| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Pawonków

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawonków

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391[1]) ) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 Określa się wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawonków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała  Nr XXII/155/2012  Rady Gminy Pawonków z dnia  27 listopada 2012r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pawonków.

§ 3. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr inż. Jacek Kopyto


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/177/2013
Rady Gminy Pawonków
z dnia 15 marca 2013 r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY PAWONKÓW

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. nr 193 poz. 1617 z poźn. zm.)

2) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy;

3) baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony, o wielkości dostosowanej do ilości pojazdów asenizacyjnych, którymi będzie prowadzona działalność;

4) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym tj.:

a) miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych,

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych;

5) w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w pkt 4 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy.

2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać udokumentowane poprzez przedstawienie:

1) dokumentu potwierdzającego prawo własności lub prawo do władania terenem, na którym znajduje się baza transportowa

2) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi wraz z badaniami technicznymi lub kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu

3) dokumentacji zdjęciowej pojazdu asenizacyjnego wykonaną w taki sposób, aby widoczna była zarówno tablica rejestracyjna oraz oznakowanie wzorem identyfikatora firmowego.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek udokumentować gotowość ich odbioru przez oczyszczalnię lub stację zlewną.


[1]) zmiany tekstu jednolitego ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opublikowane w Dz. U. z 2012r. poz. 951

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »