| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/252/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych dla istniejących budynków mieszkalnych na lata 2013 - 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.400a ust.1 pkt 5 i art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

Art.1. Przyjąć Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych dla istniejących budynków mieszkalnych, na lata 2013 - 2015.

§ 1. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego, służących do gromadzenia ścieków z istniejących domów mieszkalnych na terenie Gminy Zebrzydowice, oddanych do użytkowania przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, zlokalizowanych w rejonach, dla których nie przewiduje się aktualnie budowy kanalizacji sanitarnej.

§ 2. Dofinansowanie będzie przysługiwało do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, która zapewni oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby i wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.984 ze zmianami) lub szczelnego zbiornika bezodpływowego.

§ 3. Dofinansowanie zostanie przyznane w formie refundacji części poniesionych kosztów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego. Szczegółowe zasady dofinansowania określi umowa.

§ 4. Dofinansowaniu nie będzie podlegać:

1) budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarach, gdzie na podstawie opinii Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji istnieje techniczna możliwość przyłączenia posesji do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

2) koszt poniesiony na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu;

3) koszt robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

4) koszt eksploatacji i konserwacji.

§ 5. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§ 6. Wnioski o dofinansowanie należy składać do Urzędu Gminy Zebrzydowice w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, a w roku 2013 do 30 czerwca.

§ 7. Wnioski będą realizowane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Zebrzydowice. W przypadku większej ilości wniosków ich realizacja będzie następować sukcesywnie w kolejnych latach do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

§ 8. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych w postaci refundacji części poniesionych kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz na budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego ścieków w wysokości do 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania w postaci refundacji części poniesionych kosztów.

§ 9. W przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje poniesione koszty. Jeżeli koszty ponosi więcej niż jedna osoba, dofinansowanie udzielane jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów do wysokości, o której mowa w § 8, bez wględu na ilość osób ubiegających się o przedmiotowe dofinansowanie.

§ 10. Wnioskodawca może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze środków budżetu gminy tylko jeden raz.

§ 11. Po złożeniu kompletnego wniosku i jego weryfikacji przez Urząd Gminy zostanie zawarta pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą umowa w sprawie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Art.2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

Art.3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »