| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/183/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koniecpol na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” i   lit. „i" ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 239 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na 2013 rok w   łącznej kwocie 25.384.075,95 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie 22.769.786,74 zł  

2)   dochody majątkowe w   kwocie 2.614.289,21 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§ 2.  

1)   Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w   łącznej kwocie 26.729.894,08 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

2)   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 22.763.801,69 zł, w   tym:  

a)   wydatki bieżące jednostek budżetowych w   łącznej kwocie 17.205.493,00 zł, z   czego:  

-   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane – 11.305.291,00 zł  

-   wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.900.202,00 zł  

b)   wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.189.072,00 zł  

c)   wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.390.827,00 zł  

d)   wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2   i 3   – 266.232,69 zł  

e)   wypłaty z   tytułu udzielonych poręczeń i   gwarancji – 62.177,00 zł  

f)   wydatki na obsługę długu publicznego – 650.000,00 zł  

3)   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.966.092,39 zł, w   tym:  

a)   wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 3.966.092,39 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 3   i 3a  

-   wydatki inwestycyjne na programy finansowane z   budżetu Unii Europejskiej – 1.142.712,63 zł  

§ 3.  

1)   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w   wysokości 1.345.818,13 zł, który zostanie pokryty przychodami z   zaciąganych kredytów.  

2)   Ustala się:  

a)   przychody budżetu w   wysokości 3.974.038,51 zł,  

b)   rozchody w   wysokości 2.628.220,38 zł,  

zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§ 4.  

Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów zaciąganych w   2013 r.  

1)   na spłatę kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 3.500.000,00 zł  

2)   na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 5.000 000,00 zł  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

-   ogólną w   wysokości - 190.000,00 zł  

-   rezerwę celową na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego - 60.000,00 zł  

§ 6.  

Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań  

1)   z zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

2)   na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej, zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§ 7.  

Ustala się dochody w   kwocie 190.000,00 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 191.000,00 zł na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.  

§ 8.  

Ustala się kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z   tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z   załącznikiem Nr 7.  

§ 9.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w   roku 2013, zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

§ 10.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,  

2)   udzielania w   roku budżetowym poręczeń i   gwarancji do kwoty 200.000,00 zł  

3)   dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

4)   przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków,  

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 11.  

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  

1)   dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym,  

2)   dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.  

§ 12.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy.  

§ 13.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/183/13
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/183/13
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/183/13
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVIII/183/13
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3a.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/183/13
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/183/13
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/183/13
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/183/13
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/183/13
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »