| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/385/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/343/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Gminy Rudziniec uchwala,

co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Rudziniec  NR XXVII/343/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r., poz. 1432), w załączniku do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale 3 Regulaminu:

a) w § 8 ust 2 lit. a otrzymuje nowe brzmienie: „a) na odpady zielone oraz kuchenne ulegające biodegradacji pojemnik o pojemności co najmniej 0,11 m³ lub worki o pojemności co najmniej 80 l”;

b) w § 8 ust. 3

- lit. d otrzymuje nowe brzmienie: „d) pojemniki na tworzywa sztuczne i metale będą koloru żółtego”;

- skreśla się lit. e.

c) w § 11 skreśla się ust. 7

2) w Rozdziale 4 Regulaminu§12 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 12 Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi następuje, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00, według następującego harmonogramu:

a) odpady zielone oraz kuchenne ulegające biodegradacji odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 31 października;

b) pozostałe odpady selektywnie zebrane odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu;

c) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »