| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/610/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta uchwala
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

Rozdział I
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny według zasad określonych poniżej:

Lp.

Rodzaj odpadów

Sposób zbierania odpadów

zabudowa wielorodzinna

zabudowa jednorodzinna

1)

papier i tektura, metal i złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe

pojemniki spełniające wymagania określone w § 8 lub pojemniki ustawione w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

worki foliowe spełniające wymagania określone w § 8 lub pojemniki ustawione w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2)

przeterminowane leki

pojemniki ustawione w aptekach lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

3)

chemikalia

pojemniki ustawione w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

4)

zużyte baterie i akumulatory

pojemniki ustawione w budynkach użyteczności publicznej lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

5)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe

pojemniki ustawione w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub wydzielone miejsca w altankach śmietnikowych lub w trakcie zbiórki mobilnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

pojemniki ustawione w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub w trakcie zbiórki mobilnej

6)

odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni

pojemniki lub worki foliowe spełniające wymagania określone w § 8

worki foliowe spełniające wymagania określone w § 8 lub kompostowanie w przydomowych kompostownikach

7)

odpady budowlane i rozbiórkowe

kontenery spełniające wymagania określone w § 5

8)

zużyte opony samochodowe

kontenery ustawione w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych, obowiązani są do zbierania odpadów w sposób określony w ust. 1.

§ 2

1. Obowiązek oczyszczania z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego winien być realizowany przez właściciela nieruchomości poprzez odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz podjęcie działań zmierzających do usunięcia lub ograniczenia śliskość nawierzchni za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.

2. Zanieczyszczenia usuwane z chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić w pryzmach w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach zieleni, przy drzewach, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach, urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świateł itp.

§ 3

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, możliwe jest wyłącznie w miejscach gwarantujących odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych obejmujących wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, itp. możliwe jest poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem:

1) nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przenikaniem do ziemi i wód gruntowych ewentualnych rozlewów płynów samochodowych.

§ 4

Właściciele nieruchomości eksploatujący zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do dokonania zgłoszenia posiadanego urządzenia do ewidencji prowadzonej przez gminę.

Rozdział II
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5

1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, przeznaczonych wyłącznie do tego celu.

2. Pojemniki i kontenery winny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać standardowe wymiary oraz spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

3. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych winny mieć minimalną pojemność 110 litrów, a kontenery 3 m3.

4. Pojemniki, o których mowa w ust. 1-3 powinny być dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów oraz winny zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania.

5. Pojemniki na odpady komunalne służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

6. Ilość pojemników ustawionych na terenie nieruchomości zamieszkałej uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących, normatywnej ilości wytwarzanych odpadów wynoszącej 60 l/osobę/miesiąc (w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny) lub 120 l/osobę/miesiąc (w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany) oraz częstotliwości wywozu odpadów.

7. Ilość pojemników ustawionych na terenie nieruchomości niezamieszkałej uzależniona jest od parametrów wskazanych w ust. 8 i ust. 9 oraz częstotliwości wywozu odpadów.

8. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne winny być wyposażone w odpowiednią ilość pojemników wynikającą z potrzeb właściciela nieruchomości przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania oraz tygodniowych wskaźników wytwarzania odpadów:

1)

budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi poniżej

-

2 l/na każdego pracownika

2)

szkoły wszelkiego typu, żłobki, przedszkola

-

nie mniej niż 2 l na każdego ucznia (studenta, dziecko) i pracownika

3)

lokale handlowe, usługowe

-

30 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu

4)

punkty handlowe poza lokalem

-

30 l na każdego zatrudnionego

5)

lokale gastronomiczne

-

nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne

6)

uliczne punkty szybkiej konsumpcji

-

co najmniej 120 l na każdy punkt

7)

zakłady produkcyjne, usługowe, rzemieślnicze, magazynowe

-

60 l na 1-5 pracowników, 120 l dla 6-10 pracowników, 180 l dla 11-15 pracowników, itd.

8)

hotele, internaty, pensjonaty, szpitale

-

co najmniej 20 l na jedno łóżko

9)

cmentarze

-

0,5 l na każde miejsce pochówku, a w okresie świąt Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia nie mniej niż 20 l na każde miejsce

9. Zarządy ogrodów działkowych zobowiązane są do wyposażenia ogrodów w pojemniki na odpady komunalne zmieszane, które powinny być systematycznie opróżniane. Na powierzchnię użytkową 2 ha przyjmuje się normatyw minimalnej pojemności pojemnika na odpady zmieszane – 1100 l.

10. Nieruchomości, na których powstają odpady, muszą być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne zmieszane.

11. Na nieruchomościach obejmujących budynki wielomieszkaniowe, biurowe, szpitalne, szkoły, przedszkola lub inne służące przebywaniu większej liczby osób, łączna objętość pojemników może być niższa o 1/10 w stosunku do pojemności wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie.

§ 6

Na terenach nieruchomości wielolokalowych z wyodrębnioną własnością lokali, dopuszcza się wspólne korzystanie z pojemników ustawionych w miejscach gromadzenia odpadów (altankach) na zasadach odrębnych ustalonych z podmiotem zarządzającym nieruchomością.

§ 7

Utrzymanie czystości i porządku w miejscach gromadzenia odpadów (altankach śmietnikowych) należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

§ 8

1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów:

1) w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadające standardowe wymiary oraz spełniające wymagania Polskich Norm o minimalnej pojemności 1100 l,

2) w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki foliowe HDPE lub LDPE o minimalnej pojemności 110 l,

3) na terenach nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych, w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki, o których mowa w punkcie 1), natomiast w zabudowie jednorodzinnej, pojemniki lub worki foliowe, o których mowa w punkcie 1) i 2).

2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków foliowych:

1) kolor niebieski na papier i tekturę,

2) kolor zielony lub biały na szkło opakowaniowe,

3) kolor żółty na tworzywa sztuczne,

4) kolor brązowy lub czarny na odpady zielone (trawa, liście) pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni.

3. Dopuszcza się zbieranie w jednym pojemniku lub worku przeznaczonym na:

1) papier i tekturę (pojemnik niebieski) odpadów takich jak: gazety, książki, zeszyty, prospekty, torby papierowe, kartonowe pudełka i innych charakteryzujących się takimi samymi właściwościami,

2) tworzywa sztuczne (pojemnik żółty) odpadów takich jak: butelki plastikowe po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po mleku, sokach, produktach spożywczych oraz kosmetykach, folie, puszki po napojach i artykułach spożywczych, metalu, złomu i innych charakteryzujących się takimi samymi właściwościami.

4. Odpady opakowaniowe (butelki z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe, itp.) przed umieszczeniem w pojemniku winny być zgniecione lub złożone na płasko w celu optymalnego wykorzystania pojemnika.

§ 9

1. Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być wykonane z materiałów ognioodpornych i posiadać estetyczny wygląd oraz pojemność minimum 30 litrów.

2. Rozmieszczenie koszy winno być dostosowane do potrzeb wynikających z częstotliwości ruchu pieszych z zastrzeżeniem, że na przystankach komunikacyjnych winien znajdować się co najmniej jeden kosz.

3. Kosze winny być ustawione w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym.

§ 10

1. W pojemnikach na odpady komunalne zmieszane nie należy gromadzić śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, szlamów, odpadów niebezpiecznych w tym baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, padłych zwierząt, odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni, itp.

2. Przepisy określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacji miejskiej oraz innych terenach użytku publicznego.

Rozdział III
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11

1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych (zmieszanych) winny być opróżniane z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.

2. Częstotliwość opróżniania pojemników nie może być mniejsza niż:

1) w budownictwie wielorodzinnym – dwa razy na tydzień,

2) w budownictwie jednorodzinnym – co dwa tygodnie,

3) z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na miesiąc.

3. Z zabudowy wielorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio z miejsc gromadzenia odpadów, natomiast z zabudowy jednorodzinnej sprzed bram posesji.

§ 12

1. Pojemniki służące do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej, zawierające papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, winny być opróżniane z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników. Częstotliwość opróżniania pojemników nie może być mniejsza niż dwa razy na miesiąc.

2. Worki lub pojemniki z odpadami zbieranymi w sposób selektywny w zabudowie jednorodzinnej, lub na terenie nieruchomości niezamieszkałych, zawierające papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, winny być odbierane z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na miesiąc.

3. Odpady zielone (trawa, liście) pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni:

1) w zabudowie jednorodzinnej winny być odbierane z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy na miesiąc,

2) w zabudowie wielorodzinnej i niezamieszkałej częstotliwość wywozu odpadów uzależniona jest od terminów realizowanej usługi koszenia, grabienia, a wytworzone odpady winny być usuwane na bieżąco, jednak nie później niż w terminie trzech dni od ich wytworzenia.

§ 13

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstające w budownictwie:

1) wielorodzinnym, zgromadzone w altankach śmietnikowych winny być odbierane z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na tydzień,

2) jednorodzinnym winny być odbierane w trakcie zbiórki mobilnej przeprowadzanej z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w roku.

2. Pojemniki z zużytymi bateriami oraz przeterminowanymi lekarstwami winny być opróżniane w miarę potrzeb z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny winien być odbierany w trakcie zbiórki mobilnej przeprowadzanej z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w roku.

4. Terminy oraz sposób przeprowadzenia mobilnej zbiórki odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości.

§ 14

1. Odpady budowlane i remontowe powstające w wyniku remontu lokalu lub budynku powinny być gromadzone w kontenerach ustawionych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości oraz zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez podmiot świadczący usługę remontową.

2. Zapisy ustępu 1 dotyczą również właścicieli nieruchomości prowadzących remonty we własnym zakresie.

3. Odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (trawa, liście) powstające w wyniku świadczenia usług koszenia, grabienia, pielęgnacji, itp. winny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15

1. Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zamieszkałych, za wyjątkiem komunalnych zmieszanych, mogą być dostarczane we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą m.in.: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe i budowlane, opakowania wielomateriałowe, lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.), akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, baterie alkaliczne i pozostałe, oleje silnikowe przepracowane, filtry samochodowe olejowe, paliwowe i powietrza, przeterminowane lekarstwa, termometry, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po farbach i lakierach, chemikalia, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym zawierające freony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni, z zabudowy mieszkaniowej (inne niż wymienione w §14), metale, odzież i tekstylia.

§ 16

1. Właściciele nieruchomości zabudowy jednorodzinnej zobowiązani są do wystawienia pojemnika z odpadami komunalnymi oraz worków z odpadami zbieranymi selektywnie (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne) przed bramę posesji, w terminie wynikającym z harmonogramu wywozu, celem odbioru odpadów przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów.

2. Odpady zbierane w ramach zbiórki mobilnej (meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) winny być wystawione przed bramę posesji lub dostarczone do wyznaczonego miejsca, celem odbioru odpadów przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów.

§ 17

Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

§ 18

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych winno się odbywać z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych.

Rozdział IV
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

             

§ 19

Podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości winien przekazywać odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do najbliżej położonej instalacji regionalnej wyznaczonej dla Regionu 4 w „Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”. W przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacji regionalnej, odpady należy przekazywać do najbliżej położonej instalacji zastępczej. W każdym przypadku odpady należy przekazywać do instalacji o mocy przerobowej zapewniającej pełne przetworzenie odpadów wytworzonych na terenie miasta Tychy.

Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami,

2) wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców, dodatkowo w kagańcu,

3) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz na tereny akwenów kąpielowych, piaskownic, placów zabaw dla dzieci, boisk, kwietników, fontann, cmentarzy i innych oznakowanych stosownym zakazem,

4) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta poprzez wrzucenie zanieczyszczeń w szczelnym opakowaniu, do pojemników na odpady komunalne lub do specjalnych pojemników przeznaczonych na psie odchody.

2. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych lub mało uczęszczanych, gdzie obecność psa bez uwięzi nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi, jednak pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek założenia kagańca nie dotyczy psów, którym niemożliwe jest jego założenie ze względu na wagę i budowę ciała (np. pekińczyk, yorkshire terier, itp.),

Rozdział VI
Wymagania dotyczące zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 21

Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach budownictwa wielorodzinnego.

Rozdział VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22

1. Obowiązkowej deratyzacji podlega obszar całego miasta z wyłączeniem terenów leśnych i gruntów rolnych (uprawnych).

2. Deratyzację na terenie nieruchomości należy przeprowadzać w terminach:

1) wiosennym - od 15 marca do 30 kwietnia,

2) jesiennym - od 15 października do 15 listopada

oraz dodatkowo w przypadku wystąpienia gryzoni i na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 23

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 24

Kontrolę przestrzegania przepisów Regulaminu powierza się Straży Miejskiej w Tychach.

§ 25

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXV/563/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »