. Bezpiecznego poruszania się po drogach.


Podsumowując, należy stwierdzić, że podjęte działania organizacyjne związane z pracą Komisji dają podstawę do szerszego rozeznania zagrożeń, aktywizacji działalności służb i inspekcji, wzrostu świadomości społecznej w zakresie różnorodnych zagrożeń i sposobów walki z nimi, jak również zwiększenie zarówno udziału i kontroli społecznej w skomplikowanym i trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Starosta Kłobucki


Roman Minkina

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »