| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 179/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko- ORLIK 2012 " w Nieznanicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 uat. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§ 1. Uchwala się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Nieznanicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 179/XXII/2013
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 15 marca 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W NIEZNANICACH

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Nieznanicach.

2. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

3. Boiska są czynne w następujących terminach:

a) podczas planowych zajęć szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół

w Witkowicach oraz innych placówek oświatowych

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych według harmonogramu ustalonego przez animatorów w uzgodnieniu z administratorem obiektu, zatwierdzonego przez Wójta Gminy Kłomnice

poniedziałek – piątek w godz. 15.00 - 22.00

sobota – niedziela w godz. 15.00 - 22.00

4. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu, przygotowany przez animatorów w uzgodnieniu z administratorem obiektu i zatwierdzony przez Wójta Gminy Kłomnice.

5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 3 lit. „a” koordynuje prowadzący zajęcia – nauczyciele wychowania fizycznego, natomiast w pkt. 3 lit. „b” pełniący dyżur animator, inny opiekun prowadzący zajęcia lub upoważniony pracownik obiektu.

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk.

7. Teren boisk objęty jest ciągłym monitoringiem.

8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 lit. „a” (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu

c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

j) wprowadzania zwierząt,

k) korzystania z boisk bez zgody animatora (opiekuna prowadzącego zajęcia).

12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 11 i 12 korzystania z boisk podejmuje animator, który w zależności od sytuacji może:

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c) nakazać opuszczenie obiektu,

d) wezwać Straż Gminną lub Policję.

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, niezgodne z regulaminem, a także za mienie pozostawione na terenie obiektu.

15. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

16. Animator (opiekun prowadzący zajęcia) jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania administratora kompleksu boisk sportowych o ewentualnych zniszczeniach i szkodach oraz innych zdarzeniach niezgodnych z ustaleniami niniejszego regulaminu.

17. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia upoważnionego pracownika obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

18. Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający sport, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu związane z ryzykiem sportowym, wynikłe w związku z korzystaniem z urządzeń boiska.

19. Zastrzega się prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »